Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου [Νόμος αρ. 30(Ι) του 2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έκτοτε], είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών για εναρμόνιση των προνοιών τους με τις διατάξεις του άρθρου 47(2) της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία τροποποιεί το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμούς του 2009 (Κ.Δ.Π. 430/2009).

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνεται όπως το Παράρτημα Ι των βασικών κανονισμών τροποποιηθεί, έτσι ώστε στα διάφορα είδη πυροτεχνίας (πυροτεχνήματα) να υπάρχει η δυνατότητα να περιέχονται εκτός από τη μαύρη πυρίτιδα και εκρηκτικές ύλες άλλου τύπου και ουσίες λάμψης, νοουμένου ότι αυτές δε θα μπορούν να εξαχθούν εύκολα από το είδος πυροτεχνίας, δε θα το καθιστούν εκρηκτικό και δε θα του δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει άλλες εκρηκτικές ύλες.

Περαιτέρω, με τους κανονισμούς δίνεται η δυνατότητα στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, ως αρμόδια αρχή, να εκδίδει διατάγματα για τεχνικά θέματα που αφορούν την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας και την ταυτοποίηση των ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις για το χειρισμό μεγάλων πυροτεχνημάτων.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ, ως προθεσμία μεταφοράς του σημείου 4 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2013. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη άμεσης έγκρισης των εν λόγω κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το υπουργείο δεν έκρινε αναγκαία τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τη βιομηχανία παραγωγής ειδών πυροτεχνίας και στην Κύπρο δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τέτοιων ειδών.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εκτιμητές που συμβουλεύουν την Επιτροπή (CEN TC 212) υποστηρίζουν ότι η χρήση και άλλου τύπου εκρηκτικών υλών στη σύσταση των ειδών πυροτεχνίας εκτός από μαύρη πυρίτιδα και ουσίες λάμψης καθιστά αυτά τα είδη πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αφού με τον τρόπο αυτό μπορούν να παραχθούν είδη πυροτεχνίας με χαμηλότερες εκπομπές σε βαρέα μέταλλα.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επιπρόσθετα επεσήμανε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι των βασικών κανονισμών αφορούν μόνο τους εισαγωγείς ειδών πυροτεχνίας, καθώς σήμερα στην Κύπρο δεν υπάρχει βιομηχανία παραγωγής ειδών πυροτεχνίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν είχε οτιδήποτε να προσθέσει από νομοτεχνικής και νομικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων