Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής και Διαμετακόμισης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα Όπλα) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αστυνομίας, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών και του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21 του περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου, είναι η εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος («Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα») και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά».

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζεται η εξαγωγή πυροβόλων όπλων, μερών, εξαρτημάτων και πυρομαχικών για μη στρατιωτική χρήση, κυρίως κυνηγετικών και αθλητικών όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, θα απαιτείται άδεια για την εξαγωγή των πιο πάνω ειδών προς όλες τις τρίτες χώρες και των πυρομαχικών όταν προορίζονται για χώρες οι οποίες υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής όπλων. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε ενώπιον της επιτροπής, τα πυρομαχικά καθίστανται ελεγχόμενο είδος όταν προορίζονται για χώρες οι οποίες υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής όπλων και εγκρίνεται η εξαγωγή τους στις περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, σήμερα ελέγχεται η εξαγωγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, μερών, εξαρτημάτων και πυρομαχικών μόνο όταν προορίζονται για χώρες που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής όπλων (εμπάργκο).

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και της αστυνομίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών και διευκρίνισαν ότι δεν έχουν άμεση εμπλοκή στην εφαρμογή τους. Η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το τμήμα έχει τον άμεσο έλεγχο για την εφαρμογή των υπό συζήτηση κανονισμών και έχει ήδη προβεί σε συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφορικά με τις άδειες που θα εκδίδονται.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών εξέφρασε την άποψη ότι είναι μεγάλη η περίοδος των εξήντα εργάσιμων ημερών από τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών η οποία καθορίζεται στους κανονισμούς και εντός της οποίας η αρμόδια αρχή θα αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας εξαγωγής ελεγχόμενου είδους και εισηγήθηκε όπως η περίοδος αυτή περιοριστεί στις είκοσι εργάσιμες ημέρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση του εκπρόσωπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών, έκρινε σκόπιμο να υιοθετήσει το λεκτικό της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012. Ως εκ τούτου αναδιατύπωσε τη σχετική πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε να καθοριστεί ότι η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας εξαγωγής ελεγχόμενου είδους, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις εξήντα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που ζητήθηκαν λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας εξαγωγής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων