Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Μαρία Κυριακού Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2013. Στο στάδιο της συζήτησης παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΠΑΣΥΜΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κτηματικών Επαγγελμάτων [The International Real Estate Federation (FIABCI)] και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου με στόχο την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ιδιοκτητών που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 μέχρι και €5.000. Σημειώνεται ότι για τους ιδιοκτήτες αυτούς θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου ύψους €30.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία €5.001 και άνω εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τη φορολογία αυτή σε όλη την αξία της ιδιοκτησίας και δεν επωφελούνται της πιο πάνω απαλλαγής.

Με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η κατάργηση της πρόνοιας για καταβολή ελάχιστου φόρου ύψους €75, καθότι αυτή κρίνεται άδικη για τους ιδιοκτήτες με ασήμαντη αξία ιδιοκτησίας.

Με την πρώτη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σκοπούνται τα εξής:

1. Η πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κατευθείαν από το δικαιούχο ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αυτή έχει εγγραφεί στο όνομά του, εφόσον απέκτησε κατοχή και επομένως έχει και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης ιδιοκτησίας και εφόσον η σχετική σύμβαση με την οποία κατέστη δικαιούχος είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης.

2. Η μείωση αχρείαστης γραφειοκρατίας και σημαντικού κόστους που δημιουργείται τόσο στο κράτος όσο και στους πολίτες από την ανάγκη πληρωμής αυξημένου φόρου από το δικαιοπάροχο, ο οποίος στη συνέχεια τον χρεώνει και τον εισπράττει από το δικαιούχο, που στο τέλος δικαιούται επιστροφή της διαφοράς του φόρου από το κράτος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, ο δικαιοπάροχος κατά κανόνα αναγκάζεται να εκταμιεύει και να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του με σημαντικά ποσά, τα οποία με τις επικρατούσες συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτό συμβαίνει για ακίνητες ιδιοκτησίες τις οποίες παρέδωσε στους δικαιούχους, οι οποίοι τις εκμεταλλεύονται, με αποτέλεσμα αφενός να στερεί την επιχείρησή του από σημαντικά κεφάλαια αναγκαία για την ανάπτυξή της και αφετέρου να μετατρέπεται σε φοροεισπράκτορα για το κράτος, το οποίο στο τέλος επιστρέφει μεγάλο μέρος του φόρου στο δικαιούχο μετά από μακρά διαδικασία και ταλαιπωρία.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι:

1. η διεύρυνση των περιπτώσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε στις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής της φορολογίας αυτής να ενταχθούν και όλες οι ιδιωτικές κατοικίες, όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια, όλα τα τεμάχια εντός του δικτύου “Φύση 2000”, όλα τα τεμάχια που βρίσκονται εντός λευκής ζώνης ανάπτυξης ή ζώνης διατήρησης ή τεμάχια στα οποία έχουν χωροθετηθεί εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού, θερμοδυναμικού ή αιολικού πάρκου,

2. η μείωση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο διευθυντής του ΤΕΠ θα δικαιούται να προχωρεί σε αναθεώρηση του ποσού της αξίας των ακινήτων μετά την υποβολή δήλωσης αξίας ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του,

3. η μείωση του ποσοστού του τόκου που καθίσταται πληρωτέος από 9% σε 4% και

4. η επέκταση της περιόδου εντός της οποίας ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα να καταθέτει ένσταση εναντίον απόφασης του διευθυντή του ΤΕΠ για το ύψος του φόρου που οφείλει να καταβάλει από τις δεκαπέντε στις τριάντα μέρες.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Σταύρο Ευαγόρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι τα ακόλουθα:

1. Η αναθεώρηση των συντελεστών φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε να απαλλαχθούν από την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου φόρου οι ιδιοκτήτες που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία μέχρι και €40.000 κατά την 1η Ιανουαρίου 1980. Επιπρόσθετα, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζονται νέοι συντελεστές φορολόγησης.

2. Η διεύρυνση των περιπτώσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε να απαλλάσσονται όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια που είναι δηλωμένα ως τέτοια στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (1η Ιανουαρίου 1980).

Πέραν των πιο πάνω προτάσεων νόμου, σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και των προτάσεων νόμου κατατέθηκαν από το μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Η επιβάρυνση του 10% σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόμενου φόρου να μην επιβάλλεται, αν ο διευθυντής του ΤΕΠ αδικαιολογήτως δεν παρέχει αναλυτική κατάσταση περιουσιών στο φορολογούμενο.

2. Στην περίπτωση προσώπων που είτε είναι επίσημα καταχωρισμένα στα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως άνεργοι για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών εντός του έτους κατά το οποίο πρέπει να καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος είτε είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος είτε είναι πολύτεκνοι να παραχωρείται έκπτωση 25% επί του οφειλόμενου φόρου.

3. Να απαλλαχθούν από την υποχρέωση καταβολής της εν λόγω φορολογίας ιδιοκτήτες που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία μέχρι και €30.000 κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 αντί μέχρι €5.000 όπως σχετικά προτείνεται με το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου και των προτάσεων νόμου ο διευθυντής του ΤΕΠ δήλωσε ότι στο στάδιο αυτό η κυβέρνηση δεν επιθυμεί οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, πέραν της προτεινόμενης εξαίρεσης αναφορικά με τους φορολογουμένους που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία κάτω από €5.000, όπως σχετικά προτείνεται με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, καθότι η σχετική φορολογία αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσής της με την τρόικα.

Ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε συναφώς ότι οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις στο παρόν στάδιο ενέχουν τον κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μνημονιακές της υποχρεώσεις, καθότι ενδέχεται να μειωθούν σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα του κράτους από τη συγκεκριμένη φορολογία, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρή εκτροπή από το συμφωνηθέν πρόγραμμα.

Ο ίδιος ζήτησε την άμεση υποβολή του κυβερνητικού νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση σε νόμο ως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και παράλληλα δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλία για ολική αναθεώρηση της βασικής νομοθεσίας εν ευθέτω χρόνω, με στόχο τον εξορθολογισμό της και την επιβολή φορολογίας στη βάση των πραγματικών και επικαιροποιημένων αξιών των περιουσιών.

Περαιτέρω, ο διευθυντής του ΤΕΠ, σχολιάζοντας τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας υπό τη μορφή των προτάσεων νόμου και των τροπολογιών που αναφέρονται πιο πάνω, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Στην υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν ήδη εξαιρέσεις αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία η οποία χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, διατηρητέα κτίρια, καθώς και για περιουσία που βρίσκεται στις πληγείσες περιοχές ή στην απροσπέλαστη λόγω της τουρκικής εισβολής περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Για τις περιουσίες οι οποίες εντάσσονται στα σχέδια “Φύση 2000” δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, εντούτοις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος θα υποβάλλει ένσταση, αυτή θα εξετάζεται και, αφού διευκρινιστεί σε συνεννόηση με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα γίνεται επανεκτίμηση ή και θα μηδενίζεται η αξία της περιουσίας, ώστε να μην επιβάλλεται φορολογία.

3. Αναφορικά με την υποχρέωση αποστολής αναλυτικής κατάστασης περιουσιών στους φορολογουμένους, σημειώθηκε ότι το ΤΕΠ έχει ήδη αποστείλει τις φορολογίες για περιουσίες αξίας άνω των €40.000 (περίπου ενενήντα επτά χιλιάδες) και έχει ήδη τροχοδρομηθεί η αποστολή των φορολογικών καταστάσεων για συνολική περιουσία αξίας €12.501-€40.000 για λόγους έγκαιρης παραλαβής από τους φορολογουμένους και καταβολής του επιβλητέου φόρου εντός της νενομισμένης προθεσμίας, με στόχο αυτοί να επωφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση ύψους 10%.

Συναφώς, όπως ανέφερε, πέραν του γεγονότος ότι δεν παρέχονται τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια, η εν λόγω τροποποίηση, για να εφαρμοστεί, θα επιφέρει επιπλέον διοικητικό κόστος.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αξιωματούχος με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, ενημέρωσε αναλυτικά την επιτροπή αναφορικά με το κόστος που υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν στο κράτος οι υποβληθείσες προτάσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η εξαίρεση της γεωργικής γης, ανεξαρτήτως της διαμονής του ιδιοκτήτη [τροποποίηση του άρθρου 18(στ) του νόμου], συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το κράτος ύψους €24,2 εκατομ.

2. Η εξαίρεση των πρώτων €40.000 (αξίας 1ης Ιανουαρίου 1980 - πρώτη κατοικία) συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το κράτος ύψους €43 εκατομ.

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο του μέχρι σήμερα φορολογηθέντος ποσού ανέρχεται στα €134,1 εκατομ. και αφαιρώντας το συνολικό κόστος των προτιθέμενων τροποποιήσεων, που είναι €67,2 εκατομ. (€24,2 εκατομ. συν €43 εκατομ.), το ποσό του φόρου ανέρχεται σε €66,9 εκατομ. και, σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ετήσιο ποσοστό συμμόρφωσης πληρωμής (71%), αναμένεται να επέλθει συνολική είσπραξη ύψους €47,5 εκατομ.

4. Λόγω του εύρους της φορολόγησης, αλλά και του ύψους των εφαρμοζόμενων συντελεστών, είναι λογικό το προαναφερθέν ποσοστό συμμόρφωσης να είναι τελικά σημαντικά χαμηλότερο. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη θα μειώσει ακόμα περισσότερο την αναμενόμενη είσπραξη.

5. Με βάση τα πιο πάνω, οι εν λόγω προτιθέμενες τροποποιήσεις θα επιφέρουν επιπλέον διοικητικό κόστος τόσο για την απόσυρση και επανέκδοση φορολογικών εντύπων όσο και για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που έχουν ήδη διευθετηθεί φορολογικές υποχρεώσεις από τους φορολογουμένους.

Κατά τη συζήτηση των εν λόγω θεμάτων, την επιτροπή απασχόλησε επίσης η αδυναμία είσπραξης του φόρου για διακόσιες πενήντα χιλιάδες περιουσίες, λόγω του γεγονότος ότι τα αρμόδια τμήματα δε γνωρίζουν επακριβώς την πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι, τα παλαιότερα χρόνια είτε δεν υπήρχαν ταυτότητες είτε δε ζητούνταν για σκοπούς μεταβίβασης περιουσίας και συναφώς πολλές μεταβιβάσεις και συναλλαγές γίνονταν με τη χρήση της ονομαζόμενης “ψευδοταυτότητας”, χωρίς να υπάρχουν επακριβή στοιχεία για τον ιδιοκτήτη. Ως εκ τούτου, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εξακριβωμένη και επικαιροποιημένη βάση δεδομένων για τους ιδιοκτήτες αυτούς.

Επ’ αυτού ο διευθυντής του ΤΕΠ δήλωσε ότι αυτά τα κενά θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της επανεξέτασης του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, επαναδιατυπώνοντας ταυτόχρονα τη θέση της κυβέρνησης ότι αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται τα χρονικά περιθώρια για οποιαδήποτε αναθεώρηση και συναφώς το νομοσχέδιο πρέπει να προωθηθεί προς ψήφιση ως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Κατά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κατέθεσαν αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται την τροποποίηση των υφιστάμενων συντελεστών, με τρόπο ώστε να απαλλάσσονται ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση αξίας μικρότερης ή ίσης με €30.000 στη βάση των αξιών που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980.

Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου προτείνεται αναθεώρηση των συντελεστών φορολόγησης, ως ακολούθως:

Για κάθε ευρώ από €1 μέχρι €30.000 0,0%

Για κάθε ευρώ πάνω από €30.000 μέχρι €120.000 0,80%

Για κάθε ευρώ πάνω από €120.000 μέχρι €170.000 0,90%

Για κάθε ευρώ πάνω από €170.000 μέχρι €300.000 1,10%

Για κάθε ευρώ πάνω από €300.001 μέχρι €500.000 1,40%

Για κάθε ευρώ πάνω από €500.001 μέχρι €800.000 1,80%

Για κάθε ευρώ πάνω από €800.000 μέχρι €3.000.000 2,00%

Για κάθε ευρώ πάνω από €3.000.001 2,20%.

Με την αναθεωρημένη πρόταση νόμου προτείνεται επίσης όπως εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του φόρου όλες οι γεωργικές ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς αξίας μικρότερης ή ίσης των €100.000 (τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980). Για γεωργικές ιδιοκτησίες που ξεπερνούν την αξία αυτή προτείνεται όπως ισχύσουν οι συντελεστές φορολόγησης που θα ισχύουν για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες.

Σημειώνεται ότι ο διευθυντής του ΤΕΠ, σε συνέχεια της προηγούμενής του επιστολής, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, απέστειλε στην επιτροπή νέα επιστολή, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, με την ανάλυση του κόστους που θα επιφέρει τυχόν εξαίρεση και μη φορολόγηση των πρώτων €30.000. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, η εξαίρεση των πρώτων €30.000 (τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980) θα επιφέρει κόστος ύψους €14 εκατομ., ενώ η μη φορολόγηση των πρώτων €30.000 σε όλες τις βαθμίδες θα επιφέρει επιπλέον κόστος €23 εκατομ. Συναφώς, το συνολικό κόστος που θα επιφέρει η καθολική εξαίρεση των €30.000 από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας θα είναι €37 εκατομ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013».

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Σε σχέση με τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013.

2. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.

3. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013.

4. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013

 

24 Σεπτεμβρίου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων