Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση και Παναγροτικός Σύνδεσμος, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η αγροτική οργάνωση Ευρωαγροτικός, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε αρχικά από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου [150(Ι)/2003] με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους» και «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 700/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών».

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπει ανάμεσα σ’ άλλα τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή πρόνοιας για επιβολή διοικητικού προστίμου από το διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους πιο πάνω ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή/και των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

2. Τροποποίηση του ορισμού του όρου επίσημος βοηθός”, έτσι ώστε να επιτρέπεται η παροχή βοήθειας στους επίσημους κτηνίατρους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όχι μόνο από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, αλλά και από οποιοδήποτε λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρεί τα καθορισμένα κριτήρια, με σκοπό να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

3. Παροχή στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της δυνατότητας να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των παραρτημάτων του νόμου.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω τροποποίησής του λόγω της κατάργησης ενός από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς των οποίων σκοπείται η εφαρμογή και της αντικατάστασής του με νέο κανονισμό.

Έπειτα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, με το οποίο επιφέρονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Αντικατάσταση των αναφορών στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 700/2007 με αναφορές στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (“Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ”)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 700/2007 οι πρόνοιές του ενσωματώθηκαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, χωρίς όμως να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ουσία των προνοιών αυτών, γι’ αυτό και η μόνη τροποποίηση που χρειαζόταν ήταν η αντικατάσταση των αναφορών, ώστε να συνάδουν με το νέο κανονισμό.

2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 του βασικού νόμου, έτσι ώστε, σε περίπτωση που ο αιτητής που καταθέτει την αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας εγκεκριμένης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης είναι εταιρεία, να επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εν λόγω εταιρείας.

3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 του βασικού νόμου, έτσι ώστε, σε περίπτωση που η εγκατάσταση για την οποία κατατίθεται αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας εγκεκριμένης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης είναι σφαγείο, να επισυνάπτονται στην αίτηση όχι μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 14(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, αλλά και από τα άρθρα 6(2) και 16(2) του ίδιου κανονισμού.

4. Προσθήκη νέου άρθρου στο νομοσχέδιο, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 5Α του βασικού νόμου, έτσι ώστε:

α. οι υπεύθυνοι των καταχωρισμένων σφαγείων και όχι μόνο των εγκεκριμένων σφαγείων, όπως προβλέπεται σήμερα, να εφαρμόζουν διαδικασίες σύμφωνες με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και

β. να επισυνάπτονται στην αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας καταχωρισμένης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης, πέραν των όσων ήδη αναφέρονται στο βασικό νόμο:

i. σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία, αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εν λόγω εταιρείας και,

ii. σε περίπτωση που η εν λόγω εγκατάσταση είναι σφαγείο, οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 6(2), 14(2) και 16(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά την κατάθεση πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, ενώ είχε περιληφθεί αναφορά στην κατάθεση του εν λόγω πιστοποιητικού στη σχετική αίτηση, η οποία τροποποιείται με το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 δίνει την εξουσία στην αρμόδια αρχή να απαιτεί την κοινοποίηση σε αυτήν από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων των πληροφοριών που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο από την εκτελεστική εξουσία όπως τροποποιηθεί σχετικά το νομοσχέδιο, έτσι ώστε να απαιτείται η υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στην αρμόδια αρχή ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για νέες εγκαταστάσεις αντί εκ των υστέρων.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το μέγιστο διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί από το διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθορίζεται στο βασικό νόμο και ανέρχεται σε £500. Ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή ότι τα προσόντα που πρέπει να πληρεί ο λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που βοηθά τον επίσημο κτηνίατρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και ότι έχει ήδη ξεκινήσει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρόγραμμα εκπαίδευσης των λειτουργών, για να πληρούν τα προσόντα αυτά. Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σημείωσαν ότι οι πρόνοιες που ενσωματώνονται στο βασικό νόμο με το νομοσχέδιο ήδη εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε για τη σαφέστερη απόδοση του περιεχομένου του προτεινόμενου νόμου να περιληφθεί πρόνοια στο νομοσχέδιο με την οποία να μετατρέπεται το μέγιστο ποσό του διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβάλει ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από £500 στο ανάλογο ποσό σε ευρώ, δηλαδή σε €855.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

24 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων