Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Μαρία Κυριακού Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών [Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)] και του Συνδέσμου Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου της αντίστροφης χρέωσης και στην περίπτωση παράδοσης μεταχειρισμένων μετάλλων ή/και απορριμμάτων μετάλλων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με βάση το άρθρο 199 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, δηλαδή την απόδοση του ΦΠΑ από το λήπτη των αγαθών αντί από το πρόσωπο που τα παραδίδει, για την παράδοση μεταχειρισμένων μετάλλων ή/και απορριμμάτων μετάλλων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε δώδεκα κράτη μέλη και βοηθά στην πάταξη της φοροδιαφυγής, καθιστά δυνατή την εγγραφή όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία των εν λόγω υλικών και έχουν υποχρέωση εγγραφής, περιορίζει το διοικητικό κόστος παρακολούθησης και είσπραξης του ΦΠΑ από τις αρμόδιες αρχές και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων για το κράτος.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ δήλωσε ότι στην Κύπρο οι συλλέκτες ανακυκλώσιμων μετάλλων είναι κατά πλειοψηφία μικροεπιχειρηματίες, άτομα που ασχολούνται ευκαιριακά με τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και άτομα με χαμηλή φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ, παρ όλο που ο κύκλος εργασιών τους σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το όριο υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η συμπερίληψη των πιο πάνω προσώπων στο μητρώο ΦΠΑ θα οδηγούσε στη δημιουργία μίας νέας κατηγορίας φορολογουμένων με χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης, υψηλό διοικητικό κόστος και κίνδυνο απώλειας εσόδων για το κράτος.

Συναφώς, όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, αποφάσισε να προωθήσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει. Όπως η ίδια δήλωσε, με τον προτεινόμενο νόμο τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που αγοράζουν μεταχειρισμένα μέταλλα ή απορρίμματα μετάλλων θα αποδίδουν το ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, ενώ τα πρόσωπα που παραδίδουν τα αγαθά δε θα καταβάλλουν το φόρο, έστω και αν είναι εγγεγραμμένα ή υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό οι μικροπωλητές μετάλλων δε θα χρεώνουν ΦΠΑ και οι έμποροι θα αποδίδουν λογαριασμό ΦΠΑ με λογιστική εγγραφή στα βιβλία τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

   

24 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων