Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Μαρία Κυριακού Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η τροποποίηση του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να καλυφθούν ορισμένα νομικά κενά που παρατηρούνται σε σχέση με την είσπραξη του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στις περιπτώσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό, την επιβολή φόρου στις περιπτώσεις εκχώρησης δικαιωμάτων από τον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας σε άλλο πρόσωπο που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς, καθώς και στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα και διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία δεν υπάρχει, στη μορφή που πωλείται, ο καθορισμός της αξίας της 1ης Ιανουαρίου 1980 από γενική εκτίμηση, που πραγματοποιείται δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Eγγραφή και Eκτίμηση) Νόμου.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο πρώτο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι:

1. στις περιπτώσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο ΤΕΠ εντός ενός μηνός από την ημέρα που κατατίθεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το ποσό του εκπλειστηριάσματος και το ακίνητο θα εγγράφεται στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη το συντομότερο δυνατό και

2. στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής ακίνητης ιδιοκτησίας εκχωρεί τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο δεύτερο νομοσχέδιο επιδιώκεται:

1. η διόρθωση ορισμένων νομικών κενών που παρατηρούνται κατά τον καθορισμό του ποσού που εκπίπτεται για σκοπούς υπολογισμού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών που επιβάλλεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας και

2. η διασαφήνιση ότι στην περίπτωση διάθεσης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, η καταβολή του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό δεν καθίσταται υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μην καταβάλλουν το φόρο και η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου στον τελευταίο πλειοδότη από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να μην καθίσταται δυνατή. Ως εκ τούτου, οι αγοραστές ακινήτων από πλειστηριασμούς, παρόλο που καταβάλλουν μεγάλα ποσά για την απόκτηση των ακινήτων, δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν δικαστικά μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διεκδικώντας αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο παρόν στάδιο ο διευθυντής του ΤΕΠ, προς αντιμετώπιση του προβλήματος, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της πληρωμής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, μέχρις ότου αρθεί το νομικό κενό που παρατηρείται.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του ΤΕΠ επισήμανε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζονται τα έσοδα του κράτους από την εν λόγω φορολογία, αφού το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που προβαίνει σε πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό θα αποκόπτει από τα εκπλειστηριάσματα το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και θα το καταβάλλει στο διευθυντή του ΤΕΠ πριν από τη μεταβίβαση ή την έκδοση του τίτλου της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, για τον υπολογισμό του κεφαλαιουχικού κέρδους που προκύπτει από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας επί του οποίου θα επιβληθεί φόρος κεφαλαιουχικών κερδών πρέπει να υφίσταται η αγοραία αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, όπως αυτή έχει καθοριστεί με βάση τη γενική εκτίμηση που διενεργήθηκε δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Παρά ταύτα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του σχετικού νόμου παρατηρείται ότι ο προσδιορισμός και η φορολόγηση του κέρδους από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις όπου:

1. η ιδιοκτησία που διατίθεται δεν καλύφθηκε από τη γενική εκτίμηση,

2. κατά τη γενική εκτίμηση της ιδιοκτησίας που διατίθεται λήφθηκαν υπόψη προσθήκες ή αλλαγές που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 1980,

3. η ιδιοκτησία καλύφθηκε από τη γενική εκτίμηση, όχι όμως στη μορφή που διατίθεται.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας έχει προβεί σε σχετικές υποδείξεις για την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης προς πλήρωση του νομικού κενού που προκύπτει στις πιο πάνω περιπτώσεις.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του ΤΕΠ δήλωσε σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο ότι ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και στη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε αναφορικά με το ίδιο θέμα ότι, εξαιτίας του νομικού κενού που προκύπτει αναφορικά με τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τη γενική εκτίμηση, σε πολλές περιπτώσεις έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν εκδοθεί ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως προς την επιβολή σχετικών φορολογιών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του δεύτερου νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων σε σχέση με την επιβολή φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών κατά τη διάθεση ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε κατεχόμενες περιοχές, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετικό σημείωμα του ΤΕΠ, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», αντίστοιχα.

 

 

24 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων