Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013» και «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την εξέταση του πρώτου νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου. Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Στα πλαίσια της εξέτασης του δεύτερου νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκπρόσωποι της ΑΗΚ, του Συνδέσμου Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου (ΟΕΒ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, των εταιρειών πετρελαιοειδών και της Εταιρείας Παραγωγής Εγχώριου Βιοκαυσίμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το πρώτο νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω:

1. της θέσπισης υποχρεωτικών εθνικών στόχων για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές,

2. του καθορισμού κανόνων για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών, για κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,

3. της θέσπισης υποχρέωσης για την τήρηση κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να μπορεί να ενταχθούν στα καθεστώτα στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική έκθεση, η υιοθέτηση του πρώτου νομοσχεδίου αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών υποχρεωτικών στόχων για τις ΑΠΕ, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, αλλά και όσον αφορά την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της παροχής πηγών εισοδήματος και της δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις επενδύσεις που θα γίνουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συναφείς υποστηρικτικές υποδομές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ αναφορικά με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Το νομοσχέδιο αυτό έχει ως στόχο τον περιορισμό των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία, μέσω του καθορισμού των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και του εθνικού συστήματος πιστοποίησής τους, καθώς και μέσω του καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για ορισμένα καύσιμα.

Η επιβολή στους προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών (βενζίνης και ντίζελ) υποχρεωτικού ποσοστού χρήσης βιοκαυσίμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στον κύκλο ζωής των καυσίμων των μεταφορών κατά 6%, καθώς και οι υποχρεωτικοί στόχοι που καθορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ θα βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από τις εισαγωγές καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, όπου παρουσιάζεται εντονότερα το πρόβλημα της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού.

Σημειώνεται ότι με τα πιο πάνω νομοσχέδια επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνεπακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, ενώ με το δεύτερο, το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας και με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με την επιστολή κατάθεσης των δύο νομοσχεδίων στη Βουλή, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εισηγείται όπως τα δύο νομοσχέδια κηρυχθούν επείγοντα λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξαιτίας της παράλειψης της Δημοκρατίας να θεσπίσει και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των ΑΠΕ. Με την προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτεί από το ΔΕΕ να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους €11.404,80 στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΔΕΕ μέχρι την ημερομηνία πλήρους μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας και κοινοποίησής της στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, το υπόμνημα αντίκρουσης της Δημοκρατίας θα πρέπει να καταχωριστεί μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2013. Η μοναδική οδός υπεράσπισης της Δημοκρατίας και αποφυγής επιβολής της χρηματικής ποινής που αιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους πριν από την ημερομηνία αυτή.

Στα πλαίσια της εξέτασης των δύο νομοσχεδίων τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πιο κάτω απόψεις για το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο:

1. Η ΑΗΚ, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτό υπόμνημα που κατάθεσε στην επιτροπή, παρά το γεγονός ότι συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για επείγουσα προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, διατηρεί επιφυλάξεις για το γεγονός ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν τέθηκε εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση, όπως ήταν η δέσμευση του αρμόδιου υπουργείου, και για το ότι από τις συνολικά δεκαεννέα (19) εισηγήσεις της για αλλαγές στο κείμενό του έγιναν τελικά αποδεκτές μόνο επτά (7), οι οποίες δεν είναι ουσιαστικής φύσης.

2. Η ΡΑΕΚ εισηγήθηκε με επιστολή της την τροποποίηση του Κανονισμού 44(1), με τη διαγραφή της παραγράφου (1), αφού η τυχόν παραμονή της αφαιρεί την εξουσία από τη ΡΑΕΚ, με βάση το νόμο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, να εκδίδει κανονισμούς για την επιβολή διοικητικών προστίμων, εξουσία η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο (1), δίδεται και στο Υπουργικό Συμβούλιο, γεγονός που δυνατό να δημιουργήσει σύγχυση αρμοδιότητας. Η εισήγηση της ΡΑΕΚ στάλθηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και έγινε εισήγηση τόσο για διαγραφή της πιο πάνω παραγράφου (1) του άρθρου 44 όσο και για την προσθήκη νέου εδαφίου (12) στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, ώστε να καθορίζεται ότι το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών προστίμων που επιβάλει η ΡΑΕΚ προβλέπεται σε κανονισμούς που εκδίδει η ΡΑΕΚ και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

3. Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, εισηγείται την τροποποίηση του εδαφίου (4) του άρθρου 35 του νομοσχεδίου, ώστε να τροποποιηθεί το δικαίωμα αποκοπής της ενεργού ισχύος (curtailment) που αναγνωρίζεται στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, και την προσθήκη πρόνοιας για την παροχή αποζημίωσης σε μια τέτοια περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής. Η επιστολή στάλθηκε στο αρμόδιο υπουργείο και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για απόψεις.

4. Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου εισηγήθηκαν την τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να υπάρχουν απλουστευμένες διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών και καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για το σκοπό αυτό. Προτείνεται ο ένας μήνας για τα μικρά έργα και δύο με τρεις μήνες για τα μεγάλα έργα. Ο πιο πάνω σύνδεσμος, με γραπτό υπόμνημα προς την επιτροπή, εισηγείται περαιτέρω, ανάμεσα σ’ άλλα, την προσθήκη στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου σχετικής πρόνοιας, ώστε καθορισμένο ποσοστό από τα χρήματα του ταμείου για τις ΑΠΕ (ίσως 30%) να χρησιμοποιείται για την επιδότηση των σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας, τα χρήματα του ταμείου να επενδύονται μόνο για σκοπούς ΑΠΕ και τα χρήματα από τα διοικητικά πρόστιμα εναντίον όσων παρανομούν να κατατίθενται σ’ αυτό. Παράλληλα, στο ίδιο υπόμνημα γίνεται εισήγηση το ΕΤΕΚ να εκπροσωπείται από ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε θέματα ενέργειας στην Επιτροπή που προνοείται στο νομοσχέδιο και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου να έχει τη δυνατότητα να μειώνει την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος.

5. Τοποθετούμενος στις πιο πάνω εισηγήσεις και ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση αδειών ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Διοικήσεως δήλωσε ότι το τμήμα δεσμεύεται μέσα από σχετικούς κανονισμούς να εκδίδει τις πολεοδομικές άδειες εντός τριών μηνών. Ταυτόχρονα όμως επισήμανε ότι πολλές φορές σημειώνονται καθυστερήσεις, λόγω της καθυστέρησης στη λήψη των απόψεων των άλλων αρμόδιων φορέων, καθώς και στην υποβολή εγγράφων από τους αιτητές.

6. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι αποτελεί λάθος η προσθήκη χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση αδειών για αναπτύξεις ΑΠΕ, εφόσον δεν το απαιτεί ούτε η ίδια η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, και ενημερωτικά πρόσθεσε ότι οι δήμοι ήδη λαμβάνουν μέτρα για επίσπευση της έκδοσης των αδειών για τέτοιες αναπτύξεις και ιδιαίτερα για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μέχρι 20 kw, οπότε, υπό προϋποθέσεις, δεν απαιτείται ούτε πολεοδομική άδεια ούτε άδεια οικοδομής αλλά βεβαίωση του αρμόδιου μελετητή για την ασφάλεια του συστήματος. Παράλληλα, τόνισε ότι για αναπτύξεις φωτοβολταϊκών δυναμικότητας μεταξύ 20 και 100 kw, υπό προϋποθέσεις, απαιτείται μόνο άδεια οικοδομής. Πάντα οι δήμοι λαμβάνουν υπόψη τυχόν χρονοδιαγράμματα στα πλαίσια εξέτασης αιτήσεων για αναπτύξεις ΑΠΕ.

Παράλληλα, σε υπόμνημά της η Ένωση Δήμων Κύπρου εισηγείται την επιδότηση μέσω του ειδικού ταμείου των δαπανών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων συναφών οργανισμών, καθώς και την κατοχύρωση του δικαιώματος των τοπικών αρχών να λαμβάνουν μέρος σε έργα και με άλλους πόρους που εξασφαλίζουν μέσω επιδοτήσεως ή χρηματοδότησης από το ταμείο.

7. Οι εκπρόσωποι της ΟΠΟΚ εισηγήθηκαν να γίνονται συνεισφορές στο ταμείο από καύσιμα και από το φυσικό αέριο.

8. Οι εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών εισηγούνται την καθιέρωση του one-stop shop, την άμεση ρύθμιση των μικροεγκαταστάσεων και τη θεσμοθέτηση τέλους για τα ενεργειακά προϊόντα μέσω της έκδοσης σχετικών κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των πιο πάνω νομοσχεδίων, η επιτροπή διαβίβασε τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν ενώπιόν της στο αρμόδιο υπουργείο και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο κατάθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με την προσθήκη σ’ αυτό μεταβατικής διάταξης, καθώς και πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής σε περίπτωση αναθεώρησης του εθνικού σχεδίου δράσης, τη διασαφήνιση της πρόνοιας όσον αφορά την επιβολή διοικητικών προστίμων από τη ΡΑΕΚ και την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία από τα έσοδα του προηγούμενου έτους του ταμείου ποσοστό ύψους τουλάχιστον 15% θα διατίθεται για κάλυψη σχεδίων χορηγιών για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από οικιακούς καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την εξέταση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013, η επιτροπή εξέτασε πρόταση νόμου με τίτλο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Μάριος Μαυρίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης και Ζαχαρίας Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κώστας Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Άγγελος Βότσης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργος Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ενώ συνέχισε την εξέταση αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Η αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου “net metering” στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που ενέγραψαν οι βουλευτές κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, Ζαχαρίας Ζαχαρίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, έτσι ώστε με την τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών να επιτυγχάνεται η μέτρηση της ενέργειας που κατανάλωσε κτίριο και της ενέργειας που παρήχθη από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκατεστημένα σε αυτό, η οποία να αφαιρείται από την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των κυπριακών νοικοκυριών ή επιχειρήσεων απευθείας με το δίκτυο της ΑΗΚ. Με τη μέθοδο αυτή (γνωστή ως “net metering”) θα καθίσταται κάποιος ταυτόχρονα και παραγωγός και καταναλωτής και θα μπορούν με την εφαρμογή της πρακτικής αυτής να εμπλέκονται όλοι στα θέματα ανάπτυξης της ενέργειας.

Στα πλαίσια της πιο πάνω συνεδρίας κλήθηκαν και παρέστησαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΡΑΕΚ, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκπρόσωποι της ΑΗΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα την ανάγκη για άμεση ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, ώστε η Κύπρος να αποφύγει την επιβολή προστίμων, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, του πρώτου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και του δεύτερου όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί. Παράλληλα, η επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου και του πιο πάνω αναφερόμενου αυτεπάγγελτου θέματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει περαιτέρω ότι θα παρακολουθεί από κοντά την πορεία υλοποίησης των σκοπών των νομοσχεδίων αυτών, όταν καταστούν νόμοι, καθώς και του όλου θέματος και θα επανέλθει, όταν το κρίνει αναγκαίο, για να επανεξετάσει τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Παράλληλα, η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο να συντονίσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε οι άδειες για αναπτύξεις ΑΠΕ να εκδίδονται το συντομότερο δυνατό και μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες.

17 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων