Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εγκαταστατών, Προμηθευτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής, ωστόσο διεμήνυσαν γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου, ώστε να καταργηθούν τα άρθρα 33 και 71 αυτού, τα οποία προβλέπουν ότι κάθε ανελκυστήρας πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ότι οι πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας εφαρμόζονται σε όλα τα υποστατικά στα οποία λειτουργούν ανελκυστήρες, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σήμερα υπάρχουν παγκύπρια 18 000 περίπου εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, επομένως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία απαιτείται η διενέργεια τουλάχιστον 36 000 επιθεωρήσεων ανελκυστήρων ανά έτος. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν πρόσθετα στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το τμήμα τους λόγω υποστελέχωσής του αδυνατεί να εκπληρώσει την πιο πάνω υποχρέωση, με αποτέλεσμα να διενεργεί ετήσια μόνο 700 περίπου επιθεωρήσεις ανελκυστήρων. Ως εκ τούτου, γίνεται ελλιπής επιθεώρηση, αφού δεν καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της λειτουργικής καταλληλότητας μεγάλου αριθμού ανελκυστήρων, με αποτέλεσμα οι χρήστες τους να εκτίθενται σε κινδύνους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για σκοπούς βελτίωσης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος επιθεώρησης των ανελκυστήρων, συντήρησης και ποιοτικής αναβάθμισης του προσφερόμενου επιπέδου ασφάλειας, έχουν εκδοθεί από το Δεκέμβριο του 2012 οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 533/2012), με βάση τις πρόνοιες των οποίων ο έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται πλέον από ιδιώτες ελεγκτές, οι οποίοι θα τυγχάνουν της έγκρισης του αρχιεπιθεωρητή, που είναι ο διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσαν ότι στους πιο πάνω κανονισμούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη συντήρηση και τον έλεγχό τους. Ειδικότερα, οι κανονισμοί 5 και 10 των υπό αναφορά κανονισμών προβλέπουν τις ουσιώδεις υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων, που συνίστανται σε απαιτήσεις για τεχνική αναβάθμιση των ανελκυστήρων, περιοδικό έλεγχο και συντήρησή τους.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι οι πιο πάνω κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή από τις 28 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τους υπό αναφορά 5 και 10 κανονισμούς, οι οποίοι προβλέφθηκε όπως τεθούν σε ισχύ την 31η Αυγούστου 2013. Σύμφωνα με τους ιδίους, στο διάστημα που θα μεσολαβούσε, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα είχε την ευκαιρία να ετοιμάσει την υποδομή για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών, δηλαδή να εξετάσει αιτήσεις και να εγκρίνει τους προσοντούχους ως εξουσιοδοτημένους ελεγκτές ανελκυστήρων και συντηρητές ανελκυστήρων. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 33 και 71 του περί Εργοστασίων Νόμου θα έπρεπε να καταργηθούν μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι κανονισμοί που προβλέπουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων από ιδιώτες ελεγκτές που θα τυγχάνουν της έγκρισης του αρχιεπιθεωρητή. Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει ότι η ισχύς του θεωρείται ότι άρχισε την 31η Αυγούστου 2013.

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προώθηση του νομοσχεδίου για κατάργηση των άρθρων 33 και 71 της εν λόγω νομοθεσίας δεν έγινε προηγουμένως, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για τους ανελκυστήρες και να προετοιμαστεί η υποδομή για την ουσιαστική εφαρμογή τους μέσω της έγκρισης των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

17 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων