Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «O περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και των κανονισμών «Oι περί της Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Φακοντής
Γιάννος Λαμάρης Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Ιδρυμάτων, ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και των περί της Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών, αντίστοιχα, για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.

Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν για

1. τη μεταφορά του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, λόγω της ανάληψης της αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

2. την κάλυψη των καταθέσεων των ταμείων προνοίας από το πιο πάνω σχέδιο προστασίας, κατόπιν απόφασης της διαχειριστικής επιτροπής αυτού, με σκοπό την αποφυγή της διάλυσης ταμείων προνοίας και περαιτέρω διάβρωσης του θεσμού των ταμείων προνοίας και

3. την κάλυψη και οποιουδήποτε προσώπου είναι δικαιούχος μερίδας ταμείου προνοίας το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρεί ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο [208(Ι) του 2012]. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, το συνολικό ποσό της κατάθεσης ταμείου προνοίας σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα θεωρείται, για σκοπούς αποζημίωσης, ότι αποτελείται από ξεχωριστές καταθέσεις για κάθε μέλος ταμείου προνοίας με αναλογούν ποσό το ποσό που κάθε πρόσωπο δικαιούται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία κατά την οποία η επιτροπή λαμβάνει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβληθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή. Οι καταθέσεις που θα υπολογισθούν για το κάθε μέλος ταμείου προνοίας θα προστίθενται με οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες καταθέσεις του στο πιστωτικό ίδρυμα και, αφού συμψηφιστούν με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του, θα του καταβάλλεται αποζημίωση μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ.

Στα πλαίσια εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν διευκρινιστικά την επιτροπή ότι το μέρος αυτών που αφορά την κάλυψη των καταθέσεων ταμείων προνοίας, έτσι ώστε να υπολογίζονται ανά μερίδιο δικαιούχου και όχι ως σύνολο, δεν είναι μέτρο που απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, οι εν λόγω πρόνοιες κρίθηκαν αναγκαίες για τη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι διευκρίνισαν πρόσθετα ότι με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση καλύπτονται όλα τα ταμεία προνοίας και τα άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι το πρόβλημα προκύπτει για τα ταμεία προνοίας που δεν είναι εγγεγραμμένα στο εν λόγω μητρώο, όπως για παράδειγμα αυτά των ημικρατικών οργανισμών.

Περαιτέρω, διευκρινίστηκε ότι με την εγγραφή οποιωνδήποτε άλλων ταμείων στο εν λόγω μητρώο, σύμφωνα με τη νομική τους υποχρέωση, αυτά θα καλύπτονται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και των κανονισμών για συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις πρόνοιες του μνημονίου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, εισηγείται την τροποποίηση του Κανονισμού 10 των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε να αντικατασταθεί ο όρος Ταμείο Προνοίας με τον όρο Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, εισήγηση που έγινε αποδεκτή από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων