Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μελή της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Φακοντής
Γιάννος Λαμάρης Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίας παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής o Υπουργός Οικονομικών και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση εντός του Υπουργείου Οικονομικών Μονάδας η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων και η λειτουργία της θα υπόκειται στις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου και δε θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στο Μνημόνιο Συναντίληψης αναφέρεται ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη νέα δομή που θα διαχειρίζεται τη συμμετοχή του κράτους στο συνεργατικό πιστωτικό τομέα αποτελεί προαπαιτούμενη δράση (prior action) για την έγκριση και αποδέσμευση της επόμενης δόσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Eurogroup το Σεπτέμβριο του 2013.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του και κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή του υπουργείου, θα διορίζει δύο λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο της υπό αναφορά Μονάδας.

2. Ο Υπουργός Οικονομικών θα δύναται να διορίσει ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο οποιοδήποτε άλλο λειτουργό υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική Τράπεζα ή και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος θα αποσπάται στη Μονάδα.

3. Το προσωπικό της Μονάδας θα απαρτίζεται από λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ θα είναι δυνατή και η στελέχωσή της μέσω απόσπασης ή τοποθέτησης σε αυτήν προσωπικού που υπηρετεί στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Η Μονάδα θα μπορεί να προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων για εξυπηρέτηση των εργασιών της.

Σημειώνεται ότι ο προϊστάμενος, ο αναπληρωτής προϊστάμενος και το προσωπικό της Μονάδας θα απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά με την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Μονάδας.

Ειδικότερα, η εν λόγω Μονάδα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, έχει ως σκοπό τα πιο κάτω:

1. Τη διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Την παρακολούθηση και εφαρμογή σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου των διατάξεων του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων.

4. Την ενδυνάμωση της δυνατότητας του πιστωτικού ιδρύματος να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.

5. Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης.

6. Την εκτέλεση κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών οποιωνδήποτε καθηκόντων ή εξουσιών του προβλέπονται στον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση δίδεται γραπτώς.

Τέλος, οι αρμοδιότητες της Μονάδας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την εκτέλεση των σκοπών και καθηκόντων που αναφέρονται στον προτεινόμενο νόμο.

2. Τη σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα στις οποίες περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι παροχής της παρεχόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης.

3. Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

4. Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών για τα κριτήρια και την υπόδειξη κατάλληλων προς διορισμό προσώπων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος. Η επικύρωση του διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πραγματοποιείται από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος.

5. Τη συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπείας πιστωτικού ιδρύματος. Η Μονάδα δε θα αναμειγνύεται στη διεύθυνση των εργασιών του πιστωτικού ιδρύματος (day to day management).

6. Την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος.

7. Την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής αξίας της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα.

8. Τη διαχείριση της επένδυσης της Δημοκρατίας σε κινητές αξίες πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν:

1. την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στη Μονάδα,

2. την υποχρέωση εχεμύθειας,

3. την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσιοποίησή της.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του από τους κυβερνητικούς αρμόδιους.

Ειδικότερα, ζητήθηκε μεταξύ άλλων όπως διασαφηνιστεί κατά πόσο ο όρος πιστωτικό ίδρυμα εμπερικλείει και τα συνδεδεμένα με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα Λτδ συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και κατά πόσο αυτά περιλαμβάνονται στα σχέδια αναδιάρθρωσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, απέστειλε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου που τροποποιεί το προηγούμενο ως ακολούθως:

1. Προστίθεται η ερμηνεία του όρου Διοικητικό όργανο.

2. Διασαφηνίζεται ότι η ερμηνεία του όρου πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτή προκύπτει στο προτεινόμενο νόμο όσον αφορά τον Κεντρικό Φορέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα αφορά μόνο τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

3. Διευκρινίζεται ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης για τα οποία γίνεται αναφορά στον υπό εξέταση νόμο καλύπτουν τόσο τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ όσο και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

4. Διαγράφονται οι φράσεις διοικητικό συμβούλιο και επιτροπεία και αντικαθίστανται με τη φράση Διοικητικό Όργανο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων