Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μη μέλη:
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Aβέρωφ Νεοφύτου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής
Πρόδρομος Προδρόμου Κώστας Κώστα
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Καυκαλιάς
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Γεωργίου
Νίκος Νικολαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Κουτσού Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 [Νόμος αρ. 196(I) του 2012] με την εισαγωγή πρόνοιας που επιβάλλει στις αρμόδιες με βάση το βασικό νόμο εποπτικές αρχές τη δημιουργία και τήρηση Μητρώων Εμπιστευμάτων προς υποβοήθηση του έργου των αρχών αυτών, καθώς και με τη βελτίωση υφιστάμενων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια στο χρηματοοικονομικό τομέα και ως εκ τούτου να ενισχύεται ο έλεγχος σε τομείς που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Με την προτεινόμενη νομοθεσία η Κυπριακή Δημοκρατία εκπληρώνει σχετικές δεσμεύσεις της που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης που συμφωνήθηκε με την τρόικα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το κείμενο του νομοσχεδίου ετοιμάστηκε κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την τρόικα, η οποία και συμφώνησε με το περιεχόμενό του.

Ειδικότερα, το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Την εισαγωγή του νέου όρου “Μητρώα Εμπιστευμάτων” και του ορισμού του, καθώς και την εισαγωγή του νέου άρθρου 25A, που ρυθμίζει την υποχρέωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, που είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), να καταρτίζουν και να τηρούν Μητρώα Εμπιστευμάτων. Επίσης, στο ίδιο άρθρο καθορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα μητρώα αυτά και η υποχρέωση γνωστοποίησης οιωνδήποτε αλλαγών στα στοιχεία αυτά στην αρμόδια εποπτική αρχή. Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου, έτσι ώστε η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που εισάγονται με το νέο άρθρο 25Α να συνιστά ποινικό αδίκημα.

2. Τροποποίηση σχετικής διάταξης του βασικού νόμου που αναφέρεται στα στοιχεία που οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης εμπιστευμάτων πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή για αποκάλυψη στην αρμόδια εποπτική αρχή. Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τέτοιες υπηρεσίες οφείλει να προσδιορίζει και να επαληθεύει την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων εμπιστεύματος. Προτείνεται επίσης όπως το πρόσωπο αυτό διαθέτει ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με τους εμπιστευματοδόχους, τους εμπιστευματοπαρόχους, τους δικαιούχους, τον προστάτη, εάν υπάρχει, το σύμβουλο επενδύσεων, το λογιστή, το φοροτεχνικό, εάν υπάρχει, τις εργασίες του εμπιστεύματος και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος.

3. Τροποποίηση σχετικής διάταξης του βασικού νόμου που αναφέρεται στα πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη εξασφάλισης άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σημαντική αλλαγή, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, συνιστά η απαίτηση ο γραμματέας κυπριακής εταιρείας είτε να είναι αδειοδοτημένο πρόσωπο είτε να είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Κύπρου, που εμπίπτει στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων που καθορίζονται στη συγκεκριμένη πρόνοια.

Οι εκπρόσωποι των τριών εποπτικών αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ότι συμφωνούν με αυτές.

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη νομοθεσία πρέπει να ψηφιστεί και να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 11η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία που καθορίζεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης για σκοπούς συμμόρφωσης με όσα έχουν σχετικά συμφωνηθεί. Επιπλέον, η ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε, πρώτον, ότι η υποχρέωση για εγγραφή στα Μητρώα Εμπιστευμάτων υφίσταται μόνο για εμπιστεύματα που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο και, δεύτερον, ότι η ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων δεν καταχωρίζεται στα εν λόγω Μητρώα Εμπιστευμάτων. Διευκρίνισε συναφώς ότι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης εμπιστευμάτων οφείλει να διαθέτει αυτό το στοιχείο και να το αποκαλύπτει στην αρμόδια εποπτική αρχή, όταν του ζητηθεί και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων