Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής
Πρόδρομος Προδρόμου Κώστας Κώστα
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Καυκαλιάς
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Γεωργίου
Νίκος Νικολαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Κουτσού Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, ώστε αφενός να επιβάλλεται, δυνάμει αυτού, στον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας η υποχρέωση κατάθεσης πιστού αντίγραφου σύμβασης πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της υπό αναφορά σύμβασης και αφετέρου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αγοραστή με την εν λόγω υποχρέωση, ο τελευταίος να υπόκειται σε τέλη μεταβίβασης αυξημένα κατά δέκα τοις εκατόν (10%) επί των τελών που επιβάλλονται δυνάμει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης αποτελεί δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία προκύπτει από την παράγραφο 5.4 του Μνημονίου Συναντίληψης της Δημοκρατίας με την τρόικα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας εισηγήθηκαν την προσθήκη στο κείμενο αυτού σχετικής πρόνοιας, ώστε, σε περίπτωση που δεν επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη ή αυτά επιβάλλονται μειωμένα, η εν λόγω επιβάρυνση του δέκα τοις εκατόν (10%) επί των μεταβιβαστικών τελών να επιβάλλεται στα τέλη που θα επιβάλλονταν, αν δεν ίσχυε η σχετική απαλλαγή ή εξαίρεση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Παράλληλα, η επιτροπή εισηγείται τροποποίηση στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να διασαφηνίζεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα εφαρμόζεται μόνο για συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων