Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Μαΐου και στις 3 Ιουλίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η ρύθμιση των διαδικασιών για την έκδοση εξουσιοδότησης παροχέα υπηρεσιών αναγνωρισμένης πιστοποίησης σχετικά με ηλεκτρονικές υπογραφές, με στόχο την πλήρη υιοθέτηση που πλαισίου εθελοντικής διαπίστευσης που προνοείται στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παροχέας υπηρεσιών πιστοποίησης δύναται να εκδώσει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.

2. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, σε περίπτωση που τέτοιος παροχέας τερματίσει τις εργασίες του για οποιοδήποτε λόγο.

3. Τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την έκδοση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχεται μέσω της έκδοσης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς, παρέχει εγγύηση της αυθεντικότητας και της μη αλλοίωσης του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εγγράφων, καθώς και τη μονοσήμαντη διασύνδεση του υπογράφοντα με το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού εγγράφου. Η υπογραφή αυτή θα έχει δηλαδή μια επιβεβαιωτική λειτουργία, βοηθώντας τον παραλήπτη να βεβαιωθεί ότι το μήνυμα που λαμβάνει προέρχεται από τον αποστολέα του χωρίς αλλοιώσεις.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσαν για τις θετικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα η εγγυημένη παραγωγή προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών στη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτούν αυθεντικότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου και ταυτοποίηση του αποστολέα του. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή ότι η ηλεκτρονική υπογραφή που διενεργείται στη βάση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού είναι πιο εξασφαλισμένη από την ανάλογη υπογραφή στη βάση μη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού και αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ως ιδιόχειρη υπογραφή, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω μαρτυρία για το σκοπό αυτό.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τους κανονισμούς και παράλληλα επεσήμανε ότι η νομοθεσία αυτή για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι αναγκαία για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκη και τεχνική φύση των ρυθμίσεων που εισάγονται με αυτούς και τις διευκρινίσεις που έλαβε από τους αρμοδίους σε σχέση με ορισμένες ασαφείς επιμέρους πρόνοιές τους, αλλά και τη διαπίστωση ότι ορισμένες ερμηνευτικές κυρίως πρόνοιες αυτών δε συνάδουν πλήρως με το νόμο που εξουσιοδοτεί την έκδοση των κανονισμών, υπέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου τους. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προχώρησε σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη νομοτεχνική βελτίωση του κειμένου των κανονισμών, έτσι ώστε οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό να συνάδουν με τους όρους και τους ορισμούς του εξουσιοδοτούντος νόμου, για να διασαφηνιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πρόνοιές του, και για το σκοπό αυτό κατέθεσε στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενό τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

8 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων