Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από την επιτροπή και κηρύχθηκε επείγουσα. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γενικού Λογιστηρίου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής από το κράτος προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμψηφίζει τα ποσά των πληρωμών με οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά του εν λόγω προσώπου προς οποιοδήποτε υπουργείο, τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση και άμεση προώθηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος προέκυψε κατά την εξέταση από την επιτροπή του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2013».

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο εξετάστηκε από την επιτροπή σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου και στις 8 και 10 Ιουλίου 2013, προβλέπει την αντικατάσταση του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου με νέα νομοθεσία, η οποία να προωθεί την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών διαδικασιών για τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του δημοσίου και της τήρησης των λογιστικών βιβλίων, καθώς και την παροχή της απαραίτητης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της κρατικής υπηρεσίας με απώτερο στόχο την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών πόρων του κράτους.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου η Γενική Λογίστρια επισήμανε ότι ο προτεινόμενος νόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθότι παρέχει στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Συναφώς, όπως δήλωσε, το νομοσχέδιο παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας να συμψηφίζει τα έσοδα και τις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων προς το κράτος, εργαλείο το οποίο πρέπει να παραχωρηθεί προς το κράτος το ταχύτερο, αφού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις ενέργειές του για βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν αριθμό παρατηρήσεων και επιφυλάξεων αναφορικά με επιμέρους ζητήματα που άπτονται προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους να μελετήσουν εκ νέου το νομοσχέδιο και, αφού προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, να καταθέσουν ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο. Σημειώνεται όμως ότι δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη κατάθεση του νέου κειμένου σχεδίου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη ότι δεν είχε στη διάθεσή της τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της μελέτης του υπό αναφορά θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα δήλωσε η Γενική Λογίστρια, αποφάσισε να συνεχίσει με τη συζήτηση αυτού σε εύθετο χρόνο.

Στο παρόν στάδιο αποφάσισε να προχωρήσει με την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου ενσωματώνοντας σε αυτήν το μέρος του νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει το συμψηφισμό εσόδων και δαπανών του κράτους, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της κυβέρνησης, η οποία κρίνει το μέρος αυτό πολύ σημαντικό και ως εκ τούτου πρέπει να προωθηθεί τάχιστα. Συναφώς με τα πιο πάνω, η Γενική Λογίστρια συμφώνησε με την κατάθεση της σχετικής πρότασης νόμου ως τη μόνη λύση στο παρόν στάδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή εξουσίας στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας να συμψηφίζει έσοδα και υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε όπως για σκοπούς συνοχής και συνάφειας των προνοιών της με τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας περιληφθεί στο κείμενο αυτής πρόνοια με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες από τα αρμόδια υπουργεία, τμήματα, ανεξάρτητες υπηρεσίες και ειδικά ταμεία του κράτους, τα οποία θα είναι υποβοηθητικά για τη διεκπεραίωση του συμψηφισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

 

 

11 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων