Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 18 Απριλίου 2013 από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, τον κ. Δημήτρη Συλλούρη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος, και από τον κ. Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 20 Μαΐου 2013 μέχρι 1η Ιουλίου 2013.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε η σύνθεση και άλλοι όροι υπηρεσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) να διαμορφωθούν κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, κρίνεται ότι λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ πρέπει να αυξηθούν από πέντε σε επτά, εκ των οποίων τα δύο να έχουν εκτελεστική αρμοδιότητα, ώστε να υποβοηθούν τον εκάστοτε διοικητή να επιτελεί πιο αποτελεσματικά τον εποπτικό του ρόλο, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί ένεκα των αυξημένων αρμοδιοτήτων και του αυξημένου όγκου εργασίας.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η διαμόρφωση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ, ώστε να αποτελείται από το διοικητή, τον υποδιοικητή, δύο εκτελεστικούς και πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους. Σημειώνεται ότι, βάσει της ισχύουσας μέχρι σήμερα νομοθεσίας, το εν λόγω διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από το διοικητή, τον υποδιοικητή και πέντε συμβούλους.

2. Η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε οι όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και η αντιμισθία των μη εκτελεστικών συμβούλων που θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ να καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με το διορισμό τους για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους.

3. Η προσθήκη στην ισχύουσα νομοθεσία πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της πολιτικής της ΚΤΚ, περιλαμβανομένης της αδειοδότησης τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων σε υφιστάμενες άδειες άσκησης τραπεζικών εργασιών, να τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης τουλάχιστον ενός εκ των δύο εκτελεστικών συμβούλων οι οποίοι προτείνεται να μετέχουν στη σύνθεση του συμβουλίου.

4. Η προσθήκη πρόνοιας στη βασική νομοθεσία, ώστε οι εκτελεστικοί σύμβουλοι να υποβοηθούν το διοικητή στη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών της ΚΤΚ και να ασκούν τα καθήκοντά τους στη βάση πλήρους απασχόλησης, μη αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε άλλη απασχόληση επικερδή ή μη, εκτός αν τους παραχωρηθεί άδεια από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ. Επιπρόσθετα, προτείνεται οι εκτελεστικοί σύμβουλοι να μην αναλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση στη Δημοκρατία ή να αποκτούν συμφέρον σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική εταιρεία αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της ΚΤΚ ή να δέχονται οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς για περίοδο δύο ετών μετά τον τερματισμό του διορισμού τους.

5. Η διαμόρφωση της σύνθεσης της επιτροπής προσωπικού, ώστε να μετέχουν σ’ αυτή οι δύο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εκτελεστικοί σύμβουλοι και δύο άλλα μέλη, που θα διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ, αντί των τεσσάρων άλλων μελών που διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ. Προτείνεται επίσης η παύση των μελών αυτών πριν από τη λήξη της θητείας τους από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ, όχι μόνο κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διοικητή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και με τη σύμφωνο γνώμη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κατόπιν επιστολής του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013, απέστειλε στη Βουλή γνώμη, ημερομηνίας 5ης Ιουνίου 2013, αναφορικά με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Η γνώμη αυτή βασίζεται σε αρμοδιότητά της η οποία πηγάζει από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 127, παράγραφοι 4 και 282, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 2, παράγραφος 1 της Απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1998) σχετικά με τη διαβούλευση της ΕΚΤ με τις εθνικές αρχές για συγκεκριμένα σχέδια νομοθετικών διατάξεων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ΚΤΚ.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης οι εισηγητές της πρότασης νόμου υπέβαλαν στην επιτροπή δύο κατά σειράν αναθεωρημένα κείμενα αυτής, τα οποία είχαν επίσης διαβιβαστεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Πρόεδρο της ΕΚΤ και λήφθηκαν από αυτόν στις 16 Μαΐου και την 31η Μαΐου 2013, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία που προκύπτουν από την εν λόγω γνώμη, οποιαδήποτε διάταξη δυνάμει της οποίας ανατίθενται τα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) καθήκοντα του διοικητή μιας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕθνΚΤ) σε εκτελεστικό σύμβουλο, ή για την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της εν λόγω ΕθνΚΤ για τη λήψη αποφάσεων από το διοικητή, προκαλεί προβληματισμούς αναφορικά με την ικανότητα του διοικητή να ασκεί ανεξάρτητα τα σχετικά με το ΕΣΚΤ καθήκοντα που του ανατίθενται, εκτός αν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι και τα μέλη του συμβουλίου της ΕθνΚΤ υπόκεινται στις ίδιες νομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις ανεξαρτησίας με αυτές στις οποίες υπόκειται ο διοικητής της ΕθνΚΤ.

Όπως επιπρόσθετα αναφέρεται στην εν λόγω γνώμη, κάτι τέτοιο δε θα ήταν συμβατό με το άρθρο 130 της συνθήκης και το άρθρο 7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, καθότι ο διοικητής δεν πρέπει να επηρεάζεται από εκτελεστικό σύμβουλο ή από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την ενάσκηση των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων, τα οποία με βάση το εθνικό δίκαιο ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα στο διοικητή.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι η ΕΚΤ θεωρεί το τελικά προτεινόμενο σχέδιο νόμου το οποίο της είχε αποσταλεί ως στερούμενο σαφήνειας αναφορικά με τη φύση των εξουσιών των εκτελεστικών συμβούλων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο διοικητικό συμβούλιο και στο διοικητή, παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση της Κύπρου είναι κατανοητό ότι οι αρμοδιότητες του Διοικητή της ΚΤΚ απορρέουν όχι μόνο από το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης (καταστατικό του ΕΣΚΤ) αλλά και από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά ταύτα, όπως επισημαίνεται, ενώ επιδιώκεται η ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών σε δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιπροσθέτως του διοικητή, δε διευκρινίζεται το εφαρμοστέο στην ΚΤΚ πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία ψήφισης του υπό αναφορά σχεδίου νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η ΕΚΤ διατυπώνει τις ακόλουθες ειδικές παρατηρήσεις, τις οποίες καλεί την επιτροπή να λάβει υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του υπό αναφορά σχεδίου νόμου:

1. Την ανάγκη διευκρίνισης του ακριβούς πεδίου εφαρμογής των εξουσιών και των καθηκόντων που θα ανατίθενται στους εκτελεστικούς συμβούλους, όπως και τα όρια των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών συμβούλων, όταν αυτοί θα συνδράμουν το διοικητή, ιδίως αναφορικά με το αν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι θα έχουν εξουσίες λήψης αποφάσεων.

2. Την ανάγκη διασαφήνισης της θέσης των προτεινόμενων εκτελεστικών συμβούλων στις δομές εσωτερικής οργάνωσης της ΚΤΚ.

Η ΕΚΤ τονίζει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης ειδικότερα της ανεξαρτησίας του Διοικητή της ΚΤΚ και διασφάλισης ότι η παροχή συνδρομής από τους εκτελεστικούς συμβούλους προς αυτόν θα διενεργείται υπό την εποπτεία του, διαφορετικά, κατά τον προβληματισμό της ΕΚΤ, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΚΤΚ θα παρακωλύονται.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αποσαφήνιση της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικού συμβουλίου και διοικητή είναι επίσης αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου δεν παρεμβαίνει στις απαιτήσεις για ανεξαρτησία της ΚΤΚ.

Η ΕΚΤ τονίζει παράλληλα ότι για την ανεξαρτησία της ΚΤΚ απαιτείται ένα σταθερό νομικό πλαίσιο λειτουργίας της και ότι οι συχνές τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την οργανωτική και διοικητική σταθερότητα μίας ΕθνΚΤ και ως εκ τούτου να θίξουν τη θεσμική ανεξαρτησία της.

Τέλος, η ΕΚΤ διατυπώνει προβληματισμούς σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία ενδεχομένως να θίξουν την προσωπική ανεξαρτησία τους, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε τροποποίηση διατάξεων που διέπουν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ πρέπει να αποφασίζεται σε συνεργασία με την ΚΤΚ, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της γνώμης της ΚΤΚ, έτσι που να προστατεύεται η αυτονομία της αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της.

Όπως σχετικά επισημαίνεται, το πιο πάνω θέμα αποτελεί πτυχή της αρχής της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 130 της συνθήκης, ενώ επιπρόσθετα, προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της συνθήκης σχετικά με την προσωπική ανεξαρτησία των μελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ που συμμετέχουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, αναπροσαρμογές των αποδοχών τους δεν πρέπει να επηρεάζουν τους όρους υπό τους οποίους τα εν λόγω μέλη διορίστηκαν.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ υπέβαλε επίσης στην επιτροπή τις θέσεις του αναφορικά με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, με επιστολή του ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα κύρια σημεία:

1. Το πεδίο αρμοδιοτήτων και τα προτεινόμενα καθήκοντα των εκτελεστικών συμβούλων είναι τόσο διευρυμένα, που φαίνεται να περιλαμβάνουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσο και αρμοδιότητες επί καθηκόντων του ΕΣΚΤ.

2. Κατά πάγια πρακτική ο διοικητής ασκεί εκτελεστική εξουσία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτόν και οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του (άρθρο 119.1 του συντάγματος).

3. Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για την ΚΤΚ εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της και είναι συμβατή με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Συνεπώς, οποιαδήποτε αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιορίζεται σε θέματα, εκτός αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο καθηκόντων του ΕΣΚΤ, ενώ το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για οποιαδήποτε αρμοδιότητα ανατίθεται στους εκτελεστικούς συμβούλους.

4. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητή της ΚΤΚ σε σχέση με το διορισμό, τη διαθεσιμότητα και την απόλυση υπαλλήλου της ΚΤΚ, αυτές ασκούνται ήδη με βάση τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, η οποία απαρτίζεται από το διοικητή, τον υποδιοικητή και τέσσερα άλλα μέλη, που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Συνεπώς, η σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου εξασφαλίζεται μέσω της άμεσης εμπλοκής των μελών του ή αντιπροσώπων του στην Επιτροπή Προσωπικού.

5. Οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας για την ΚΤΚ αναφορικά με το όργανο λήψης αποφάσεων που έχει σχέση με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει απαραίτητα να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ θα είναι εποπτική αρχή όλων των τραπεζών στις χώρες που θα συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, έχοντας άμεσες εποπτικές εξουσίες επί τραπεζών μεγάλης σημασίας. Ο ενιαίος αυτός μηχανισμός θα εφαρμοστεί από το 2014.

6. Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι ούτως ή άλλως δεν πρέπει να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη απασχόληση εκτός των καθηκόντων τους στην ΚΤΚ, λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους ανατίθενται, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται ούτε με την άδεια οποιουδήποτε οργάνου. Περαιτέρω, όσον αφορά τον προτεινόμενο περιορισμό συμμετοχής των εκτελεστικών συμβούλων σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία και την απόκτηση μέσω της συμμετοχής αυτής χρηματοοικονομικού συμφέροντος, κρίνεται ορθό η προτεινόμενη ρύθμιση να ισχύσει και για τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων οι αρμοδιότητες διευρύνονται με την πρόταση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή προχώρησε σε διαμόρφωση νέου κειμένου σχεδίου νόμου, στο οποίο επέφερε σχετικές διαφοροποιήσεις στη βάση των παρατηρήσεων τόσο της ΕΚΤ όσο και του Διοικητή της ΚΤΚ.

Με βάση το αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, το οποίο η επιτροπή υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1. Η ανεξαρτησία του Διοικητή της ΚΤΚ και η απρόσκοπτη συμμετοχή της τράπεζας στο ΕΣΚΤ. Συναφώς, προβλέπεται ότι οι προτεινόμενοι να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ εκτελεστικοί σύμβουλοι θα έχουν ειδικά καθήκοντα, για να υποβοηθούν το διοικητή στη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών της τράπεζας, εκτός των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ.

2. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση τραπεζών, καθώς και για την άσκηση τραπεζικών εργασιών θα λαμβάνονται από το Διοικητή της ΚΤΚ με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η καθίδρυση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς εκτελεστική ιδιότητα, οριζόμενα από αυτό με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, την εποπτεία της διενέργειας εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το διοικητικό συμβούλιο για έγκριση. Η επιτροπή θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή για το σκοπό αυτό.

4. Οι όροι υπηρεσίας των συμβούλων, περιλαμβανομένων των εκτελεστικών συμβούλων, δε θα επηρεάζουν την απορρέουσα ανεξαρτησία του διοικητή από τη συμμετοχή του στο ΕΣΚΤ, από τη συνθήκη και από το καταστατικό του ΕΣΚΤ.

5. Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και των μη εκτελεστικών συμβούλων θα μπορούν να μεταβάλλονται δυσμενώς μετά το διορισμό τους χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την ΚΤΚ.

6. Η Επιτροπή Προσωπικού θα αποτελείται από το διοικητή ως τον πρόεδρο, τον υποδιοικητή, τους δύο εκτελεστικούς συμβούλους και από δύο άλλα μέλη που θα διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για θητεία τριών ετών, εκτός εάν παυθούν πριν από τη λήξη της θητείας τους από αυτό, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της ΚΤΚ και με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον διαπιστωθεί μη πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συναφώς, η επιτροπή προσωπικού θα συνεχίσει να λειτουργεί στη βάση της ισχύουσας μέχρι σήμερα νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας νέο διαμορφωμένο σχέδιο νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία των Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων