Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Άριστος Δαμιανού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2013, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 20 Ιουνίου 2013, ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2013, είναι οι ακόλουθοι:

«2.1 Με τον αναπεμπόμενο νόμο προστίθεται στο βασικό περί Αλιείας Νόμο το ακόλουθο νέο άρθρο 4Β:

Απαγορεύεται η αλίευση με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως γρι-γρι.   4Β.1 Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, απαγορεύεται η αλίευση με τη μέθοδο που είναι κοινώς γνωστή ως γρι-γρι μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.

2.2 Ο βασικός περί Αλιείας Νόμος στο άρθρο 5Α αυτού προνοεί τα ακόλουθα:

5Α: Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχειρίσεως της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου ο υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει την αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο ή/και τη διέλευση σκαφών σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό..

2.3 Η αλίευση με τη μέθοδο γρι-γρι αποτελεί τρόπο αλιείας με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.

Συνεπώς, για να απαγορευθεί ο τρόπος αυτός αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 5Α, πρέπει να σταθμιστεί από τον αρμόδιο υπουργό και να κριθεί, μέσα στα πλαίσια της άσκησης της διακριτικής του εξουσίας, η αναγκαιότητα της απαγόρευσης μετά από έρευνα και στάθμιση των διαφόρων παραμέτρων που τίθενται στο νόμο περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων.

2.4 Το θέμα της άσκησης του επαγγέλματος της αλιείας με βάση άδειες που παραχωρεί ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών περί Αλιείας Κανονισμών (ΚΔΠ 273/90-ΚΔΠ 1106/2009) περιλαμβανομένης και της παροχής αδειών με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένου εξοπλισμού ή εργαλείου, τίθεται υπό την προϋπόθεση ότι ο υπουργός, σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους που θέτει το άρθρο 5Α (ως άνω) του βασικού νόμου, δεν εξέδωσε διάταγμα απαγορευτικό για τη χρήση συγκεκριμένου εργαλείου στην αλιεία.

2.5 Η Βουλή, με τον αναπεμπόμενο νόμο, με νομοθετική δηλαδή πράξη, αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστικής εξουσίας και απαγορεύει συγκεκριμένο τρόπο αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου. Επεμβαίνει με τον τρόπο αυτό στην αποκλειστική σφαίρα αρμοδιότητας των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και αποκλείει την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας και τη στάθμιση των παραγόντων που θα δικαιολογούσαν ή δε θα δικαιολογούσαν την αλιεία με ένα συγκεκριμένο τρόπο ακριβώς για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 5Α του βασικού νόμου (ως ανωτέρω).

2.6 Πρόσθετα, το γεγονός ότι υπήρχαν εκκρεμείς αιτήσεις για παροχή άδειας αλιείας, που περιλάμβαναν και τη χρήση του εργαλείου γρι-γρι”, καταδεικνύει ότι η επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας με τον αναπεμπόμενο νόμο αποβλέπει σε αφαίρεση από την εκτελεστική εξουσία της αρμοδιότητάς της να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις αυτές μετά από δέουσα έρευνα και στάθμιση των νομίμων παραμέτρων δίνοντας δέουσα αιτιολογία για την απόφασή τους.

2.7 Στο κυπριακό σύνταγμα το πεδίο λειτουργίας των τριών πολιτειακών εξουσιών διαχωρίζεται αυστηρά και δεν μπορεί να αναληφθεί ή να ασκηθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από οποιαδήποτε από τις τρεις εξουσίες, που δεν αποδίδεται σ’ αυτήν από το σύνταγμα ή δεν εμπίπτει στο πεδίο της λειτουργίας της λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της.

2.8 Ο Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων είναι ο φορέας, με βάση το σύνταγμα της πολιτικής και εκτελεστικής εξουσίας, στη λήψη των αναγκαίων πολιτικών και εκτελεστικών αποφάσεων μεταξύ των οποίων είναι και η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στους οποίους σαφώς περιλαμβάνονται και οι αλιευτικοί πόροι.

Πρόσθετα, ο αναπεμπόμενος νόμος αποτελεί έμμεση νομοθετική επέμβαση στην άσκηση της διοικητικής λειτουργίας αναφορικά με την παραχώρηση αδειών αλιείας.

2.9 Με τον αναπεμπόμενο νόμο η νομοθετική εξουσία υποκαθιστά τον Υπουργό Γεωργίας στη λήψη απόφασης αναφορικά με το αν είναι ενδεδειγμένη η διεξαγωγή αλιείας με τη μέθοδο γρι-γρι και αν μπορεί να δοθεί, κάτω από όρους και κριτήρια, άδεια για αλιεία με τη μέθοδο αυτή επεμβαίνοντας έτσι με νομοθετική πράξη στο πεδίο των εγγενών αρμοδιοτήτων και εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας και ιδιαίτερα του Υπουργού Γεωργίας.».

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέλυσε τους λόγους της αναπομπής, όπως αυτοί είναι διατυπωμένοι στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2013, και επιπρόσθετα ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νόμος παραβιάζει και το άρθρο 25 του συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε προσώπου να ασκεί οιοδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται σε οιαδήποτε απασχόληση.

Τοποθετούμενοι στην πιο πάνω θέση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι με τον προτεινόμενο νόμο δεν προτείνεται η απαγόρευση άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά προτείνεται η απαγόρευση χρήσης ενός εργαλείου αλίευσης, του γρι γρι, που κρίνεται καταστροφικό προς το περιβάλλον.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επανέλαβε τη θέση του, ότι η Βουλή, με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, επεμβαίνει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και κατ’ επέκταση επεμβαίνει στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. Απαντώντας μάλιστα σε σχετικά ερωτήματα μελών της επιτροπής ο υπουργός ανέφερε ότι η μέθοδος αλίευσης γρι γρι χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλες χώρες και ότι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες άδειες στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο ίδιος δήλωσε ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου του, υπάρχουν αρκετά αλιευτικά αποθέματα στα ύδατα της Κύπρου, κυρίως μαρίδας, και ότι η αλίευση με τη μέθοδο αυτή ούτε θα προκαλέσει καμία περιβαλλοντική καταστροφή ούτε θα θέσει σε κίνδυνο τα αλιευτικά αποθέματα. Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι όσον αφορά την άδεια γρι γρι, που έχει ήδη εκδοθεί, έχουν τεθεί αυστηροί όροι και ότι η τήρησή τους παρακολουθείται και δορυφορικά ανά πάσα στιγμή από το αρμόδιο τμήμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της αναπομπής κατά τη συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

11 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων