Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο είχε σταλεί στη Βουλή εκ των προτέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2013, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθούν ελαφρυντικά μέτρα σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η μείωση του ποσοστού του πρόσθετου φόρου που επιβάλλεται σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ΦΠΑ από δέκα τοις εκατό (10%) σε πέντε τοις εκατό (5%) του οφειλόμενου ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 31η Μαΐου 2013, στις 30 Ιουνίου 2013, την 31η Ιουλίου 2013, την 31η Αυγούστου 2013 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τις φορολογικές του δηλώσεις για τις περιόδους αυτές και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2013.

2. Η μη εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του υφιστάμενου νόμου, οι οποίες αφορούν:

α. την επιβολή πρόσθετου φόρου επί του οφειλόμενου ΦΠΑ, όταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του για την έγκαιρη καταβολή ΦΠΑ,

β. την επιβολή τόκου επί του καταβλητέου ποσού ΦΠΑ, στην περίπτωση που πρόσωπο υπόκειται σε πρόσθετο φόρο,

γ. την επιβολή ποινών, σε περίπτωση που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παραλείπει να καταβάλει το ΦΠΑ,

δ. την επιβολή χρηματικής ποινής που ισοδυναμεί στο 10% του οφειλόμενου ποσού, σε περίπτωση που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει στον Έφορο οποιοδήποτε ποσό πρόσθετου φόρου ή χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου,για τις φορολογικές περιόδους που επηρεάστηκαν άμεσα από το κλείσιμο των τραπεζών και τη δέσμευση των καταθέσεων, οι οποίες λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2013, την 31η Μαρτίου 2013 και στις 30 Απριλίου 2013, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2013.

 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εισηγήθηκε όπως η μη εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων που αναφέρονται πιο πάνω επεκταθεί και στη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Μαΐου 2013, καθότι μετά την απόφαση του Eurogroup στις 15 Μαρτίου 2013 οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά ήταν οι πλέον δύσκολες και αντίξοες για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη σύμφωνο γνώμη του υπουργείου με την πιο πάνω εισήγηση.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας την εν λόγω εισήγηση αποφάσισε όπως ενσωματωθούν σχετικές ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της και υποβάλλοντας κατάλληλα νομοτεχνικά διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

11 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων