Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το οποίο είχε σταλεί στη Βουλή εκ των προτέρων, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2013, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του ταμείου της ΡΑΕΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €226.000 για τη μίσθωση υπηρεσιών για τη διενέργεια μελετών για διάφορα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για διενέργεια μελετών πηγάζει από τα ακόλουθα:

1. Από τις υποχρεώσεις της ΡΑΕΚ και του κράτους σύμφωνα με τις πρόνοιες των δύο ευρωπαϊκών Οδηγιών (του 3ου πακέτου) 2009/72 και 2009/73 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με τις οποίες η Κύπρος εναρμονίσθηκε με την ψήφιση σχετικών νομοθεσιών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Δεκέμβριο του 2012 και από τις οποίες προκύπτει ανάθεση στην Αρχή σημαντικά αυξημένων καθηκόντων, υποχρεώσεων και εξουσιών.

2. Από την ανάγκη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης με την τρόικα, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να μπορέσουν να ασκούν αρμοδιότητες και να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

β. Ετοιμασία κανονισμών για ουσιαστική εφαρμογή των πιο πάνω νομοθεσιών του 3ου ενεργειακού πακέτου.

γ. Ετοιμασία ρυθμιστικού πλαισίου αγοράς ηλεκτρισμού που θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, οι μελέτες οι οποίες έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν εκ μέρους της ΡΑΕΚ και για τις οποίες ζητείται η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Μελέτη για επανεξέταση του μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού για άνοιγμα της αγοράς και ενεργοποίηση του ανταγωνισμού, ομαλή ένταξη και συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά ηλεκτρισμού, καθώς και δικαίωμα σε όλους τους καταναλωτές να επιλέγουν τον προμηθευτή τους.

2. Μελέτη για τα ασφαλή όρια διείσδυσης αιολικών και φωτοβολταϊκών στο σύστημα ηλεκτρισμού.

3. Μελέτη για αξιολόγηση διαδικασίας της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για ενδιάμεση λύση ταχείας εισαγωγής φυσικού αερίου για την εσωτερική αγορά, ειδικά για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2013, μετά και την αύξηση που προτείνεται με το νομοσχέδιο στο κονδύλι της μίσθωσης υπηρεσιών, παραμένει πλεονασματικός χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη κρατικής στήριξης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων