Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθότερη εναρμόνιση των προνοιών του με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της ισχύουσας πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε:

1. να μειωθεί το ύψος της μέγιστης χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί σε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση γνωστοποίησης της παρουσίας του στη Δημοκρατία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία από χίλια σε διακόσια ευρώ, ώστε το ύψος της να βρίσκεται σε αναλογία με την εν λόγω παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 5.5. της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ,

2. να μειωθεί το καθοριζόμενο τέλος για την έκδοση Πιστοποιητικού Μόνιμης Διαμονής σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης από ογδόντα σε είκοσι ευρώ, ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 25(2) της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το εν λόγω τέλος να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο τέλος που επιβάλλεται στους ημεδαπούς πολίτες για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων,

3. να μειωθεί το καθοριζόμενο τέλος για την έκδοση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, από ογδόντα σε είκοσι ευρώ, ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 25(2) της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το εν λόγω τέλος να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο τέλος που επιβάλλεται στους ημεδαπούς πολίτες για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι το ύψος της υπό τροποποίηση ποινής και το ύψος των υπό τροποποίηση τελών καθορίστηκαν στη βασική νομοθεσία με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2013, στα πλαίσια της υιοθέτησης δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που είχαν συμφωνηθεί με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κατάθεση του νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία μετά από αιτιολογημένη γνώμη που λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη ορθή μεταφορά συγκεκριμένων άρθρων της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, σύμφωνα με την εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη, απαιτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία να θεραπεύσει την υπό αναφορά παράβαση μέχρι τις 24 Αυγούστου 2013, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η άμεση εξέταση του νομοσχεδίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων