Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή εκ των προτέρων, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2013, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι η προθεσμία καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά με το έτος 2013, θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου αντί στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για να παρασχεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταγραφής και επανεκτίμησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980, με βάση την οποία επιβάλλεται ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καθώς και την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, η επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2013 και εντεύθεν θα γίνεται με βάση την αναθεωρημένη αξία των φορολογικών κλιμάκων και τους αναθεωρημένους φορολογικούς συντελεστές της ακίνητης ιδιοκτησίας, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, στα πλαίσια της προώθησης σχετικών ρυθμίσεων για σκοπούς μεταρρύθμισης της φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας. Απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση του μέτρου που συμφωνήθηκε με την τρόικα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης, το οποίο είχε περιληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης και αφορά τη διασφάλιση πρόσθετων δημόσιων εσόδων από τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.

Συναφώς ο διευθυντής του ΤΕΠ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ζητούμενη παράταση κρίνεται υπό τις περιστάσεις αναγκαία. Όπως ανέφερε, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση της βασικής νομοθεσίας και τη συνεπακόλουθη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία καλύπτει τη φορολόγηση 400 000 περίπου προσώπων, το ΤΕΠ έχει επιφορτισθεί με την αποστολή των φορολογιών σε όλα τα επηρεαζόμενα πρόσωπα και δε δύναται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Επίσης ο διευθυντής του ΤΕΠ, απαντώντας σε επισημάνσεις του προέδρου της επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το κοινό δεν είναι ενήμερο για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην οικεία νομοθεσία, ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει ενημερωτική εκστρατεία σε ηλεκτρονική βάση.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης, ο ίδιος αρμόδιος επισήμανε την ανάγκη τροποποίησης υφιστάμενης διάταξης στη βασική νομοθεσία, ώστε να διευκρινισθεί ότι επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται να επωφελείται της ισχύουσας δυνατότητας έκπτωσης στον οφειλόμενο φόρο κατά δέκα τοις εκατόν (10%), εφόσον καταβάλει το φόρο αυτό τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία αντί τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτή. Όπως επισήμανε, πρόκειται για καθαρά τεχνικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί, εισήγηση με την οποία η επιτροπή συμφώνησε.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».

10 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων