Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της συμφωνίας για παροχή ποσοστού εγγύησης ύψους ογδόντα τοις εκατόν (80%) από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ για την αποπληρωμή τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος ύψους μέχρι €20.000.000 που έχουν παραχωρηθεί από τη FBME Bank Limited στην ΑΗΚ.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της συμφωνίας για παροχή ποσοστού εγγύησης ύψους ογδόντα τοις εκατόν (80%) από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ για την αποπληρωμή τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος ύψους μέχρι €10.000.000 που έχουν παραχωρηθεί από τη Eurobank Cyprus Limited στην ΑΗΚ.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της συμφωνίας για παροχή ποσοστού εγγύησης ύψους ογδόντα τοις εκατόν (80%) από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ για την αποπληρωμή τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος ύψους μέχρι €10.000.000 που έχουν παραχωρηθεί από την Alpha Bank Cyprus Limited στην ΑΗΚ.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας της ΑΗΚ, το οποίο προκλήθηκε από τη συσσώρευση των ζημιών που προέκυψαν από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί την 11η Ιουλίου 2011, η ΑΗΚ εξασφάλισε πρόσθετες τραπεζικές διευκολύνσεις παρατραβήγματος. Συναφώς, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου 2011 κύρωσε με νόμους τις σχετικές συμφωνίες παροχής κυβερνητικών εγγυήσεων για την παραχώρηση των εν λόγω τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος από τις FBME Bank Limited, Eurobank Cyprus Limited και Alpha Bank Cyprus Limited προς την ΑΗΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι συμφωνίες για τις προαναφερθείσες κυβερνητικές εγγυήσεις έχουν λήξει και συναφώς με τους προτεινόμενους νόμους προβλέπεται η σύναψη νέων συμφωνιών, ώστε να ανανεωθούν οι τραπεζικές διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί στην ΑΗΚ. Όπως ο ίδιος δήλωσε, οι νέες συμφωνίες θα ισχύουν στην περίπτωση της παροχής τραπεζικής διευκόλυνσης από τη FBME Bank Limited μέχρι τις 29 Ιουνίου 2014, ενώ στις περιπτώσεις της παροχής των τραπεζικών διευκολύνσεων από τη Eurobank Cyprus Limited και την Alpha Bank Cyprus Limited θα ισχύουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2013 και 30 Οκτωβρίου 2013, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων προς την ΑΗΚ θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική ανακοίνωσή της καθορίζει ότι μια κυβερνητική εγγύηση, για να μη θεωρείται κρατική ενίσχυση, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο δανειολήπτης να μην αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες.

2. Η έκταση της εγγύησης να είναι καθορισμένη και μετρήσιμη.

3. Η εγγύηση να μην καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατόν (80%) του οφειλόμενου δανείου.

4. Να καταβάλλεται η τιμή που προβλέπει η αγορά για την εγγύηση.

Σε περίπτωση που έστω και μία προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε η εγγύηση συνιστά κρατική ενίσχυση, η οποία, για να χορηγηθεί μονίμως, πρέπει να υποβληθεί προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος θα τη διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών συμφωνιών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία των Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων