Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Συντονιστή για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, του Συνδέσμου Οπτικών Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου [Νόμος αρ. 16(Ι) του 1992, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε] για την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Κατάργηση της διάταξής της που καθορίζει ως απαιτούμενη προϋπόθεση, για σκοπούς εγγραφής υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, το εν λόγω πρόσωπο να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

2. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες καθορίζονται τα πιστοποιητικά που πρέπει να υποβάλλουν στο Συμβούλιο οι υπήκοοι κρατών μελών που επιθυμούν να ασκούν το επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία.

3. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες προβλέπεται η προσωρινή παροχή υπηρεσιών από οπτικό ή τεχνικό οπτικό που είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση κρίνεται αναγκαία, επειδή οι προτεινόμενες με αυτό ρυθμίσεις εμπίπτουν στα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης, έπειτα από σχετική αξιολόγηση στην οποία προέβη η τρόικα αναφορικά με τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

8 Ιουλίου 2013

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων