Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και τους κανονισμούς «Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Ασύλου του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Future Worlds Center. Η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), παρ’ όλο που προσκλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθούν από αυτόν οι πρόνοιές του που αφορούν το δικαίωμα παροχής δημόσιου βοηθήματος σε υπηκόους τρίτης χώρας με καθεστώς αιτητή ασύλου ή καθεστώς προσωρινής διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με βάση τις πρόνοιες του περί Προσφύγων Νόμου, οι οποίοι διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές αφενός και τα εισοδήματα και οι άλλοι οικονομικοί πόροι τους αφετέρου δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, με αποτέλεσμα το δικαίωμα παροχής δημόσιου βοηθήματος σε αιτητές ασύλου να ρυθμίζεται αποκλειστικά από τους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, έτσι ώστε μεταξύ άλλων:

1. να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση των προνοιών τους με την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη σχετικά με τη διαμονή και την ελευθερία κυκλοφορίας των αιτητών,

2. να αντικατασταθεί η υποχρέωση κάλυψης των υλικών συνθηκών υποδοχής σε υπηκόους τρίτης χώρας με καθεστώς αιτητή ασύλου μέσω της παραχώρησης δημόσιου βοηθήματος από την παροχή των υλικών συνθηκών υποδοχής σε είδος ή υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβασή τους σε στέγη και σε άλλες συνθήκες υποδοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ευρωπαϊκό δίκαιο,

3. να περιληφθεί σ’ αυτούς πρόνοια για την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων επιδομάτων που θα παραχωρούνται στους υπηκόους τρίτης χώρας με καθεστώς αιτητή διεθνούς προστασίας που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής ή/και φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας υποχρεούνται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, να παρέχουν στους αιτητές διεθνούς προστασίας υλικές συνθήκες υποδοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν στέγη, τροφή και ρουχισμό, καθώς και οικονομικό βοήθημα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε όσους αιτητές δε διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας παρέχεται οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, καθώς και των αναγκών στέγασής τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Συναφώς, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, για να καταστεί εφικτή η δυνατότητα χορήγησης σε αιτητές ασύλου δημόσιου βοηθήματος σε είδος, καθώς και η ρύθμιση του δικαιώματος παροχής δημόσιου βοηθήματος σε αιτητές ασύλου αποκλειστικά από τους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση του νομοσχεδίου και των κανονισμών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνάδουν με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες οι υλικές συνθήκες υποδοχής μπορούν να παρέχονται σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων ή σε συνδυασμό αυτών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 638/2013, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, είχε εγκρίνει την τροποποίηση των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτητών ασύλου στα κράτη μέλη, καθώς και καλύτερης εφαρμογής των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την επανεξέταση του θέματος από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίστηκε όπως το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αρχικά είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, τροποποιηθεί περαιτέρω, ώστε να καθοριστεί η Υπηρεσία Ασύλου ως η αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης για τη μορφή της στέγασης που θα παραχωρείται σε αιτητές και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ως η αρμόδια αρχή για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, σε περίπτωση που η στέγαση παραχωρείται είτε σε χώρο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση αιτητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης που υποβάλλεται στα σύνορα είτε σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλους χώρους προσαρμοσμένους ανάλογα για τη στέγαση των αιτητών. Περαιτέρω, αποφασίστηκε όπως το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτό είχε αρχικά εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, τροποποιηθεί περαιτέρω, ώστε, για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πρόνοιες του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ, εκτός από την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, να παρέχεται στους διαμένοντες στα κέντρα υποδοχής οικονομικό βοήθημα για τα καθημερινά τους έξοδα. Το ύψος του εν λόγω βοηθήματος δε θα καθορίζεται στους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς, αλλά θα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, και το σύνολο του εν λόγω ποσού, όπως επισημαίνεται, δε θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αλλά από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου. Τέλος, στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, όπως διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του αρχικού κειμένου τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλήφθηκε πρόνοια, για σκοπούς περαιτέρω συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ, για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης των αιτητών σε ορισμένες από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τη λήψη απόφασης σε σχέση με τον τόπο διαμονής των αιτητών για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης. Το διαμορφωμένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών όπως αρχικά είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκε εκ νέου από αυτό με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, και κατατέθηκε στη Βουλή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών. Περαιτέρω, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, το υπουργείο της έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο του διατάγματος, που θα προωθηθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του επιδόματος που θα παραχωρείται στους αιτητές. Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια, με το εν λόγω διάταγμα προτείνεται το ποσό των σαράντα ευρώ (€40) ως το επίδομα που θα παραχωρείται στους αιτητές σε μηνιαία βάση για αντιμετώπιση των άμεσων προσωπικών τους αναγκών, το οποίο θα αυξάνεται κατά δέκα ευρώ (€10) μηνιαίως για κάθε εξαρτώμενο άτομο που θα διαμένει μαζί τους. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή πως για την παραχώρηση των υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτητές πρέπει πρώτα να καθοριστεί το ύψος του ποσού που θα παραχωρείται από το κράτος για στέγαση, για ένδυση και για τρόφιμα σε είδος ή υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως να προκηρυχθούν προσφορές, ώστε να επιλεγούν τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα παραχώρησης των απαιτούμενων υλικών συνθηκών υποδοχής. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε στην επιτροπή πως στους αιτητές ασύλου οι οποίοι δε θα διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας αιτητών αλλά σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή σε άλλους χώρους προσαρμοσμένους ανάλογα για τη στέγαση των αιτητών το απαιτούμενο ποσό του ενοικίου θα καταβάλλεται άμεσα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και δε θα παραχωρείται στον αιτητή ως οικονομική βοήθεια για εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής του ενοικίου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως γίνεται σήμερα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών.

Η εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, πριν από την ετοιμασία των οποίων δε λήφθηκαν οι απόψεις της Υπάτης Αρμοστείας και δεν έγινε διαβούλευση. Ειδικότερα, όπως επισήμανε η ίδια εκπρόσωπος, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση των προνοιών των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών με συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτητών ασύλου στα κράτη μέλη, η οποία όμως έχει αντικατασταθεί από νεότερη Οδηγία η οποία τροποποιεί τις διαδικασίες παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτητές ασύλου. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κατά τον καθορισμό του τρόπου παραχώρησης των απαιτούμενων υλικών συνθηκών υποδοχής το κράτος υποχρεούται ταυτόχρονα να ορίσει και το ύψος του απαιτούμενου ποσού για κάλυψή τους βάσει του βιοτικού επιπέδου του κράτους για διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των αιτητών ασύλου. Η ίδια εκπρόσωπος αναρωτήθηκε αν το κράτος θα καλύπτει βασικές ανάγκες των αιτητών, όπως παιδικές πάνες, τροφές κ.λπ., ή αν αυτές πρέπει να καλύπτονται από το ποσό για τα μικροέξοδα. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών οι οποίες, κατά την άποψή της, αντίκεινται στις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, καθώς και στις πρόνοιες της νέα Οδηγίας που υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του Future Worlds Center εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών. Ειδικότερα, σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε ο ίδιος στην επιτροπή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η αιτιολόγηση της επιχειρούμενης αναθεώρησης του τρόπου παροχής των υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτητές ασύλου δεν είναι επαρκής. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σκοπείται η μείωση των οικονομικών μεγεθών που απαιτούνται για κάλυψη των αναγκών των αιτητών ασύλου, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση και η κοινοποίηση μιας σχετικής οικονομικής μελέτης από την εκτελεστική εξουσία που να δικαιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αφού σε προηγούμενες παρόμοιες συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, όπου είχε προταθεί με σχετική πρόταση νόμου η κάλυψη των αναγκών των αιτητών ασύλου σε είδος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είχαν αναφέρει ότι κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε αδικαιολόγητα τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών επιτυγχάνεται ορθή εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ.

3. Έχει υιοθετηθεί αναθεωρημένη Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή αιτητών ασύλου στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών των ευάλωτων προσώπων εντός εύλογου διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για άσυλο, καθώς και ότι τα εν λόγω άτομα δικαιούνται ειδικής στήριξης, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του κειμένου των υπό συζήτηση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε στην επιτροπή την ορθότητα της εναρμόνισης των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ, ενώ παράλληλα διασαφήνισε στην επιτροπή τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αριθμού προνοιών τους για τις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος διασαφήνισε στην επιτροπή πως η νέα κοινοτική Οδηγία που έχει υιοθετηθεί και η οποία τροποποιεί τις διαδικασίες παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτητές ασύλου τίθεται σε εφαρμογή την 19η Ιουλίου 2013, γι’ αυτό και δεν προκύπτει οποιοδήποτε κώλυμα στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της υφιστάμενης Οδηγίας 2003/9/ΕΚ με την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με αυτές. Ειδικότερα, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως καταθέσουν στην επιτροπή μεταξύ άλλων στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από αιτητές ασύλου μεταξύ των ετών 2002 και 2013, τον αριθμό των αιτήσεων που εγκρίθηκαν και τη μορφή του καθεστώτος που χορηγήθηκε στους αιτητές, το ύψος του δημόσιου βοηθήματος που καταβάλλεται στους αιτητές, καθώς και το ύψος του οικονομικού κόστους που θα προκύψει από την υιοθέτηση των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών σε σχέση με την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης, η επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί αν έγινε η αναγκαία προεργασία για εφαρμογή των υπό εξέταση σχεδίων νόμου, ποια θα είναι η αξία των δελτίων που θα δίνονται, αν υπάρχει πρόνοια για κάλυψη των καθυστερημένων οφειλόμενων ποσών του δημόσιου βοηθήματος προς τους αιτητές για την περίοδο των τεσσάρων προηγούμενων μηνών, πόσοι αιτητές ενοικιάζουν κατοικίες και πόσοι διαμένουν σε κέντρα υποδοχής.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Υπηρεσία Ασύλου, ανταποκρινόμενη στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε τα στοιχεία που της είχαν ζητηθεί. Με βάση τα στοιχεία αυτά επισημαίνονται τα εξής: «Εξετάστηκαν από το 2002 μέχρι και το Μάιο του 2013 43 690 αιτήσεις που αφορούν 48 189 άτομα. Στο εξής σε παρένθεση θα αναφέρεται ο αριθμός και το ποσοστό σε άτομα, διότι μία αίτηση είναι πιθανόν να αφορά πέραν του ενός ατόμου. Από αυτές τις αιτήσεις έχουν ληφθεί αποφάσεις για 42 974 αιτήσεις, ποσοστό 98% (47 240 άτομα, ποσοστό 98%). Χορηγήθηκε προσφυγικό καθεστώς σε 189 αιτήσεις, ποσοστό 0,4% (423 άτομα, ποσοστό 0,9%). Απορρίφθηκαν 21 914 αιτήσεις, ποσοστό 51% (23 849 άτομα, ποσοστό 50%). Χορηγήθηκε επικουρική/συμπληρωματική προστασία σε 788 αιτήσεις, ποσοστό 1,8% (1 668 άτομα, ποσοστό 3,5%). Χορηγήθηκε ανθρωπιστικό καθεστώς σε 418 αιτήσεις, ποσοστό 1% (789 άτομα, ποσοστό 1,6%). Λήφθηκε απόφαση για κλείσιμο φακέλου σε 18 731 αιτήσεις, ποσοστό 44% (19 379 άτομα, ποσοστό 41%). Απέσυραν το αίτημά τους 934 αιτήσεις, ποσοστό 2% (1 132 άτομα, ποσοστό 2,3%). Αναφέρεται συναφώς ότι πριν από την ανάληψη ευθύνης εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την Κυπριακή Δημοκρατία αρμόδια αρχή εξέτασης αιτημάτων ήταν η Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία και χορήγησε προσφυγικό καθεστώς σε 454 άτομα. Από τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία συνάγεται ότι ποσοστό 2,2% ήταν βάσιμες αιτήσεις. Σήμερα στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου διαμένουν 63 αιτητές ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επιπρόσθετα έχει παύσει το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σε 629 αιτήσεις (1 431 άτομα). Οι πλείστες των αποφάσεων για παύση έχουν προσβληθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων. Επιπρόσθετα, από ανεπίσημα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία Ασύλου, έχουν εγκαταλείψει μόνιμα τη Δημοκρατία περίπου 1 530 κάτοχοι διεθνούς προστασίας, που στην πλειοψηφία τους ήταν άτομα που το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας το οποίο κατείχαν έπαυσε από την Υπηρεσία Ασύλου.».

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασύλου, κρίνοντας ότι το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών έχρηζε περαιτέρω τροποποίησης για νομοτεχνικούς λόγους, κατέθεσε στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία σύμφωνα με το πιο πάνω αίτημα της επιτροπής. Συναφώς, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε με την ψήφιση των προτεινόμενων νομοθετημάτων για την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών με δελτία, να μπορέσει να εφαρμόσει τις πρόνοιές τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, έπειτα από συνεννόηση με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, προωθείται η εκτύπωση των σχετικών δελτίων, ενώ παράλληλα γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για μεταφορά των δικαιούχων από το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα των ληπτών δημόσιου βοηθήματος σε ένα άλλο σύστημα, ως μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση της ετοιμασίας και εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ειδικά για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την ψήφιση των υπό αναφορά νομοθετημάτων θα ετοιμαστεί η αναγκαία πρόσκληση προς όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και καταστήματα, ώστε να συμμετάσχουν στο σχέδιο κάλυψης των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών με δελτία. Οι πρόνοιες, καθώς και η περιγραφή του εν λόγω σχεδίου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, θα περιλαμβάνονται σε διάταγμα που θα εκδοθεί δυνάμει των προνοιών του περί Προσφύγων Νόμου. Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων ποσών του δημόσιου βοηθήματος στους αιτητές, όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε στις 8 Ιουλίου 2013 το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, έτσι ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να ζητήσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την κατεπείγουσα αποδέσμευση σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για την κάλυψή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν σχετικά με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει στην ολομέλεια της Βουλής την παρούσα έκθεση για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων