Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Ιουλίου 2013.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της ΠΕΟ. Σημειώνεται ότι η ΟΕΒ, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η ΠΑΣΥΔΥ και η Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές βασικού νόμου, με σκοπό την καλύτερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και η αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου που η εντεταλμένη υπηρεσία θα δύναται να επιβάλλει για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει από τις 12 Δεκεμβρίου 2007 τον περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 [Ν.103(Ι)/2007], που ρυθμίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές.

2. Η τροποποίηση του νόμου κατέστη αναγκαία λόγω της υποχρέωσης των κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε επίσης μικρές παραλείψεις στη μεταφορά της Οδηγίας 29/2005/ΕΚ στην εθνική μας νομοθεσία, γι’ αυτό και ζήτησε την τροποποίηση του βασικού νόμου.

3. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εισηγηθεί μια επιπλέον τροποποίηση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Η τροποποίηση αυτή αφορά την αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου που η εντεταλμένη υπηρεσία θα δύναται να επιβάλλει για παραβάσεις του Νόμου αυτού, από €256.000, που είναι σήμερα, σε €1.000.000 και από €1.700 πρόστιμο για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης σε €5.000. Οι προτεινόμενες αυξήσεις κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν, καθότι από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της νομοθεσίας διαφάνηκε ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου είναι ανεπαρκές για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

4. Εντεταλμένη υπηρεσία για επιτήρηση της αγοράς και εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο του νόμου.

5. Δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

6. Έγιναν επαφές με τα ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για τη διατύπωση των απόψεών τους.

7. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την ενσωμάτωση του προτεινόμενου νόμου στο εθνικό δίκαιο, αυτός θα πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, γιατί πρόκειται για διόρθωση παραλείψεων της βασικής μας νομοθεσίας οι οποίες έχουν υποδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η προτεινόμενη αύξηση των προστίμων που προβλέπονται στο βασικό νόμο κρίθηκε αναγκαία, διότι κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας διαπιστώθηκε περίπτωση που λόγω της παραβίασης της νομοθεσίας οι καταναλωτές χρεώθηκαν συνολικά γύρω στις €940.000 σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών για συνδρομητικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ύστερα από αθέμιτη εμπορική πρακτική εταιρείας στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €250.000, το οποίο είναι το ανώτατο ποσό που επιτρέπεται σήμερα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι από την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου, η υπηρεσία έχει προβεί σε καταγγελίες και επιβολή προστίμων σε είκοσι περίπου περιπτώσεις. Ο εκπρόσωπος κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ανέφερε ότι τα πρόστιμα θα μπορούσαν να αυξηθούν, έτσι ώστε να συνάδουν με τα ανάλογα πρόστιμα που προβλέπονται στον περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο, δηλαδή μέχρι €500.000 πρόστιμο και μέχρι €1.700 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέφρασε τη διαφωνία του σε ό,τι αφορά την αύξηση του προστίμου και ανέφερε ότι δεν μπορεί ο διευθυντής μιας υπηρεσίας να δύναται να επιβάλλει ένα τόσο υψηλό πρόστιμο.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ ανέφερε ότι το ύψος του προστίμου δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο η εφαρμογή της νομοθεσίας και σημείωσε περαιτέρω ότι οι είκοσι περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρός αριθμός.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ δήλωσε ότι συμφωνεί με το πνεύμα και τη λογική του νομοσχεδίου και πρόσθεσε ότι το διοικητικό πρόστιμο των €1.000.000 που προτείνεται θα είναι το μέγιστο ύψος προστίμου που θα μπορεί να επιβάλλεται από την εντεταλμένη υπηρεσία.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις τους τόσο σε ό,τι αφορά την αύξηση του προστίμου όσο και αναφορικά με τη δυνατότητα επιβολής του προστίμου αυτού από ένα και μόνο πρόσωπο. Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα να μελετηθεί το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει τροποποίηση στο βασικό νόμο, έτσι ώστε το διοικητικό πρόστιμο να επιβάλλεται από επιτροπή και όχι από ένα άτομο, όπως ισχύει τώρα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο προωθήσει για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος μόνο τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που τροποποιούν το βασικό νόμο, προκειμένου να διορθωθούν οι παραλείψεις οι οποίες εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτροπή έκρινε ότι οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση του ύψους του προστίμου θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω μελέτης, υπό το φως και της εισήγησης των μελών της επιτροπής για επιβολή του προστίμου από ομάδα ατόμων ή επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση σε νόμο μόνο του μέρους εκείνου του νομοσχεδίου που αφορά τη διόρθωση των παραλείψεων που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απορρίψει τις υπόλοιπες διατάξεις αυτού για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αφού προηγουμένως διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο από νομοτεχνικής άποψης.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι θα επανεξετάσουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την αύξηση των διοικητικών προστίμων, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής.

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων