Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και των συμβούλων ασφάλειας ADR. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, η ΠΟΒΕΚ, οι φορείς εκπαίδευσης ADR και οι φορείς ελέγχου ADR, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε εκ των προτέρων την επιτροπή ότι δε θα εκπροσωπείτο στη συνεδρία της επιτροπής λόγω αιτιολογημένου κωλύματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για τη δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της oδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις τίθενται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), η οποία συνήφθη στη Γενεύη το 1957 και κυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 [Ν. 9(ΙΙΙ)/2004] και της οποίας οι διατάξεις επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια. Η εν λόγω διεθνής συμφωνία περιέχει μεταξύ άλλων κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μεταφορών και περιλαμβάνει κατάλογο επικίνδυνων υλών, των οποίων η μεταφορά επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, απαγορεύει τη διακίνηση εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών. Επιπρόσθετα, τροποποιείται το σχετικό άρθρο της βασικής νομοθεσίας που αφορά τις απαιτήσεις για την ανανέωση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης Συμβούλου Ασφάλειας με τη διαγραφή της απαίτησης για παρακολούθηση μαθημάτων συμπληρωματικής κατάρτισης σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφάλειας, ώστε αυτό να συνάδει με τη σχετική πρόνοια του παραρτήματος της Συμφωνίας ADR, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, η οποία απαιτεί μόνο την επιτυχία σε εξετάσεις, προκειμένου να ανανεωθεί το αναφερόμενο πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο τα επικαιροποιημένα παραρτήματα της Συμφωνίας ADR καθορίζουν τις απαιτήσεις ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και τη σήμανση των οχημάτων και των περιεκτών που προορίζονται να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, την εκπαίδευση των εμπλεκομένων, τις διαδικασίες μεταφοράς και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη μεταφορά.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος συμβούλων ασφαλείας ADR, χωρίς να διαφωνεί με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε σε αυτήν επισήμανε την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων του συμβούλου ασφάλειας και απόκτησης σχετικής εμπειρίας, δεδομένης της προτεινόμενης κατάργησης της απαίτησης παρακολούθησης μαθημάτων συμπληρωματικής κατάρτισης για ανανέωση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού. Για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι η προβλεπόμενη στο νόμο απαίτηση για επιτυχία σε εξετάσεις ικανοποιεί την προαναφερθείσα ανάγκη.

Σημειώνεται ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013 αλλά το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 27 Ιουνίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων