Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αντρέας Καυκαλιάς Μάριος Μαυρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και η πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, καθώς και η Συντεχνία του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €54.005.000 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2013 αναλύονται κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013

Χορηγίες και συνεισφορές 34.364.000
Προπτυχιακά δίδακτρα 6.000.000
Έσοδα από χρηματοδότηση

διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων

1.300.000
Διάφορες εισπράξεις 12.341.000
Σύνολο εσόδων 54.005.000

2. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2013 κατά κεφάλαιο, όπως περιλαμβάνονται στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών, αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013

Τρέχουσες δαπάνες 26.537.000
Λειτουργικές δαπάνες 7.621.000
Διαχειριστικά έξοδα 3.565.000
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 4.041.000
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 12.241.000
Σύνολο δαπανών 54.005.000

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών με βάση τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όπως όμως επισημάνθηκε, λήφθηκαν υπόψη και οι ανάγκες για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός αυτός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των ακαδημαϊκών σχολών και τμημάτων του ΤΕΠΑΚ, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, τόσο γραπτώς με επιστολή του που κατέθεσε στην επιτροπή όσο και προφορικώς, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το συμβούλιο του πανεπιστημίου ανέλαβε καθήκοντα το Φεβρουάριο του 2012 και αμέσως βρέθηκε αντιμέτωπο με την ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής περισυλλογής. Για τον προϋπολογισμό του 2013 έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για εξοικονομήσεις σε σχέση με το 2012, οι οποίες τελικά ανέρχονται στα €11.807.000. Η μείωση του προϋπολογισμού κατά 18% επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του πανεπιστημίου, τη στιγμή που οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές στα υφιστάμενα τμήματά του αυξάνονται.

2. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει το συμβούλιο ήταν η προσπάθεια για μείωση του τεράστιου κόστους των ενοικιαζόμενων κτιρίων. Η ανάγκη για τόσα πολλά ενοικιαζόμενα κτίρια έχει προκύψει από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην προώθηση των σχετικών απαλλοτριώσεων, αλλά και την αδυναμία της πολιτείας να επιτρέψει στο πανεπιστήμιο να αναπτυχθεί στο Β΄ Πόλο (Παλαιό Νοσοκομείο, Α΄ Τεχνική Σχολή, αστυνομία κ.λπ.). Το συμβούλιο θα ήθελε να επιτύγχανε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις, τα «κλειστά συμβόλαια» όμως που κληρονόμησε δεν αφήνουν περιθώρια είτε για μειώσεις είτε για τερματισμό τους χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Έπειτα από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν σχεδόν ένα χρόνο, έγινε εφικτό να μειωθεί το συνολικό ετήσιο κόστος για το 2013 από €5.613.000 σε €5.000.000, με εξοικονόμηση €613.000. Η συνολική εξοικονόμηση μέχρι τη λήξη των συμβολαίων ανέρχεται στα €6.850.000. Η προσπάθεια από πλευράς του συμβουλίου θα συνεχιστεί, με έμφαση στη μη ανανέωση συμβολαίων που λήγουν, αλλά και με επιπλέον διαπραγματεύσεις για μειώσεις.

3. Μετά το κτιριακό, δυσανάλογα μεγάλη και άδικη, όπως διαφαίνεται, οικονομική υποχρέωση για το πανεπιστήμιο αποτελεί η ένταξη σε αυτό του προσωπικού του ΑΤΙ, της Νοσηλευτικής Σχολής και του ΑΞΙΚ (συνολικά 88 άτομα), χωρίς τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους συνεισφορών. Πέραν του πολύ υψηλού κόστους μισθοδοσίας, καθώς για 65 εν υπηρεσία άτομα η μισθοδοτική δαπάνη ανέρχεται στα €5.350.000 ετησίως, το πανεπιστήμιο υποχρεώνεται ήδη να καλύπτει από τον προϋπολογισμό του συντάξεις για 23 άτομα ύψους €558.000, αλλά και φιλοδωρήματα (εφάπαξ) για κάθε άτομο που συνταξιοδοτείται, που για το 2013 ανέρχονται στο €1.568.000.

4. Το βασικό θέμα που εγείρεται είναι ο δίκαιος επιμερισμός του οικονομικού κόστους σε σχέση με τις συντάξεις και τα λοιπά ωφελήματα, καθώς οι συνεισφορές των υπαλλήλων, όταν υπηρετούσαν στη δημόσια υπηρεσία, έχουν παρακρατηθεί, με σκοπό να καταβάλλονται στο πανεπιστήμιο σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις ανάγκες, κάτι που δε γίνεται όμως στην πράξη. Είναι πραγματικά αδύνατο για το πανεπιστήμιο να πληρώνει από την κουτσουρεμένη κρατική χορηγία τις συνεχώς αυξανόμενες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις του κράτους για υπαλλήλους που έχουν εργαστεί οι πλείστοι 25-30 χρόνια σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Το συμβούλιο έπραξε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για εξοικονομήσεις, αλλά, αν δε βρεθεί σύντομα ολοκληρωμένη λύση στο ζήτημα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των ενταγμένων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), το πανεπιστήμιο όχι μόνο δε θα μπορέσει να αναπτυχθεί, αλλά δε θα είναι σε θέση να καλύψει ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες. Τέλος, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, το ζήτημα αυτό έχει τεθεί πολλές φορές στα αρμόδια υπουργεία και όλοι αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματος, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η επίλυση του προβλήματος.

Η πρύτανης, καθώς και όλοι οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ που παρευρέθηκαν στη συνεδρία συμφώνησαν με όσα κατέθεσε ο πρόεδρος του συμβουλίου.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε προς τους αρμοδίους αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της. Ειδικότερα, τα ερωτήματα και τα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν επεξηγήσεις και στοιχεία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη διασπάθιση δημόσιων πόρων από την ενοικίαση κτιρίων που δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε από το ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, ζητήθηκε ενημέρωση για τα ποσά που καταβάλλονται για σκοπούς ενοικίων.

2. Το ύψος του μισθού και των διάφορων επιδομάτων και ωφελημάτων που λαμβάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό. Ειδικότερα, ζητήθηκε κατάλογος στον οποίο να εμφαίνονται αναλυτικά όλα αυτά σε σχέση με τους σαράντα πιο υψηλόμισθους ακαδημαϊκούς, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας τους.

3. Τα ωφελήματα/επιδόματα του διοικητικού προσωπικού.

4. Το εντεταγμένο προσωπικό.

5. Τον προγραμματισμό σε σχέση με τη Σχολή Καλών Τεχνών.

6. Τη συμφωνία συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (αριθμός φοιτητών που επωφελούνται κ.λπ.).

7. Το κατά πόσο τηρήθηκαν σωστά οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχέση με την ανέλιξη λεκτόρων και άλλου ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και το κατά πόσο υπήρξε και μισθολογική αναβάθμιση αυτών.

8. Το κατά πόσο υπήρξε στήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών και συνεργατών και τα ποσά που προνοούνται γιʼ αυτό το σκοπό.

9. Τον τρόπο κατανομής των ποσών από τα ερευνητικά προγράμματα, τα ερευνητικά προγράμματα που λειτουργούν την περίοδο αυτή, το ποσοστό της χρηματοδότησής τους κ.λπ.

10. Τη φοιτητική μέριμνα και ειδικότερα τη στήριξη άπορων φοιτητών, την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας και υποτροφιών και συγκεκριμένα τη διαδικασία και τα κριτήρια παραχώρησης υποτροφιών, καθώς και τα άτομα που έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν γιʼ αυτά τα θέματα.

11. Τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των επισκεπτών καθηγητών και των ειδικών επιστημόνων, καθώς και την αναλογία αυτών σε ξένους και Κυπρίους.

12. Την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ κ.λπ.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ δεσμεύτηκαν όπως αποστείλουν γραπτώς όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα ζητήματα που εγέρθηκαν στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί ως θέση αρχής στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ώστε να καταστεί εφικτή η λειτουργία του πανεπιστημίου. Παράλληλα όμως, όλες οι πλευρές της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, δηλώνουν ότι, στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προτίθενται να καταθέσουν αριθμό τροπολογιών επί του εν λόγω προϋπολογισμού σε σχέση με τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή, με στόχο τη βελτίωση των προνοιών του.

 

 

8 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων