Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Ευθύμιος Δίπλαρος Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Μάριος Μαυρίδης
Γιώργος Γεωργίου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 20 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2013. Στο στάδιο της μελέτης του προϋπολογισμού αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς εκπρόσωποι της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) και της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €108.053.430 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013

α. Χορηγίες και συνεισφορές 50.000.000
β. Προπτυχιακά δίδακτρα 16.500.000

γ. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων

2.528.080
δ. Άλλα έσοδα 0
ε. Διάφορες εισπράξεις 39.025.350
Σύνολο εσόδων €108.053.430

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013

α. Τρέχουσες δαπάνες 54.980.500
β. Λειτουργικές δαπάνες 8.946.120
γ. Διαχειριστικά έξοδα 10.453.250
δ. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 15.704.510

ε. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (από ίδια έσοδα)

17.969.050
Σύνολο δαπανών €108.053.430

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το πιο πάνω νομοσχέδιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2013 λήφθηκαν υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι ειλημμένες υποχρεώσεις, καθώς και οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013 πρόκειται να καλύψει δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, την αναδόμηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το διαχωρισμό του σε δύο τμήματα, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, η πιο πάνω ανάπτυξη αφορά και το νέο πρόγραμμα δημοσιογραφίας, το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και δύο νέα αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, στη μηχανική πετρελαίων και στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση.

3. Η επιπρόσθετη αύξηση στον αριθμό των νεοεισερχόμενων φοιτητών, όπως αυτή συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν αναμένεται να επιφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος στο κράτος για το 2013. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναμένει πρόσθετους φοιτητές (από μετεγγραφές) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες με φοιτητές στο εξωτερικό.

4. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν κυρίως στην ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης Στέλιος Ιωάννου”.

5. Πρόσθετες δαπάνες στέγασης αφορούν το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπληρωματικά και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης και στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλες εξωτερικές και βελτιωτικές εργασίες.

6. Αναμένεται επίσης ότι κατά το 2013 είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν πρόσθετες δαπάνες στέγασης, όπως π.χ. η επέκταση του κτιρίου του συμβουλίου και της συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. Επίσης, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μελέτες που αφορούν τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, καθώς και άλλες εξωτερικές εργασίες που σχετίζονται με το έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.ά.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του προϋπολογισμού τόσο ο πρόεδρος του συμβουλίου όσο και ο πρύτανης του πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στη λειτουργία, το έργο και τους στόχους του πανεπιστημίου, καθώς και στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξή του.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, το σύνολο των φοιτητών φέτος θα ανέλθει περίπου στις 7 000. Συγκεκριμένα, 5 400 φοιτητές θα φοιτήσουν στα προπτυχιακά προγράμματα και 1 700 φοιτητές στα μεταπτυχιακά. Όπως επισήμαναν επίσης οι ίδιοι, από τον Ιούλιο του 2012 το πανεπιστήμιο κλήθηκε να κάνει πολλές αναθεωρήσεις όσον αφορά τις δαπάνες του και έγιναν προσπάθειες για περικοπές. Ήδη το πανεπιστήμιο έχει καταβάλει €11 εκατομ. από το αποθεματικό του για τις κτιριακές του δαπάνες.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του πανεπιστημίου, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου άρθρου, στο Κεφ. 3 του προϋπολογισμού, με τον αριθμό 325, το οποίο θα αναφέρεται ως Χορηγία προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών με πρόνοια ύψους €272.602. Το ποσό αυτό θα προέρχεται από τη μείωση του ποσού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 122, Κεφ. 1, του προϋπολογισμού, που αφορά τα ειδικά επιδόματα του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συμβουλίου δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει εσωτερικό μηχανισμό, για να μελετά τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και καταβάλλεται συνεχώς προσπάθεια για συμμόρφωση προς αυτές. Όπως επισήμανε ο ίδιος, το πανεπιστήμιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυναμική του, γι’ αυτό και η συμμόρφωση με αυτές γίνεται σταδιακά. Επιπρόσθετα, σε σχέση με το Κεφ. 5, που αφορά τα ίδια έσοδα του πανεπιστημίου, όπως επισημάνθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από τις πρυτανικές αρχές, το πανεπιστήμιο χρειάζεται να έχει ένα αποθεματικό, για να καλύπτει τις συνεχείς ανάγκες του και να διευκολύνεται το έργο του, στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί έγκαιρα η κρατική χορηγία ή η χορηγία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως διευκρινίστηκε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει άμεσα να στηθεί η αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων. Επίσης, όπως επισημάνθηκε, συγκεκριμένες χορηγίες συνοδεύονται από ειδικές προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χορηγός σε σχέση με τον τρόπο διάθεσής τους (π.χ. στα ερευνητικά προγράμματα).

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία του πανεπιστημίου για τα οποία έγιναν κατά καιρούς παρατηρήσεις και υποδείξεις από πλευράς της υπηρεσίας του και για τα οποία εκκρεμεί η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, αφού σχολίασε ορισμένα σημεία επί του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού και προέβη σε ορισμένες παρατηρήσεις, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αντίγραφο επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, η οποία απευθύνεται προς τον πρόεδρο του συμβουλίου του πανεπιστημίου, με θέμα τις οικονομικές καταστάσεις του πανεπιστημίου για τα έτη 2009 και 2010.

Ειδικότερα, στην επιστολή αυτή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα σε σχέση με το Κεφ. 5, που αφορά τα ίδια έσοδα του πανεπιστημίου:

1. Όπως έχει διαπιστωθεί, το πανεπιστήμιο θεωρεί όλα τα έσοδά του, όπως για παράδειγμα τα έσοδα από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα, από το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, από τη Βιβλιοθήκη, τα έσοδα από πωλήσεις προσφορών, από τόκους τραπεζών, από δικαιώματα χρήσης των κυλικείων κ.ά., με εξαίρεση την κρατική χορηγία και τη χορηγία για προπτυχιακά δίδακτρα, ως ίδια έσοδα.

2. Επανειλημμένα έχει αναφερθεί ότι τα ίδια έσοδα δεν παρουσιάζονται στο σύνολό τους στον προϋπολογισμό εσόδων, αλλά περιλαμβάνεται σ’ αυτόν μόνο το ποσό που αναμένεται να δαπανηθεί εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στον πίνακα Λεπτομέρειες εσόδων παρουσιάζεται από το 2008 το υπόλοιπο ποσό των εσόδων που εισπράττεται κατά τη διάρκεια του έτους και δεν αναμένεται να δαπανηθεί ως μεταφορά σε λογαριασμό αποθεματικού. Η τακτική αυτή έχει ως συνέπεια η κρατική χορηγία που προϋπολογίζεται να μη λαμβάνει υπόψη όλα τα έσοδα του πανεπιστημίου και ως εκ τούτου να είναι αυξημένη.

3. Επισημαίνεται ότι το 2012 ο τρόπος παρουσίασης του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες από ίδια έσοδα διαφοροποιήθηκε. Συγκεκριμένα, όλες οι δαπάνες από ίδια έσοδα παρουσιάζονται σε ξεχωριστή στήλη. Εξακολουθεί όμως η διατήρηση αποθεματικών. Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με την κατάρτιση του περσινού προϋπολογισμού του πανεπιστημίου για το 2012, τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να διέπονται από την αρχή της επικουρικότητας, κατά την οποία παν έσοδο χρησιμοποιείται, ασχέτως της προελεύσεώς του, για χρηματοδότηση τόσο των λειτουργικών του δαπανών όσο και του αναπτυξιακού του προγράμματος.

4. Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σημειώνει ότι η αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων που έγινε από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν ικανοποιεί την εισήγησή της η οποία αφορά την αναθεώρηση του τρόπου καταρτισμού του προϋπολογισμού, ώστε τα ίδια έσοδα να παρουσιάζονται στο σύνολό τους στον προϋπολογισμό εσόδων του έτους στο οποίο αναφέρεται.

Σε σχέση με τον ισχυρισμό των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι από το κονδύλι των ιδίων εσόδων μπορεί να καλυφθούν ορισμένες ανάγκες του μέχρι την καταβολή της κρατικής χορηγίας, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι το σωστό και επιθυμητό είναι όπως η κρατική χορηγία καταβάλλεται έγκαιρα. Διαφορετικά, θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ένα ταμείο πάγιας προκαταβολής, ώστε, όταν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της εν λόγω κρατικής χορηγίας, να μη χρειάζεται η δημιουργία αποθεματικού. Όπως σχολίασε επιπρόσθετα ο ίδιος, πρέπει να τύχει προβληματισμού το ενδεχόμενο δημιουργίας από πλευράς και άλλων ημικρατικών οργανισμών παρόμοιων αποθεματικών, με τεράστια ποσά, στη βάση της επιχειρηματολογίας που προβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περαιτέρω, αναφορικά με το θέμα των επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην ίδια πιο πάνω επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επισημάνει ότι φαίνεται να υπάρχει κατάχρηση της παραχώρησης των εν λόγω επιδομάτων, για το λόγο ότι τα επιδόματα αυτά δίνονται ανεξαιρέτως σε όλους τους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές χωρίς να συσχετίζεται η παραχώρησή του με κάποιο δείκτη αποδοτικότητας και επίδοσης. Τουλάχιστον, όπως επισημαίνεται, το επίδομα αυτό πρέπει να παραχωρείται επιλεκτικά σε ορισμένους καθηγητές οι οποίοι είναι εξαίρετοι. Γι’ αυτό και πρέπει να επανεξεταστεί η τακτική αυτή της καθολικής καταβολής του επιδόματος.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πιο πάνω εκπρόσωπος δεσμεύτηκε να αποστείλει στην επιτροπή και άλλα στοιχεία σε σχέση με τις παρατηρήσεις/υποδείξεις στις οποίες προέβη η Ελεγκτική Υπηρεσία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της ΦΕΠΑΝ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού, καθώς και με τις θέσεις του προέδρου του συμβουλίου του πανεπιστημίου και των πρυτανικών αρχών.

Οι εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, κατέθεσαν το αίτημά τους για συμπερίληψη στον εν λόγω προϋπολογισμό της μετονομασίας συγκεκριμένων θέσεων, καθώς και της αναθεώρησης της κλίμακας αυτών. Ειδικότερα, εισηγήθηκαν τη μετονομασία των θέσεωνΤεχνικός και Ανώτερος Τεχνικός σεΤεχνικός Μηχανικός καιΑνώτερος Τεχνικός Μηχανικός, αντίστοιχα.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η υιοθέτηση του αιτήματός τους δε συνεπάγεται άμεσο κόστος ούτε αύξηση των θέσεων. Η εκπρόσωπος όμως του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με το πιο πάνω δήλωσε ότι το αίτημα αυτό της ΕΔΙΠΠΑΚ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς να μελετηθεί πρώτα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και να εκφέρει τις απόψεις του.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με διάφορα θέματα. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε και γραπτώς την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Κατάλογο με τους σαράντα πιο ακριβοπληρωμένους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές στον οποίο να περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα έσοδά τους από τους μισθούς τους, από τα ειδικά επιδόματα, από τα ερευνητικά προγράμματα, από διάφορα άλλα ωφελήματα, καθώς και από άλλες πηγές εσόδων για το έτος 2012. Στον κατάλογο αυτό να αναγράφεται επίσης το άθροισμα των εσόδων τους για τον καθένα ξεχωριστά, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας τους.

2. Λεπτομερή κατάλογο των ειδικών επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και των επιδομάτων του διοικητικού και άλλου προσωπικού που καταβάλλονται για σκοπούς φιλοξενίας, οδοιπορικών κ.λπ.

3. Ενημέρωση για το κατά πόσο την περίοδο της σαββατικής άδειας οι καθηγητές λαμβάνουν πλήρως το μισθό τους και κατά πόσο μπορούν να πληρώνονται παράλληλα και από άλλα πανεπιστήμια για τυχόν μελέτες που διεξάγουν.

4. Ανάλυση από πού προέρχονται τα ίδια έσοδα του πανεπιστημίου και απάντηση στο πώς θεωρείται ότι υπάρχουν ίδια έσοδα, αφού τα έσοδα δικαιωματικά ανήκουν στο κράτος. Ζητήθηκε ενημέρωση κατά πόσο γίνεται αναφορά σε όλα τα έσοδα του πανεπιστημίου στον προϋπολογισμό ή μόνο σε αυτά που θα δαπανηθούν.

5. Κατάλογο με τους καθηγητές που σύμφωνα με τη δήλωση του πρύτανη στην συνεδρία της επιτροπής στις 18 Ιουνίου 2013 εγκατέλειψαν το πανεπιστήμιο την τελευταία περίοδο.

6. Κατάλογο με τους ειδικούς επιστήμονες και επισκέπτες καθηγητές και τον αριθμό αυτών που είναι Κύπριοι. Απάντηση στο κατά πόσο είναι θεσμοθετημένη με βάση κανονισμούς η διαδικασία επιλογής τους και αν ασκείται έλεγχος επί της απόφασης επιλογής τους. Επίσης, απάντηση στο κατά πόσο, σε περίπτωση μη επιλογής τους, μπορούν να υποβάλουν ένσταση/έφεση ενώπιον αρμόδιου οργάνου.

7. Ενημέρωση για το λόγο για τον οποίο το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα στήριξης για συνέχιση της εργοδότησης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πανεπιστήμιο.

8. Ενημέρωση για το κατά πόσο πραγματοποιούνται ανελίξεις/προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και αν η ανέλιξη/προαγωγή τους συνεπάγεται και μισθολογική αναβάθμιση.

9. Ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνει το πανεπιστήμιο σε σχέση με τη φοιτητική μέριμνα και ειδικότερα για τη στήριξη των άπορων φοιτητών και κυρίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασής τους. Επίσης, απάντηση στο κατά πόσο το πανεπιστήμιο λαμβάνει μέτρα για στήριξη των φοιτητών που αναγκάστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους θέσεις σε σχολές του πανεπιστημίου.

10. Ενημέρωση για το κόστος των ενοικίων που καταβάλλει το πανεπιστήμιο για σκοπούς στέγασης των υπηρεσιών του.

11. Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ενημέρωση για το κατά πόσο υπήρξε κάποια μελέτη γα το κόστος που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου για το 2013.

12. Αναφορικά με το σύστημα αρχειοθέτησης Ίριδα, ενημέρωση για το σύστημα αυτό, τα ποσά που δαπανήθηκαν συνολικά και για το κατά πόσο υπήρξε σχετική έρευνα.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου απάντησαν γραπτώς στα πιο πάνω ερωτήματα, με επιστολή τους ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, και δεσμεύτηκαν να αποστείλουν και συμπληρωματικά στοιχεία, δίνοντας τις αναγκαίες επεξηγήσεις για όλα τα επιπρόσθετα ερωτήματα που ηγέρθησαν ενώπιον της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί ως θέση αρχής στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ώστε να καταστεί εφικτή η λειτουργία του πανεπιστημίου. Παράλληλα όμως, όλες οι πλευρές της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, δηλώνουν ότι στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου προτίθενται να καταθέσουν αριθμό τροπολογιών επί του εν λόγω προϋπολογισμού σε σχέση με τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή με στόχο τη βελτίωση των προνοιών του.

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων