Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Αθηνά Κυριακίδου Πανίκκος Σταυριανός
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή  

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2013.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμου του 2008, [Ν. αρ. 18(Ι)/2008]. Η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση “C-236/09: Association Belge des Consommateurs Test-Achats”, την 1η Μαρτίου 2011.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση κήρυξε ανίσχυρο από 21ης Δεκεμβρίου 2012 το άρθρο 5, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Το εν λόγω άρθρο έχει μεταφερθεί στην κυπριακή έννομη τάξη με το άρθρο 7, εδάφιο (2) του Ν. αρ. 18(Ι)/2008.

Με την κήρυξη του άρθρου 5, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ ως ανίσχυρου από 21ης Δεκεμβρίου 2012 η χρήση του φύλου ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών για σκοπούς ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα νέα συμβόλαια που συνάπτονται από την προαναφερθείσα ημερομηνία και μετά απαγορεύεται χωρίς καμία εξαίρεση. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του βασικού νόμου με σκοπό τη συμμόρφωση της νομοθεσίας αυτής προς την ερμηνευθείσα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία 2004/113/ΕΚ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμου του 2008, [Ν. αρ. 18(Ι)/2008], η οποία κατέστη αναγκαία μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση “C-236/09: Association Belge des Consommateurs Test-Achats”, την 1η Μαρτίου 2011.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πιο πάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν διαβούλευσης και στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ετοίμασε το τροποποιητικό σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τροποποιητικού νομοσχεδίου θα επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Η χρήση του φύλου ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών για σκοπούς ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα νέα συμβόλαια που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου 2012 και μετά απαγορεύεται χωρίς καμία εξαίρεση.

2. Καθορίζονται οι περιπτώσεις που θεωρούνται “νέο συμβόλαιο” και οι περιπτώσεις που δε θεωρούνται νέο συμβόλαιο με την προσθήκη παραρτημάτων, όπως και οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η συλλογή, αποθήκευση και χρήση πληροφοριών σχετικά με το φύλο ή συνδεομένων με το φύλο και υπηρεσιών και τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου 2012 και μετά, όπου η απαγόρευση ισχύει χωρίς καμία εξαίρεση.

3. Προστίθεται στο εν λόγω νομοσχέδιο το νέο άρθρο 18 που προβλέπει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα παραρτήματα του νόμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, κατά τη σχετική διαβούλευση, τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης στο τροποποιητικό νομοσχέδιο αναλυτικού καταλόγου με τις περιπτώσεις που πρέπει να εκλαμβάνονται ή όχι ως “νέα ασφαλιστικά συμβόλαια”, καθώς και καταλόγου με τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η συλλογή, αποθήκευση και χρήση πληροφοριών σχετικά με το φύλο ή συνδεομένων με το φύλο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται νομική σαφήνεια και ομοιομορφία στην εφαρμογή του νόμου τόσο προς όφελος των καταναλωτών όσο και προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών.

Εν συνεχεία το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αντ’ αυτού επέλεξε τη διά παραπομπής νομοθέτηση στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποτροπή μελλοντικών τροποποιήσεων του βασικού νόμου, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα συμμόρφωσης με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση “C-236/09: Association Belge des Consommateurs Test- Achats”, που αναφέρθηκε πιο πάνω, θα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί πριν από την 21η Δεκεμβρίου 2012. Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενημερωθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2012 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες ότι οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο αναθεώρησης της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και ότι το τελικό κείμενο της τροποποιητικής νομοθεσίας θα τους αποσταλεί το συντομότερο δυνατό.

Κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, όπου μελετήθηκε το νομοσχέδιο, η γενική γραμματέας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου τονίζοντας ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα εξαλειφθεί η διάκριση που υπήρχε εναντίον των ανδρών, αφού αναγκάζονταν να πληρώνουν πιο υψηλό ασφάλιστρο έναντι των γυναικών λόγω του γεγονότος ότι το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πιο αυξημένο στις γυναίκες.

Περαιτέρω, η πιο πάνω γενική γραμματέας έθεσε ενώπιον της επιτροπής το ζήτημα πως το προτεινόμενο εδάφιο (6) του τροποποιητικού νομοσχεδίου πρέπει να καθορίζει ακριβώς τις περιπτώσεις των “νέων ασφαλιστικών συμβολαίων”, καθώς και κατάλογο με τις περιπτώσεις που δε θεωρούνται “νέα ασφαλιστικά συμβόλαια”, ώστε να είναι πιο ευκρινές το τι καλύπτεται και για ποια συμβόλαια ισχύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Όπως δήλωσε η ίδια, αυτό υπήρξε και αίτημα της Υπηρεσίας Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νόμος, αφού ψηφιστεί, θα ισχύσει αναδρομικά. Όσον αφορά την τροποποίηση του εδαφίου (6) του υπό αναφορά νομοσχεδίου σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι όπως είναι διατυπωμένο το εδάφιο (6) δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε νομική διάταξη και δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά σε σχέση με το ποια συμβόλαια θεωρούνται νέα κ.λπ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τροποποιήσουν το προτεινόμενο εδάφιο (6) του νομοσχεδίου με την αιτιολογία ότι ο νόμος δεν πρέπει να βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές και σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι αυτό δεν είναι ούτε νομικά ορθό.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, όπου μελετήθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η γενική γραμματέας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τόνισε ότι το νέο κείμενο διαμορφώθηκε έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, οπόταν έτυχε πλήρους αποδοχής από αυτούς. Η ίδια τόνισε ότι δεν κλήθηκαν, για να εκφέρουν απόψεις, οι γυναικείες οργανώσεις, διότι το όλο θέμα της τροποποίησης του σχετικού νόμου είναι καθαρά τεχνικό και υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να επιφέρει δύο τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Στο προτεινόμενο άρθρο 18 προστέθηκε η υποχρέωση όπως ο υπουργός εκδίδει μεν διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος νόμου μετά δε από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

2. Στο παράρτημα II [Άρθρο 7(3)] στην παράγραφο (4) διαγράφτηκε η ακόλουθη πρόταση: «όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στήθους και η παχυσαρκία,», η οποία πρόταση επιφέρει διάκριση και είναι πλέον γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που διαγνώστηκαν με καρκίνο του στήθους έχουν θεραπευτεί. Με αυτή την τροποποίηση πλέον οι ασφαλιστές δε θα συγκεντρώσουν και δε θα χρησιμοποιούν πληροφορίες όπως το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στήθους και η παχυσαρκία και άλλες γενικότερες πληροφορίες βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση από μέρους τους του παράγοντα κινδύνου. Η εισήγηση αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την επιτροπή.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω όλοι οι προσκεκλημένοι αρμόδιοι φορείς τάχθηκαν υπέρ των προνοιών του προτεινόμενου νόμου όπως αυτός διαμορφώθηκε και εισηγούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την ψήφισή του σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

9 Ιουλίου 2013 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων