Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου, στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2013. Το δεύτερο νομοσχέδιο μελετήθηκε μαζί με το πρώτο νομοσχέδιο από την επιτροπή στην τελευταία πιο πάνω αναφερόμενη συνεδρία της. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών για την εξέταση του πρώτου νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να επέλθει ίση μεταχείριση μεταξύ των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τα επιβαλλόμενα από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, αντίστοιχα, τέλη/δικαιώματα έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, καθώς και έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών με βάση τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το δεύτερο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου από την επιτροπή. Επειδή όμως με το δεύτερο νομοσχέδιο επιδιώκεται η επίτευξη του ίδιου σκοπού με αυτόν του πρώτου νομοσχεδίου, κατά τη συζήτηση του οποίου εκφράστηκαν οι απόψεις όλων των επηρεαζόμενων πλευρών, η επιτροπή έκρινε πως η συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου έπρεπε να επικεντρωθεί στη διασαφήνιση των προνοιών του, γι’ αυτό αποφάσισε όπως κατά τη συζήτησή του κληθούν μόνο εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών επισήμανε στην επιτροπή ότι η κατάθεση των υπό αναφορά νομοσχεδίων κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία τα μειωμένα τέλη/δικαιώματα που επιβάλλονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, αντίστοιχα, έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη/δικαιώματα που επιβάλλονται στις τράπεζες συνιστούν ευνοϊκή μεταχείριση και κατ’ επέκταση παράνομη κρατική ενίσχυση προς τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, που αντίκειται προς τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο νομοσχεδίων.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε στην επιτροπή πως, έπειτα από σχετική καταγγελία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, τον Ιούλιο του 2006, σε σχέση με το ύψος των τελών/δικαιωμάτων που επιβάλλονται για την έκδοση επαγγελματικών αδειών και αδειών επαγγελματικών υποστατικών στις τράπεζες και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, κρίθηκε ότι τα μειωμένα τέλη/δικαιώματα που επιβάλλονται στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα για το σκοπό αυτό δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν αντικειμενικά, ώστε να θεωρηθούν συμβατά με τους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβολή μειωμένων τελών/δικαιωμάτων στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση και επηρεάζει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Συναφώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, με σκοπό την άρση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης προς τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα ενημέρωσε σχετικά το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να προβεί σε τροποποίηση των υπό αναφορά βασικών νομοθεσιών για τον καθορισμό ίδιων τελών/δικαιωμάτων που θα επιβάλλονται έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών τόσο για τις τράπεζες όσο και για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, στα πλαίσια της εξέτασης του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, δήλωσε στην επιτροπή πως διαφωνεί με τις πρόνοιές του, αφού, όπως ανέφερε, υπάρχει διαφοροποίηση στους τομείς δραστηριότητας μεταξύ των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφώς δικαιολογείται η επιβολή διαφοροποιημένων τελών/δικαιωμάτων έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, αφού τα τελευταία δεν έχουν ως σκοπό της λειτουργίας τους το κέρδος.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε ότι, με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε η Κύπρος, από το φετινό Ιούλιο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα ασκεί εποπτεία τόσο στις τράπεζες όσο και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα λειτουργούν με βάση τους ίδιους όρους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι το όλο θέμα συναρτάται με το θέμα των δημόσιων ενισχύσεων και δήλωσε περαιτέρω ότι τα τέλη που προβλέπονται στον περί Δήμων Νόμο για την έκδοση επαγγελματικών αδειών και για την έκδοση αδειών επαγγελματικών υποστατικών αποτελούν ανώτατα όρια, τα οποία επιβάλλονται από τα δημοτικά συμβούλια με βάση καθορισμένα κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη το κεφάλαιο, ο αριθμός του προσωπικού που εργοδοτείται, το μέγεθος του υποστατικού κ.ά. Με βάση τα ισχύοντα τέλη οι τράπεζες πληρώνουν για σκοπούς εξασφάλισης επαγγελματικής άδειας ποσό μέχρι ΛΚ 3.000 το χρόνο, ενώ τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι ΛΚ 500 το χρόνο, ενώ τα αντίστοιχα τέλη για τις άδειες επαγγελματικών υποστατικών ανέρχονται σε ΛΚ 450 κατ’ ανώτατο όριο για τις τράπεζες και σε ΛΚ 80 κατ’ ανώτατο όριο για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, σε γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή στα πλαίσια της εξέτασης του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, διατυπώνει τη θέση ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, αφού με την υιοθέτηση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου θα εξαλειφθεί η ανισότητα, η ανομοιομορφία και η δυσμενής διάκριση που παρατηρείται σε σχέση με την επιβολή τελών/δικαιωμάτων από τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, η ευνοϊκή μεταχείριση των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με την επιβολή μειωμένων τελών/δικαιωμάτων έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό στο χρηματοπιστωτικό τομέα και κατ’ επέκταση παραβιάζει τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Έτι περαιτέρω, όπως σημειώνεται στο εν λόγω υπόμνημα, η υπό αναφορά νόθευση του ανταγωνισμού και η απουσία οποιωνδήποτε θέσεων από τα αρμόδια όργανα σχετικά με τη φύση ή τη λογική ή τα κριτήρια που οδήγησαν στην άνιση μεταχείριση των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων νοθεύει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δημιουργώντας θέματα ενδεχόμενων καταγγελιών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα και ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα τεθούν κάτω από την ίδια εποπτική αρχή με τις τράπεζες, δηλαδή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, γι’ αυτό και δε δικαιολογείται οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ τους.

Τοποθετούμενοι περαιτέρω σε σχέση με τη θέση που εκφράστηκε από μέλη της επιτροπής σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση στα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να διατηρηθεί λόγω του περιορισμένου κύκλου εργασιών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των τραπεζών, στο ίδιο υπόμνημα διασαφηνίζεται ότι το εν λόγω επιχείρημα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί νομικά βάσει των κανόνων του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται ότι υπάρχουν τράπεζες που έχουν πολύ μικρότερο κύκλο εργασιών από συγκεκριμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, όπως επισημαίνεται στο ίδιο υπόμνημα για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κριτήρια διάκρισης στην επιβολή ενός φόρου εμπίπτουν στη φύση και τη λογική του συστήματος, όταν μεταξύ άλλων σχετίζονται άμεσα με τη βάση της σχετικής φορολογίας. Συναφώς, όπως αναφέρεται, το κράτος θα μπορούσε να φορολογεί τα επαγγελματικά υποστατικά ανάλογα με το εμβαδό τους, ενώ η φορολόγηση τους αναλόγως του κύκλου των εργασιών των επιχειρήσεων, του μετοχικού τους κεφαλαίου, της νομικής τους μορφής ή της οικονομικής τους δραστηριότητας συνιστά μη ορθολογική διάκριση, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές τους. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως καταθέσουν στη Βουλή διαμορφωμένο κείμενο του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου με σκοπό την τροποποίηση των καθοριζόμενων σ’ αυτό ποσών των τελών/δικαιωμάτων που επιβάλλονται έναντι των εκδιδόμενων επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών από λίρες σε ευρώ. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας στοιχεία σε σχέση με το συνολικό ποσό που καταβάλλουν τόσο οι τράπεζες όσο και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση των επαγγελματικών αδειών και των αδειών επαγγελματικών υποστατικών, τα οποία κατατέθηκαν γραπτώς.

Με βάση τα στοιχεία αυτά 11 τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, αφού 41 άλλες τράπεζες είναι μέλη του Συνδέσμου Ξένων Τραπεζών, κατέβαλαν το 2012 €339.855 ως τέλη επαγγελματικής άδειας για τη λειτουργία των 382 υποκαταστημάτων τους, καθώς και €194.306 ως άδειες για τη λειτουργία των 409 επαγγελματικών υποστατικών τους.

Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία σε επιστολή της προς την επιτροπή αναφέρει ότι τα ποσά για την έκδοση επαγγελματικών αδειών και αδειών λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών για το έτος 2012 ανήλθαν σε €130.473,94 και €41.686,93, αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε διαμορφωμένο κείμενο του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, σε νόμους.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια της Βουλής.

 

  

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων