Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Πάμπος Παπαγεωργίου

Άγγελος Βότσης

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Πρόδρομος Προδρόμου

Νίκος Κουτσού

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 34 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου με στόχο τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 2012/209/ΕΕ, ούτως ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα για καύσιμα οχημάτων τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 και 3811 90 00 να υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας 2008/118 ΕΚ.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2012 (2012/209/ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα προϊόντα που υπάγονται στους πιο πάνω κωδικούς του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2658/87 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2031/2001 της Επιτροπής υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σκοπός της Εκτελεστικής Απόφασης 2012/209/ΕΕ είναι να αποτραπεί η φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση με την υπαγωγή στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ των πιο πάνω προϊόντων, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα για καύσιμα οχημάτων και τα οποία στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η πιο πάνω αλλαγή δε συνεπάγεται την επιβολή οποιασδήποτε νέας φορολογίας. Τα εν λόγω προϊόντα, παρ’ όλο που υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν υπόκειντο στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ και επομένως δεν ελεγχόταν η διακίνησή τους κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013».

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων