Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε από κοινού τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και το άρθρο 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, είναι η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, ώστε, σε περίπτωση διάθεσης μηχανοκίνητου οχήματος που έτυχε απαλλαγής από τους οφειλόμενους εισαγωγικούς δασμούς ή και φόρους κατανάλωσης στα πλαίσια μεταφοράς της συνήθους κατοικίας ιδιώτη είτε από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία, να μην οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή/και εισαγωγικός δασμός μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από τη μεταφορά της κατοικίας αντί των εκατόν είκοσι (120) μηνών από την ημέρα κατά την οποία το μηχανοκίνητο όχημα είχε εγγραφεί στη Δημοκρατία στο όνομα του δικαιούχου προσώπου, όπως ισχύει σήμερα με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διάθεση μηχανοκίνητων οχημάτων που μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία με το καθεστώς της μεταφοράς της συνήθους κατοικίας θα πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983, η οποία κωδικοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από την Οδηγία 2009/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009.

Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, παρέχεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα εξαιρέσεων από την απαγόρευση μεταβίβασης ενός οχήματος κατά τους δώδεκα πρώτους μήνες από τη μεταφορά της κατοικίας ή ακόμα και μείωση της περιόδου αυτής μετά από απόφαση των εθνικών φορολογικών αρχών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους επισημαίνει ότι δεν μπορεί να ισχύουν σε κράτος μέλος όροι οι οποίοι είναι πιο περιοριστικοί από αυτούς που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι σχετικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της Δημοκρατίας είναι επαχθέστερες για τους πολίτες και συγκρούονται με τα σχετικά άρθρα της Οδηγίας, καθότι προβλέπουν ότι η μεταβίβαση οχήματος μετά τη δωδεκάμηνη περίοδο προϋποθέτει έγκριση του διευθυντή Τμήματος Τελωνείων και καταβολή του φόρου κατανάλωσης, ο οποίος εξακολουθεί να οφείλεται για χρονικό διάστημα δέκα χρόνων (120 μηνών) από τη μεταφορά της κατοικίας.

Συναφώς, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων, για λόγους αποφυγής του ενδεχομένου έναρξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαδικασίας επί παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας, γίνεται εισήγηση όπως οι διατάξεις των σχετικών κανονισμών αντικατασταθούν, ώστε να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διάθεσης οχήματος που έτυχε απαλλαγής λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας του κατόχου του, δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή/και εισαγωγικός δασμός μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από τη μεταφορά της κατοικίας αντί του χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι (120) μηνών από την εγγραφή του, όπως ισχύει σήμερα βάσει του υφιστάμενου καθεστώτος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

2 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων