Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Δαμιανού Ζαχαρίας Κουλίας
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Σωτήρη Σαμψών και Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Γεώργιο Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, Φειδία Σαρίκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, Δημήτρη Συλλούρη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2013.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά, είναι η ποινικοποίηση ενεργειών που αποσκοπούν στην αλλοίωση των επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας όλων των περιοχών της.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται καθίσταται ποινικό αδίκημα η έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία ή διάθεση στη Δημοκρατία χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων γεωγραφικού περιεχομένου στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Κύπρου αναγραμμένα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο επίσημο Τοπωνυμικό Λεξικό ή από αυτά που καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο [Νόμος αρ. 66(Ι) του 1998, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 146(Ι) του 2001].

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης της πιο πάνω πρότασης νόμου προηγήθηκε η συζήτηση στην επιτροπή άλλης πρότασης νόμου, που κατατέθηκε από τους ίδιους εισηγητές, η οποία τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα και αποσκοπούσε στις ίδιες με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου ρυθμίσεις. Η υπό αναφορά πρώτη πρόταση νόμου εξετάστηκε από την επιτροπή σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στις πιο πάνω συνεδρίες της επιτροπής επί των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου που τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι ήδη εκκρεμεί στη Βουλή συναφές νομοσχέδιο, που εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, το οποίο προτείνει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας που προνοεί για την απαγόρευση εισαγωγής, απόκτησης, χρήσης, κυκλοφορίας και διάθεσης χαρτών, ηλεκτρονικών συσκευών εντοπισμού θέσης και πλοήγησης, γνωστών ως GPS, ή άλλων παρόμοιων προϊόντων με ή χωρίς λογισμικά στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών, κοινοτήτων και δήμων της Κύπρου άλλα από αυτά που περιγράφονται στο Τοπωνυμικό Λεξικό, καθώς και για συναφή θέματα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες από τις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης νόμου, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα και τους επηρεαζόμενους φορείς, επρόκειτο να αποσυρθεί, όπως και έγινε τελικά, με πρόθεση να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα πιο πάνω ζητήματα πιο σφαιρικά και στη βάση παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εισηγήθηκε ότι θα ήταν ορθότερο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της πιο πάνω πρότασης νόμου να ενσωματωθούν στον ειδικό νόμο που ισχύει για τη διαδικασία τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας αντί να εισαχθούν στον ποινικό κώδικα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε για το ίδιο ζήτημα ότι, αφού θεσπίστηκε ο πιο πάνω ειδικός νόμος που προνοεί για τη διαδικασία τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων και δεδομένου ότι με την πιο πάνω πρόταση νόμου, καθώς και το νομοσχέδιο συμπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις του εν λόγω ισχύοντος νόμου, ο ορθότερος και πλέον δόκιμος τρόπος για ρύθμιση όλων των συναφών θεμάτων είναι να κωδικοποιηθούν σʼ έναν ειδικό νόμο και οι ρυθμίσεις για τα θέματα της παράβασης και των ποινών και πρόσθεσε ότι η ίδια δε θεωρεί πως υπάρχει αναγκαιότητα ή οποιαδήποτε χρησιμότητα να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας.

Οι εκπρόσωποι της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων δήλωσαν στην επιτροπή ότι έχουν διαχρονικά εργαστεί και πετύχει την έκδοση ψηφισμάτων που καταδικάζουν την παράνομη κυκλοφορία χαρτών, καθώς και τον περιορισμό στο ελάχιστο της λανθασμένης αναγραφής ονομάτων. Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με τις οποίες αναμένεται ότι θα διευκολυνθεί το έργο της εν λόγω επιτροπής.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δήλωσαν ότι συμφωνούν και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις, οι εισηγητές της πρότασης νόμου που τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα αποφάσισαν να την αποσύρουν και σε αντικατάστασή της κατέθεσαν στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, στην οποία περιέλαβαν αυτούσιες τις ρυθμίσεις που περιελάμβανε η πρόταση νόμου που τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής επί των προνοιών της νέας υπό συζήτηση πρότασης νόμου, κρίθηκε σκόπιμο όπως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρεμποδιστεί η αλλοίωση των επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων, όταν τέτοια αλλοίωση περιλαμβάνεται σε έγγραφα οποιασδήποτε μορφής ή περιεχομένου και όχι μόνο σε έγγραφα γεωγραφικού περιεχομένου ή συμβατικά αποτυπωμένα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία ή διάθεση στη Δημοκρατία χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένων, στα οποία περιέχονται αλλοιωμένα γεωγραφικά ονόματα ή τοπωνύμια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά στη βάση των πιο πάνω.

 

 

 

 

1η Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων