Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, του Συνδέσμου Οπτικών Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών Κύπρου. Ομάδα επηρεαζόμενων αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου [Νόμος αρ. 16(Ι) του 1992, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να καθοριστεί ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών, πέρα από την κατοχή από τον ενδιαφερόμενο αιτητή σχετικού τίτλου σπουδών που να έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, η προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών του εν λόγω προσώπου να είναι αναγνωρισμένος στη χώρα από την οποία χορηγήθηκε και να του παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού κατ’ ανάλογο τρόπο όπως στη Δημοκρατία.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, η εισηγήτριά της δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να βελτιωθούν οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Οπτικών, ώστε να καταστεί δυνατό να επιλυθούν τα νομικά προβλήματα που παρατηρούνται και είχαν απασχολήσει την επιτροπή κατά την προηγούμενη βουλευτική σύνοδο, στα πλαίσια της μελέτης από την ίδια άλλης σχετικής με το όλο θέμα πρότασης νόμου.

Σημειώνεται συναφώς ότι η εν λόγω πρόταση νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή από την επιτροπή, για να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, αλλά στο στάδιο της συζήτησής της αποφασίστηκε η απάλειψη από το κείμενο αυτής των προνοιών που τροποποιούσαν τις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών και η προώθηση για ψήφιση σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος μόνο των υπόλοιπων προνοιών της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, δήλωσαν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους εισηγείται την τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, έτσι ώστε να απαιτείται για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών η κατοχή τίτλου σπουδών στην οπτομετρία που είτε αναγνωρίστηκε από το κράτος μέλος που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο, στο οποίο όμως είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του οπτικού και στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτητής για εγγραφή στο εν λόγω μητρώο έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε, σε περίπτωση που ο τίτλος αυτός χορηγήθηκε από τρίτη χώρα ή από κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του οπτικού, αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγηθήκαν την προσθήκη στο κείμενο της υπό αναφορά πρότασης νόμου πρόνοιας με την οποία να ρυθμιστεί κατ’ ανάλογο με τα πιο πάνω τρόπο η εγγραφή ενδιαφερόμενου αιτητή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει τις εισηγήσεις που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

  

 

1η Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων