Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από την ίδια, σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 22 Σεπτεμβρίου 2011 και 27 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης εταιρείας από ιατρούς.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να ακυρώνει την εγγραφή ιατρού ο οποίος κατέστη σωματικά ανίκανος να ασκεί την ιατρική.

3. Μετατρέπεται το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται σε αυτήν, σε περίπτωση αντιποίησης της ιατρικής ιδιότητας και άσκησης της ιατρικής από άτομα που δεν είναι ιατροί, από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Η μείωση του αριθμού των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από έντεκα σε πέντε.

2. Η τροποποίηση της διάταξής της σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ιατρός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση που επιδείξει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το ιατρικό επάγγελμα, ώστε να υπόκειται στην εν λόγω δίωξη και σε περίπτωση που επιδείξει την πιο πάνω συμπεριφορά στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως ιατρού.

3. Η επέκταση της πειθαρχικής ευθύνης που υπέχουν οι ιατροί, μεταξύ άλλων, και σε ιατρούς που μετέχουν σε εταιρείες ιατρών ή που συνεργάζονται με αυτές ή που εργοδοτούνται από αυτές.

4. Η αύξηση του προστίμου που δύναται να επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως πειθαρχική ποινή σε ιατρούς από πεντακόσιες λίρες Κύπρου (£500) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

5. Ο επανακαθορισμός του τρόπου συμμετοχής των τοπικών ιατρικών συλλόγων στο Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό ιατρών ανά επαρχία.

6. Η τροποποίηση της σχετικής διάταξής της που προβλέπει την αναβολή της γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας των μελών του, ώστε μετά την παρέλευση τριάντα λεπτών από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της συνέλευσης να θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία τα παρόντα μέλη.

Εισάγοντας τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ιατρούς να προβαίνουν στη σύσταση εταιρειών ιατρών, καθώς και για να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις των υπό τροποποίηση βασικών νομοθεσιών για θέματα ιατρών, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή τους. Όπως είναι γνωστό, στο αρχικό στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας αφενός για την καταρχάς διαφωνία του υπουργείου με τις πρόνοιές τους που προβλέπουν την παροχή σε ιατρούς της δυνατότητας σύστασης εταιρειών, οι οποίες θα εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με σκοπό ίδρυσής τους την παροχή ιατρικής φροντίδας, και αφετέρου για το ότι το αυτό δε φέρει ένσταση στην προώθηση για ψήφιση της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο, με εξαίρεση όμως τις πρόνοιές της που αφορούν τις εταιρείες ιατρών, αποφάσισε να προωθήσει για ψήφιση μόνο τις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου που δεν αφορούν τις εταιρείες ιατρών και να επανεξετάσει τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου και το εναπομείναν μέρος της δεύτερης πρότασης νόμου σε εύθετο χρόνο.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω σκοποί και επιδιώξεις της δεύτερης πρότασης νόμου, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής της περιλαμβάνονται στην έκθεση της επιτροπής που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής στις 6 Δεκεμβρίου 2011, για σκοπούς προώθησης για ψήφιση μόνο των προνοιών αυτής που δεν αφορούν τις εταιρείες ιατρών, οι οποίες ψηφίστηκαν σε νόμο το Δεκέμβριο του 2011.

Σημειώνεται επίσης ότι στο αρχικό στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διαφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τη σύσταση εταιρειών ιατρών, επειδή αυτή θα συνεπαγόταν μείωση του ποσοστού φορολόγησης των ιατρών, μέσω της ίδρυσης εταιρειών ιατρών, και οι οικονομικές συγκυρίες του κράτους δεν το επιτρέπουν. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι σημείωσαν ότι οι ιατροί ήδη μπορούν να αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους, όχι όμως ιδρύοντας εταιρείες με σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι διατύπωσαν προβληματισμό για το κατά πόσο η ρύθμιση αυτή είναι αντιδεοντολογική.

Στο στάδιο της μελέτης από την επιτροπή της πρώτης πρότασης νόμου, καθώς και του εναπομείναντος μέρους της δεύτερης πρότασης νόμου, στη βάση της προαναφερθείσας απόφασης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, τοποθετούμενοι σχετικά, δήλωσαν στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Υγείας δεν ενίσταται πλέον στην προώθηση για ψήφιση σε νόμο των προνοιών των προτάσεων νόμου που προβλέπουν την παροχή σε ιατρούς της δυνατότητας σύστασης εταιρειών, οι οποίες θα εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με σκοπό της ίδρυσής τους την παροχή ιατρικής φροντίδας, νοουμένου ότι αυτές δε θα συγκρούονται με τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε σχετικά την επιτροπή ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι ιατροί δε δύνανται να προβαίνουν στη σύσταση εταιρειών με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών αλλά μόνο στη σύσταση εταιρειών για σκοπούς διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι ιατροί φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με συντελεστή φορολόγησης που είναι πιο υψηλός από αυτόν των εταιρειών. Περαιτέρω, οι ίδιοι επισήμαναν ότι δύναται να συστήνονται εταιρείες από ένα μόνο άτομο. Ωστόσο, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι το τμήμα τους δεν ενίσταται στην προώθηση για ψήφιση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι για τις εν λόγω εταιρείες θα ισχύει ό,τι και για κάθε εταιρεία στη Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, όπως οι ίδιοι επισήμαναν, με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τη σύσταση εταιρειών ιατρών δυνατό να γίνεται καλύτερος έλεγχος στον κύκλο εργασιών των προσώπων που παρέχουν ιατρική φροντίδα.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι η παροχή ιατρικής περίθαλψης δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας, γι’ αυτό, ακόμα και αν συσταθούν οι προτεινόμενες εταιρείες ιατρών, αυτές θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την καταβολή της εν λόγω φορολογίας.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου και ενημέρωσαν την επιτροπή ότι έχουν ήδη συσταθεί από ιατρούς εκατόν ογδόντα πέντε (185) τέτοιες εταιρείες, οι οποίες όμως είναι καταχωρισμένες στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ως εταιρείες με σκοπό ίδρυσης άλλον από αυτόν της παροχής ιατρικής φροντίδας. Επίσης, δήλωσαν στην επιτροπή ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση αναφορικά με τη σύσταση εταιρειών ιατρών αναμένεται να αυξηθούν τα έσοδα που δηλώνουν στη φορολογική δήλωσή τους οι ιατροί. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών μέσω της ίδρυσης εταιρειών αντί συνεταιρισμών, επειδή η συνεργασία στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού διέπεται από μια ιδιαίτερα στενή σχέση.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με επιστολή της προς την επιτροπή, εισηγήθηκε διορθώσεις στο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου, με στόχο να επέλθουν σε αυτό ορισμένες βελτιώσεις, στη βάση των προβληματισμών και των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από μέλη της επιτροπής, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου:

1. Αναδιατύπωση της ερμηνείας του όρου εταιρεία ιατρών, ώστε να διασαφηνίζεται σε αυτόν ότι η εν λόγω εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών έπειτα από έγκριση της σύστασής της από το Ιατρικό Συμβούλιο και εγγραφή της ως εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

2. Προσθήκη σε αυτό σχετικής πρόνοιας, ώστε η προσωπική ευθύνη ιατρού προς οποιονδήποτε τρίτο για ιατρική αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του σε καμία περίπτωση δε θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι συναφείς του υπηρεσίες έχουν προσφερθεί μέσω εταιρείας ιατρών, η οποία βέβαια θα είναι και εκ προστήσεως υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών μετόχων ή συνεταίρων που την αποτελούν ή εργοδοτούνται από αυτήν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρώτης πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, καθώς και του εναπομείναντος μέρους της δεύτερης πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», αντίστοιχα.

 

2 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων