Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Ποδιάτρων Κύπρου και του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Ο Σύλλογος Χειροπρακτών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Χειροπρακτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του ποδολόγου.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εγγραφή ποδολόγων σε σχετικό μητρώο, για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ποδολόγου, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

2. Δημιουργείται ο θεσμός του εφόρου, ο οποίος έχει καθήκον να καταρτίσει και στη συνέχεια να τηρεί το Μητρώο Ποδολόγων, στο οποίο θα καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό, μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

3. Καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να εγγραφεί στο υπό αναφορά μητρώο, καθώς και η διαδικασία εγγραφής του σε αυτό.

4. Συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους στο υπό αναφορά μητρώο ποδολόγους και καθορίζονται οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν.

5. Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων, του οποίου μέλη θα είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο υπό αναφορά μητρώο ποδολόγοι που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των ποδολόγων που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών και είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας, καθώς και για την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις. Ειδικότερα, απασχόλησαν μεταξύ άλλων την επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Ο προτεινόμενος ορισμός του όρου ποδολογία και ενδεχόμενες βελτιώσεις σε αυτόν.

2. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που καθορίζει ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Ποδολόγων την κατοχή τίτλου σπουδών που αναγνωρίστηκε από τη χώρα απόκτησής του και η μη συμπερίληψη πρόνοιας που να προβλέπει αναγνώριση του εν λόγω τίτλου σπουδών και από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

3. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να παρέχει υπηρεσίες ποδολογίας στη Δημοκρατία.

4. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου.

5. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Αναφερόμενοι στα πιο πάνω θέματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή ότι δεν ενίστανται σε τροποποίηση προνοιών του νομοσχεδίου, κατά τρόπο ώστε να επέλθουν σε αυτό ορισμένες βελτιώσεις στη βάση των προβληματισμών και των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από μέλη της επιτροπής, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διατύπωσε γραπτώς με επιστολή προς την επιτροπή τη νομική της άποψη επί των προβληματισμών που εξέφρασε η τελευταία και, σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής και με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Βουλής ότι επανεξέτασε σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το θέμα των απαιτούμενων προσόντων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Ποδολόγων και εισηγείται στην επιτροπή την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε, για σκοπούς εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, να απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών που είτε αναγνωρίστηκε από το κράτος μέλος που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο και στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου είτε, σε περίπτωση που ο τίτλος αυτός χορηγήθηκε από τρίτη χώρα ή από κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου, αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις πιο πάνω θέσεις και εισηγήσεις που κατέθεσαν σε αυτήν το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

1η Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων