Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) αφενός για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και αφετέρου για τη ρύθμιση του φορολογικού καθεστώτος των ΔΟΕΕ.

Ειδικότερα, σκοπείται η εναρμόνιση:

1. με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, εξαιρουμένων των άρθρων 62 και 63 αυτής, και

2. με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες που αφορούν τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των ΔΟΕΕ. Οι εν λόγω απαιτήσεις στοχεύουν στο να προβλεφθεί η συνεπής προσέγγιση των συναφών κινδύνων και οι επιπτώσεις τους στους επενδυτές και στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αφού οι ΔΟΕΕ είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση σημαντικών ποσών επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, καθώς και εμπορικών συναλλαγών σε αγορές για χρηματοοικονομικά μέσα.

Με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η λειτουργία των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ),

2. οι προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης άδειας ΔΟΕΕ,

3. οι προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων από ΔΟΕΕ,

4. οι προϋποθέσεις διορισμού θεματοφύλακα ΟΕΕ,

5. οι αμοιβές των στελεχών των ΔΟΕΕ,

6. η διαδικασία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αναφορικά με τους ΔΟΕΕ που αδειοδοτούνται σε κάθε κράτος μέλος και τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται,

7. η υποχρέωση τήρησης αρχείου από την αρμόδια εποπτική αρχή κάθε κράτους μέλους αναφορικά με τους ΔΟΕΕ,

8. οι ειδικοί κανόνες σχετικά με ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ σε τρίτες χώρες και

9. οι κανόνες εποπτείας των ΔΟΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Οδηγία 2011/61/ΕΕ, που καλύπτει το συνολικό κλάδο των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα hedge funds, τα επενδυτικά κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και τα private equity funds, προωθεί τη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών γενικών αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΟΕΕ, καθώς και κανόνων για την αδειοδότηση και εποπτεία τους και επιδιώκει τη διασφάλιση της διαφάνειας της δραστηριότητας των διαχειριστών ΟΕΕ έναντι των επενδυτών και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου νόμου οι ΔΟΕΕ θα έχουν διαβατήριο το οποίο θα τους επιτρέπει να διαθέτουν σε επαγγελματίες επενδυτές, σε διασυνοριακή βάση, μερίδια/μετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζονται, καθώς και, κατόπιν έκδοσης σχετικής οδηγίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία.

Επιπρόσθετα, οι ΔΟΕΕ της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στα κράτη μέλη διαμέσου ιδιωτικής τοποθέτησης μέχρι τον Ιούλιο του 2018, ενώ από τον Ιούλιο του 2015 θα μπορεί να διαθέτουν μερίδια τέτοιων οργανισμών εντός της ΕΕ με τη χρήση του διαβατηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 22α Ιουλίου 2013 και επισήμανε ότι όσα κράτη μέλη εναρμονιστούν με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την ημερομηνία αυτή θα αποκτήσουν προβάδισμα στην προσέλκυση ΔΟΕΕ για αδειοδότηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Συναφώς, σύμφωνα με την ίδια, με την άμεση προώθηση του προτεινόμενου νόμου η Κύπρος θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά συλλογικών επενδύσεων, το οποίο θα βοηθήσει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημείωσε ότι η επιτροπή, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ΔΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ελέγχει μεταξύ άλλων τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης των ΔΟΕΕ, προάγοντας με τον τρόπο αυτό ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές και διασφαλίζοντας την αποτροπή της επέλευσης συστημικού κινδύνου που θα μπορούσε να προέλθει από τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Ως εκ τούτου, όπως η ίδια δήλωσε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικών οδηγιών για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

2 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων