Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Αθηνά Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπρόσωποι της κλαδικής επιτροπής της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των παραγράφων (δ), (ε), (στ) και (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών, έτσι ώστε να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού οι δαπάνες που σχετίζονται με τις μεταθέσεις υπαλλήλων στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι υπό συζήτηση κανονισμοί προβλέπουν τα εξής:

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 4, με βάση τον οποίο ρυθμίζεται το θέμα της χρονικής διάρκειας παραμονής των υπαλλήλων σε διπλωματική αποστολή, έτσι ώστε:

(α) στην περίπτωση των μελών της εξωτερικής υπηρεσίας και για μια μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να δίνεται δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας τους στην ίδια έδρα, πέραν αυτής που καθορίζεται στους υφιστάμενους κανονισμούς, και

(β) όσον αφορά τους Λειτουργούς Αρχείων και Επικοινωνιών, καθώς και το εναλλάξιμο προσωπικό και τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου που αποσπώνται στην εξωτερική υπηρεσία για σκοπούς εκτέλεσης ειδικών καθηκόντων ή μετατίθενται στο εξωτερικό, να καθίσταται δυνατή, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η παράταση, σε ετήσια βάση, της υπηρεσίας τους, πέραν της καθορισμένης πενταετίας, νοουμένου ότι η συνολική υπηρεσία τους δε θα υπερβαίνει τα εννέα έτη.

2. Τροποποίηση του Κανονισμού 11, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων δικαίωμα επιδόματος συντήρησης υπαλλήλου για δεκαπέντε μέρες μετά την άφιξή του σε νέα έδρα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να ρυθμιστεί και νομοθετικά η ήδη υπάρχουσα πρακτική με βάση την οποία το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα συντήρησης για περίοδο που υπερβαίνει τις ως άνω προβλεπόμενες δεκαπέντε μέρες λογίζεται ως επίδομα ενοικίου στα πλαίσια των Κανονισμών.

3. Κατάργηση του δικαιώματος που παρέχεται δυνάμει του Κανονισμού 16 σε οποιοδήποτε υπάλληλο υπηρετεί στο εξωτερικό, μετά από καθορισμένη διάρκεια υπηρεσίας, και στον οποίο χορηγείται άδεια απουσίας για καταβολή των ναύλων για μετάβαση του ιδίου και της οικογένειάς του από την έδρα του μέχρι την Κύπρο με επιστροφή, νοουμένου ότι θα περάσει στην Κύπρο την άδειά του για καθορισμένη περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στα πλαίσια των προσπαθειών του Υπουργείου Εξωτερικών να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό στη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για δημοσιονομική εξυγίανση και έξοδο του κράτους από τη δυσμενή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί των προτεινόμενων κανονισμών ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση συνεπάγεται μείωση των μεταθέσεων των υπαλλήλων της διπλωματικής υπηρεσίας για την περίοδο που θα είναι σε ισχύ, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό και τα έξοδα μετακίνησης που θα καταβληθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών για την περίοδο αυτή. Σημείωσε περαιτέρω ότι στις πλείστες των περιπτώσεων δε θα εξαντλείται η μέγιστη περίοδος που προβλέπεται, δηλαδή το ένα έτος, αλλά η παράταση θα περιορίζεται σε αριθμό μηνών και θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων αιτιολογημένος κατάλογος των περιπτώσεων στις οποίες έχει γίνει χρήση της εν λόγω πρόνοιας.

Όσον αφορά την τρίτη προτεινόμενη τροποποίηση, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η κατάργηση του δικαιώματος στα ναύλα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 16 των υφιστάμενων κανονισμών, προτείνεται για καθαρά οικονομικούς λόγους μετά από μεγάλες πιέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για μείωση του κόστους της διπλωματικής υπηρεσίας. Το δικαίωμα αυτό έχει ήδη ασκηθεί για το έτος 2013 και πρόκειται να εφαρμοστεί η κατάργηση του δικαιώματος στα ναύλα για τις νέες αιτήσεις.

Ο εκπρόσωπος της κλαδικής επιτροπής της ΠΑΣΥΔΥ στο Υπουργείο Εξωτερικών μετάφερε στην επιτροπή τη συναίνεση της κλαδικής όσον αφορά τις πρώτες τρεις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εξέφρασε όμως την κάθετη αντίθεσή της στην κατάργηση του δικαιώματος στα ναύλα. Όπως ανέφερε ο εν λόγω εκπρόσωπος, η μετάθεση εκτός Κύπρου είναι μέρος των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων και πολλές φορές το κόστος μεταφοράς τους στην Κύπρο είναι πολύ ψηλό, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες που έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό το επίδομα εξωτερικού, το επίδομα ενοικίου και το εκπαιδευτικό επίδομα, καθιστώντας ακόμα πιο δυσχερή την οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων που επηρεάζονται από την πρόνοια αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί του θέματος κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

 

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων