Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί την Άσκηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Διπλωματούχων Μηχανικών, Εγγεγραμμένων στον Κλάδο Αγρονομικής-Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ, για Σκοπούς Εγγραφής τους στο Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών, Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου και του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 67(1) του περί της Χωρομετρίας Νόμου [Νόμος αρ. 67(Ι) του 2005], είναι η θέσπιση των περί την Άσκηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Διπλωματούχων Μηχανικών, Εγγεγραμμένων στον Κλάδο Αγρονομικής-Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ, για Σκοπούς Εγγραφής τους στο Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών, Κανονισμών, έτσι ώστε οι ασκούμενοι διπλωματούχοι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ να αποκτήσουν πείρα στη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για περίοδο ενός έτους, με σκοπό την εγγραφή τους στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26(β) του περί Χωρομετρίας Νόμου, ένας διπλωματούχος μηχανικός που είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ, για να εγγραφεί στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών και ως εκ τούτου να δικαιούται να διεξάγει κτηματικές χωρομετρικές εργασίες ως ιδιώτης, απαιτείται να έχει πείρα ενός έτους. Ως τέτοια πείρα λογίζεται αυτή που αποκτήθηκε είτε με εργασία στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είτε σε ιδιωτικό γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε χρόνια με κτηματικές χωρομετρικές εργασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζεται σήμερα αδυναμία των ιδιωτικών γραφείων να εργοδοτήσουν για σκοπούς απόκτησης πείρας όλους τους νέους διπλωματούχους τοπογράφους μηχανικούς, ενώ το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω της πρώτης αποφοίτησης τοπογράφων μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εντός του 2013. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εισηγήθηκε όπως καταρτιστούν κανονισμοί οι οποίοι να ρυθμίζουν την απασχόληση στο τμήμα περιορισμένου αριθμού διπλωματούχων μηχανικών εγγεγραμμένων στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ για περίοδο ενός έτους, με σκοπό την απόκτηση πείρας στη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η διαβούλευση με άμεσα εμπλεκόμενους φορείς έχει γίνει στα πλαίσια των συσκέψεων που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου και που αφορούσαν τους υπό αναφορά κανονισμούς. Ειδικότερα, το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου και ιδιώτες αρμόδιοι χωρομέτρες εκπροσωπούνται στην υφιστάμενη σύνθεση του εν λόγω συμβούλιου και στα πλαίσια των συσκέψεών του για τους υπό αναφορά κανονισμούς είχαν τοποθετηθεί θετικά στην προώθησή τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών αναμένεται να επιφέρει αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού και μείωση των προσφερόμενων τιμών στην παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των χωρομετρικών υποθέσεων που αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα και την αποσυμφόρηση των εργασιών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στα ίδια στοιχεία επίσης αναφέρεται ότι η εκπαιδευτική αμοιβή των ασκουμένων θα καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για το 2013 εγκρίθηκαν για άσκηση πέντε διπλωματούχοι τοπογράφοι μηχανικοί με αμοιβή 260 το μήνα έκαστος.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών επισήμανε ότι η αδυναμία των ιδιωτικών γραφείων να απασχολήσουν όλους τους νέους διπλωματούχους τοπογράφους μηχανικούς για σκοπούς απόκτησης της απαιτούμενης πρακτικής άσκησης και σχετικής πείρας οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση και την κάμψη που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων. Ο ίδιος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι η συνεισφορά των ιδιωτικών γραφείων στη διεκπεραίωση κτηματικών χωρομετρικών εργασιών είναι ουσιαστική, καθώς σήμερα υπολογίζεται ότι το 50% αυτών των εργασιών γίνεται από ιδιώτες, και διευκρίνισε ότι οι εν λόγω προσλήψεις δεν εμπίπτουν στο μορατόριουμ προσλήψεων που έχει θέσει η κυβέρνηση, αφού πρόκειται για εργοδότηση ασκουμένων για περίοδο ενός έτους. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι οι ασκούμενοι διπλωματούχοι τοπογράφοι μηχανικοί που θα αποκτήσουν πείρα ενός έτους στο τμήμα δεν πρόκειται να αποκτήσουν κανένα πλεονέκτημα, σε περίπτωση μελλοντικής εργοδότησής τους στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα και με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, και σε καμιά περίπτωση σε σχέση με τους αντίστοιχους ασκουμένους σε ιδιωτικά γραφεία, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται να αποφοιτούν 12-15 τοπογράφοι μηχανικοί και μηχανικοί γεωπληροφορικής από το ΤΕΠΑΚ ετησίως.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου και του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, καθώς οι εν λόγω προσλήψεις θα αποτελέσουν μια μικρή ανάσα και διέξοδο για άνεργους πτυχιούχους.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους κατά πόσο θα μπορούσαν να γίνουν ανάλογες προσλήψεις, έτσι ώστε, πέραν των νέων διπλωματούχων τοπογράφων μηχανικών, να βοηθηθούν για σκοπούς άσκησης και οι νέοι διπλωματούχοι εκτιμητές ακινήτων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δεδομένων και των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τρόικα για ολοκλήρωση της επανεκτίμησης των ακινήτων μέχρι το τέλος του 2014, καθώς και απόφοιτοι συναφών τεχνικών κλάδων.

Τοποθετούμενος σχετικά ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συμφώνησε με την ανάγκη όπως βοηθηθούν και οι νέοι διπλωματούχοι εκτιμητές ακινήτων, όμως ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και ούτε με το παρόν νομοθέτημα, προσθέτοντας ότι οι τοπογράφοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Περαιτέρω, τόνισε ότι η συμβατότητα στον τρόπο διεκπεραίωσης κτηματικών χωρομετρικών εργασιών ανάμεσα στο τμήμα και στα ιδιωτικά γραφεία αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την πρόσληψη νέων ασκούμενων διπλωματούχων τοπογράφων μηχανικών και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν ενέργειες ανάλογης σύγκλισης από τα ιδιωτικά γραφεία που διενεργούν εκτιμήσεις.

Παράλληλα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι το υφιστάμενο καθεστώς των απαιτούμενων κριτήριων, για να δικαιούται κάποιος να διεξάγει κτηματικές χωρομετρικές εργασίες, αποτελεί τροχοπέδη για τους νέους πτυχιούχους. Ειδικότερα, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους κατά πόσο πρέπει να θεωρείται αναγκαία η πρακτική άσκηση ενός έτους για τους κατόχους διπλώματος τοπογράφου μηχανικού, καθώς αυτοί περνούν από πρακτική άσκηση κατά τη φοίτησή τους, και περαιτέρω κατά πόσο πρέπει να θεωρείται αναγκαία η εγγραφή τους στο ΕΤΕΚ, για να δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απάντησε σχετικά ότι η απόκτηση πείρας ενός έτους, έτσι ώστε να δικαιούται ένας πτυχιούχος να εξασκήσει το επάγγελμα, είναι αναγκαία και αποτελεί πρακτική που ισχύει και για άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως π.χ. ιατροί και δικηγόροι. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η εγγραφή των διπλωματούχων τοπογράφων μηχανικών στο ΕΤΕΚ πρέπει να παραμείνει ως προϋπόθεση, για να δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα, καθώς έτσι διασφαλίζεται και κατοχυρώνεται το εν λόγω επάγγελμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διατύπωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί της Άσκησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Διπλωματούχων Μηχανικών Εγγεγραμμένων στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ για Σκοπούς Εγγραφής τους στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κανονισμοί του 2013».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων