Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Μιχαηλίδης, εκπροσωπώντας Μη μέλος της επιτροπής:
τον κ. Πρόδρομο Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 25 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), καθώς και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμου, ώστε οι απολαβές και οι συντάξεις του ίδιου προσώπου που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να συμψηφίζονται για σκοπούς υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς που αποκόπτεται.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση έχει ζητηθεί από την τρόικα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεών της με το Υπουργείο Οικονομικών.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται ο περιορισμός των δαπανών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η αύξηση της έκτακτης εισφοράς που καταβάλλεται από τον ιδιωτικό τομέα προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης.

Όπως είναι γνωστό, η αποκοπή της έκτακτης εισφοράς από τις απολαβές εργοδοτουμένων και τις συντάξεις συνταξιούχων στον ιδιωτικό τομέα και την κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ρυθμίζεται από δύο νομοθεσίες, από τον περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο και τον περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς που αποκόπτεται είναι το ίδιο, με τη διαφορά ότι στον ιδιωτικό τομέα η αποκοπή επιβαρύνει εξ ημισείας τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο/συνταξιούχο, ενώ στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η αποκοπή επιβαρύνει αποκλειστικά τον αξιωματούχο/
εργοδοτούμενο/συνταξιούχο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αποκοπή για σκοπούς έκτακτης εισφοράς ισχύει για απολαβές και συντάξεις που υπερβαίνουν τα €2.500 το μήνα, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα ισχύει για απολαβές και συντάξεις που υπερβαίνουν τα €1.500 το μήνα. Ειδικότερα, σε περίπτωση αξιωματούχου/εργοδοτουμένου/συνταξιούχου που λαμβάνει ταυτόχρονα μισθό από τον ιδιωτικό τομέα και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή μισθό από τον ιδιωτικό τομέα και σύνταξη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα πρώτα €5.000 (€2.500 από τον ιδιωτικό τομέα και €2.500 από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά. Περαιτέρω, επειδή η εν λόγω αποκοπή λειτουργεί κλιμακωτά και, όσο αυξάνονται οι απολαβές/συντάξεις, αυξάνεται και το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς που αποκόπτεται, ο μη συμψηφισμός των απολαβών/συντάξεων συνεπάγεται την είσπραξη από το κράτος μειωμένων ποσών έκτακτης εισφοράς.

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων για τους αξιωματούχους/εργοδοτουμένους/συνταξιούχους που λαμβάνουν απολαβές και σύνταξη από τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπολογισθεί η αύξηση της έκτακτης εισφοράς που θα εισπράττεται από το κράτος από την προτεινόμενη ρύθμιση.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε, στην περίπτωση αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας, η σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συνυπολογίζεται για σκοπούς αποκοπής της έκτακτης εισφοράς.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και απασχολούνται παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετική επιστολή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2013. Όπως σχετικά προκύπτει από τα κατατεθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που διαθέτει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, υπάρχουν γύρω στα 2 500 με 3 000 άτομα που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Τα άτομα αυτά πριν από την προτεινόμενη τροποποίηση δικαιούνται €2.500 το μήνα αφορολόγητο ποσό για τα εισοδήματά τους από το δημόσιο τομέα και €2.500 αφορολόγητο ποσό για τα εισοδήματά τους από τον ιδιωτικό τομέα. Συναφώς, δημιουργείται άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων, καθώς άτομα που εργάζονται σε πέραν του ενός εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα έχουν μόνο ένα αφορολόγητο ποσό των €2.500.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων