Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Μιχαηλίδης, εκπροσωπώντας Μη μέλος της επιτροπής:
τον κ. Πρόδρομο Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 25 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των ανακοινώσεων που διοχετεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, χωρίς όμως να περιορίζεται η πληροφόρηση των επενδυτών αναφορικά με σημαντικές πληροφορίες, που τους βοηθούν να διαμορφώνουν άποψη για την κατάσταση ενός εκδότη.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο μέτοχος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατόν (5%) του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη οφείλει να δημοσιοποιεί τη συναλλαγή που πραγματοποιεί, εφόσον ως αποτέλεσμα της συναλλαγής το ποσοστό του φτάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων του έξι τοις εκατόν (6%) ή του επτά τοις εκατόν (7%) ή του οκτώ τοις εκατόν (8%) ή του εννέα τοις εκατόν (9%) ή του δέκα τοις εκατόν (10%) και κάθε ένα τοις εκατόν (1%) που έπεται μέχρι και το εκατόν τοις εκατόν (100%) του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της έννοιας του στενού δεσμού, ώστε να συνάδει με την αντίστοιχη έννοια της σχετικής Οδηγίας (2004/72/ΕΚ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το γεγονός ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μειώνεται η ποσότητα των ανακοινώσεων που διοχετεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον οι επενδυτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σημαντικές πληροφορίες που τους βοηθούν να διαμορφώνουν άποψη για την κατάσταση ενός εκδότη, συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς. Η ύπαρξη αυξημένων υποχρεώσεων λειτουργεί αποτρεπτικά στη διενέργεια συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η εμπορευσιμότητα των μετοχών, ενώ η υπερφόρτωση της αγοράς με ανακοινώσεις δεν επιτρέπει στους επενδυτές να επικεντρωθούν σε ουσιαστικά θέματα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου για την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο βασικό νόμο:

1. Η μη εφαρμογή του βασικού νόμου σε κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά, εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω των 5 εκατομ., όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών (το υφιστάμενο όριο είναι €2,5 εκατομ.), καθώς και σε μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται σε συνεχή ή περιοδική βάση από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η συνολική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω των 75 εκατομ., όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών (το υφιστάμενο όριο είναι €50 εκατομ.).

2. Η αναίρεση της υποχρέωσης για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σε ορισμένες περιπτώσεις προσφορών.

3. Η αναίρεση της υποχρέωσης για δημοσίευση ετήσιου δελτίου.

4. Η αλλαγή του ορισμού του όρου επαγγελματίες επενδυτές”.

5. Η προσθήκη ορισμού στον όροεταιρεία με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία”.

6. Ο καθορισμός των βασικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο περιληπτικό σημείωμα.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου για την εναρμόνιση του βασικού νόμου με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδόσεις των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση του ορισμού του όρου κράτος μέλος καταγωγής αναφορικά με εκδότες (μετοχών ή μέγιστης αξίας χρεωστικών τίτλων) που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα.

2. Η εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσιοποίησης περιοδικών πληροφοριών των εκδοτών που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι μέχρι 100.000 (αντί του υφιστάμενου ορίου των 50.000 στο βασικό νόμο).

3. Το δικαίωμα του εκδότη να επιλέγει οποιοδήποτε κράτος μέλος για τη σύγκληση της γενικής του συνέλευσης, εφόσον σε αυτήν καλεί μόνο κατόχους χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι μέχρι 100.000 (αντί του υφιστάμενου ορίου των 50.000 στο βασικό νόμο).

4. Το δικαίωμα του εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Δημοκρατία και σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη να επιλέγει τη γλώσσα δημοσιοποίησης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών του, εφόσον η ονομαστική αξία των κινητών του αξιών (χρεωστικοί τίτλοι) ανά μονάδα είναι μέχρι 100.000 (αντί του υφιστάμενου ορίου των 50.000 στο βασικό νόμο).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

25 Ιουνίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

2. Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

3. Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος το 2013.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων