Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Μαΐου και στις 13 Ιουνίου 2013. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 64 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν τα ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται οι κατηγορίες θέσεων του οργανισμού, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες πλήρωσης των κενών θέσεων, καθώς και οι γενικές προϋποθέσεις διορισμού σε αυτές.

2. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις του οργανισμού και τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού του, καθώς και τις μεταθέσεις, παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των υπαλλήλων.

3. Καθορίζονται η μισθοδοσία, τα ωφελήματα και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του οργανισμού.

4. Προβλέπονται τα θεμελιώδη καθήκοντα των υπαλλήλων του οργανισμού.

5. Καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και προβλέπεται ο καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και διαδικασιών αναφορικά με τα εν λόγω παραπτώματα με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

6. Εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους υπό αναφορά κανονισμούς θα διέπεται μέχρι την ειδική ρύθμισή του, κατά το δυνατό και κατ’ αναλογία, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία του προσωπικού του οργανισμού κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το σχετικό με τα εν λόγω θέματα νομοθετικό κενό. Στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εισηγήθηκε στην επιτροπή την τροποποίηση της πρόνοιας των υπό αναφορά κανονισμών που προβλέπει ότι ο τρόπος, η διαδικασία ετοιμασίας, ο τύπος των εντύπων και η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του οργανισμού θα ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, έτσι ώστε η σχετική απόφαση να λαμβάνεται στη βάση κανόνων αξιολόγησης που θα συμφωνούνται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του υπό αναφορά οργανισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, πέρα από την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, την επιτροπή απασχόλησε, ανάμεσα σε άλλα, η πρόνοια των κανονισμών που προβλέπει ότι η οργανωτική δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας καθορίζεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, έπειτα από σχετική εισήγηση του γενικού διευθυντή του οργανισμού. Συγκεκριμένα, την επιτροπή προβλημάτισε ότι το υπό αναφορά συμβούλιο, σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια, δε θα μπορεί να καθορίζει ή να τροποποιεί την οργανωτική δομή του οργανισμού, χωρίς να έχει ενώπιόν του σχετική εισήγηση του γενικού διευθυντή του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διατύπωσε γραπτώς με επιστολή προς την επιτροπή τη νομική άποψή της τόσο επί της πιο πάνω εισήγησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ όσο και επί του προβληματισμού που εξέφρασε η επιτροπή σε σχέση με την πρόνοια που προβλέπει τον τρόπο που καθορίζεται η οργανωτική δομή του οργανισμού.

Ειδικότερα, όπως διατυπώνεται στην εν λόγω επιστολή, αναφορικά με την εισήγηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού να υποχρεώνεται να διαβουλεύεται με τις συντεχνίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ως διοικητικού οργάνου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τα οποία επιπρόσθετα είναι καθαρά τεχνικής φύσεως ζητήματα. Συναφώς, η προτεινόμενη εισήγηση δεν κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί, δεδομένου ότι αυτή δεν αφορά την ουσία, αλλά μόνο τη μορφή των εντύπων αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εξέθεσε γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει σκόπιμο να απαλειφθεί από τους προτεινόμενους κανονισμούς η πρόνοια για την οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της η επιτροπή, η οποία προβλέπει ότι η εισήγηση του γενικού διευθυντή προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού για καθορισμό ή τροποποίηση της οργανωτικής δομής αποτελεί προαπαιτούμενο, προκειμένου αυτή να καθοριστεί ή να τροποποιηθεί. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον καθορισμό της οργανωτικής δομής με βάση το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του, γι’ αυτό και η υπό αναφορά πρόνοια κρίνεται ότι είναι αχρείαστη και δημιουργεί σύγχυση.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα να απαλείψει από το κείμενο των κανονισμών την πρόνοια που προβλέπει ότι η οργανωτική δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας καθορίζεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, έπειτα από σχετική εισήγηση το γενικού διευθυντή του οργανισμού. Παράλληλα, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική άποψη που κατέθεσε η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι διαβούλευση με τις συντεχνίες γίνεται για ποικίλα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους, χωρίς αυτό να προβλέπεται με νομοθετικές διατάξεις, δεν έκρινε σκόπιμο να υιοθετήσει την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση που υποβλήθηκε σε αυτήν από τη συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες θέσεις της, καθώς και από νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων