Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων, του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Επιδιορθωτών-Πωλητών Ελαστικών Αυτοκινήτων και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτόν οι κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.

Σύμφωνα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών, των διανομέων ελαστικών, των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να επιλέξουν τα κατάλληλα ελαστικά για τα αυτοκίνητά τους.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους εκδόθηκε με στόχο:

1. την αύξηση της ασφάλειας και της οικονομικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου και

2. τον καθορισμό πλαισίου παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων μέσω της σήμανσης, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές, όταν αγοράζουν ελαστικά.

Με το υπό εξέταση τροποποιητικό νομοσχέδιο παρέχονται στην αρμόδια αρχή, που είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι αναγκαίες διοικητικές εξουσίες για την εφαρμογή του άρθρου 4 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών), του άρθρου 5 (Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών) και του άρθρου 6 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, διενέργεια ελέγχων, διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων που τίθενται με βάση τον κανονισμό αυτό κ.λπ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 2, 4, 31, 52, 53 και 57 του βασικού νόμου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για τα εξής:

1. Ερμηνεία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

2. Αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

3. Εξουσίες της αρμόδιας αρχής (Υπηρεσία Ενέργειας) για την εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

4. Επιβολή διοικητικών προστίμων που αφορούν παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

5. Ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

6. Θέματα αστικής ευθύνης που προκύπτουν από παράβαση των προνοιών του τροποποιητικού νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2012. Το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Μαΐου 2013.

Για τον προτεινόμενο τροποποιητικό νόμο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κλήθηκαν για συμμετοχή σε δημόσιο διάλογο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος), το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), καθώς και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή).

Επίσης, στο δημόσιο διάλογο κλήθηκαν η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Επιδιορθωτών-Πωλητών Ελαστικών Αυτοκινήτων, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, καθώς και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Κατά την τροποποίηση του νόμου όλες οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς λήφθηκαν σοβαρά υπόψη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων