Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου και στις 6 και 13 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του ΚΕΒΕ, της οργάνωσης Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Συνδέσμου Ιπποπαραγωγών Κύπρου, της οργάνωσης Κιβωτός, του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ καιΝέα Αγροτική Κίνηση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία είναι η τροποποίηση του βασικού περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

2. Να απαγορευτεί η χρήση ζώων σε τσίρκο.

3. Να απαγορευτεί η αφαίρεση των δοντιών και η αποκοπή των ουρών των ζώων, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας που διαπιστώνονται εκ των προτέρων και τεκμηριώνονται από κτηνίατρο.

4. Να καταργηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των «δικαιολογημένων περιπτώσεων» από τη γενική απαγόρευση της θανάτωσης ζώων για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς.

5. Να εισαχθεί στο βασικό νόμο η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή ότι με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η σύσταση εθνικής επιτροπής για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, η οποία, μεταξύ άλλων, θα συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, εκτροφή, στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση ζώων για πειραματικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν περιλαμβάνονταν λεπτομερείς πρόνοιες σε σχέση με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της προαναφερθείσας εθνικής επιτροπής.

Περαιτέρω, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι η προτεινόμενη απαγόρευση, της αφαίρεσης των δοντιών και της αποκοπής των ουρών των ζώων, απορρέει από τη σχετική σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικό) Νόμο, Ν. αρ. 8(ΙΙΙ)/1993, και η οποία έχει με βάση το άρθρο 169 του συντάγματος αυξημένη τυπική ισχύ έναντι οιουδήποτε ημεδαπού νόμου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2012 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με αυτήν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Απριλίου 2013 και ότι στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1. Μειώνεται γενικά η χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς.

2. Βελτιώνονται οι συνθήκες κράτησης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς.

3. Ρυθμίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξασφάλιση, εκτροφή, σήμανση, φροντίδα και θανάτωση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς.

4. Ρυθμίζεται η λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών ζώων για πειραματικούς σκοπούς.

5. Καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης της χρήσης ζώων σε επιστημονικά πειράματα.

6. Καταργούνται οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Κανονισμοί του 2000.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο αρχικό στάδιο και προτού αρχίσει η συζήτησή των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, αντικατέστησε το αρχικό κείμενο των κανονισμών με αναθεωρημένο κείμενο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος εξέφρασε τη συμφωνία του τμήματος με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών και δήλωσε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση που προηγήθηκε της ετοιμασίας της προτεινόμενης ρύθμισης. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ορθά προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της χρήσης ζώων σε τσίρκα, αφού είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων σε συνθήκες μετακινούμενης διαβίωσης, όπου η ψυχική και σωματική καταπόνηση των ζώων είναι αναπόφευκτη.

Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου εξέφρασε τη συμφωνία του ινστιτούτου με τις πρόνοιες τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών διατυπώνοντας ταυτόχρονα ορισμένες εισηγήσεις για βελτίωση της προτεινόμενης ρύθμισης. Συγκεκριμένα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη καθορισμού στον προτεινόμενο νόμο των όρων εντολής της εθνικής επιτροπής για την προστασία των ζώων, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης των απαιτούμενων προσόντων του προέδρου και των μελών της υπό αναφορά εθνικής επιτροπής, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση πειραματόζωων. Το ινστιτούτο διατύπωσε και γραπτώς τις θέσεις του σε σχετική επιστολή του που απέστειλε προς την επιτροπή, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ δήλωσε ότι οι κυπριακές φαρμακοβιομηχανίες δε χρησιμοποιούν πειραματόζωα και ότι η υπό συζήτηση νομοθεσία δεν τις επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο, γι’ αυτό και δεν εξέφρασε οποιαδήποτε άποψη επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Οι εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών. Παράλληλα όμως, η εκπρόσωπος της ΕΚΑ εξέφρασε την ανησυχία της κατά πόσο η προτεινόμενη απαγόρευση αποκοπής της ουράς των ζώων καλύπτει και τους χοίρους αναφέροντας ότι, αν δεν αποκόπτονται οι ουρές των χοίρων, υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού τους. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Νέας Αγροτικής Κίνησης δήλωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να λάβει υπόψη τις αντιρρήσεις ορισμένων συνδέσμων που ζητούν να εξαιρεθούν συγκεκριμένες ράτσες κυνηγετικών σκύλων από την απαγόρευση αποκοπής της ουράς.

Ο εκπρόσωπος του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του ομίλου με την προτεινόμενη γενική απαγόρευση της αποκοπής των ουρών των ζώων και ζήτησε τη ρητή εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή των κυνηγετικών σκυλιών κούρτσχααρ, ντράτχααρ, επανιέλ μπρετόν και βίζλα. Ο ίδιος επισήμανε τον πολύ συχνό τραυματισμό της ουράς των κυνηγετικών σκυλιών κατά το κυνήγι, γεγονός που οδηγεί στην αναγκαστική και επώδυνη αποκοπή της ουράς. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος κατέθεσε στην επιτροπή υπομνήματα με τις θέσεις του ομίλου επισυνάπτοντας σχετικές επιστολές κτηνιάτρων που δηλώνουν ότι η αποκοπή της ουράς των κυνηγετικών σκυλιών συμβάλλει στην υγεία και ευημερία τους.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου τάχθηκαν απερίφραστα υπέρ της απαγόρευσης αποκοπής της ουράς οποιουδήποτε ζώου και εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις πρόνοιες τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων και της οργάνωσης Κιβωτός εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ουρά είναι μέρος του σώματος του ζώου που βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας κατά την κίνησή του και είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το οποίο το ζώο εκφράζει την ικανοποίησή του ή το φόβο του.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης επί του νομοσχεδίου και επί των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να λάβουν υπόψη τις θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, να ζητήσουν και να λάβουν υπόψη και τις θέσεις του Ταμείου Θήρας που δε συμμετείχε στη διαβούλευση κατά την ετοιμασία της προτεινόμενης νομοθεσίας και να επανέλθουν, αν κρίνεται σκόπιμο, με αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της επιτροπής, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφού διαβουλεύθηκαν περαιτέρω με τους ενδιαφερομένους, ετοίμασαν και απέστειλαν στην επιτροπή, στις 5 Ιουνίου 2013, αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται η σχετική πρόνοια του αρχικού κειμένου που αναφέρεται στην απαγόρευση αποκοπής των ουρών των ζώων και υιοθετείται το λεκτικό του άρθρου 10 της σχετικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα, προτείνεται η απαγόρευση κάθε χειρουργικής επέμβασης με σκοπό την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του ζώου ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα η αποκοπή ουρών και αυτιών και η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, των νυχιών και των δοντιών των ζώων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίες αναγκαίες και το τεκμηριώνει γραπτώς.

Περαιτέρω, το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει λεπτομερείς πρόνοιες σχετικές με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της εθνικής επιτροπής, υιοθετώντας και τη θέση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τεκμηριωμένη εκπαίδευση και εμπειρία των μελών της εθνικής επιτροπής στη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

Στα πλαίσια της συζήτησης που ακολούθησε ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, πλην του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, οι εκπρόσωποι του οποίου επέμειναν στο αίτημά τους να εξαιρεθούν οι πιο πάνω αναφερόμενες συγκεκριμένες ράτσες κυνηγετικών σκυλιών από την απαγόρευση της αποκοπής της ουράς.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη της επιτροπής όπως προωθήσουν άμεσα προς ψήφιση την υπό εξέταση νομοθεσία, δεδομένου ότι είναι εναρμονιστική και έχει ήδη αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, υπό το φως της πιο πάνω θέσης του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα καλέσει σε διάλογο όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να ετοιμαστεί επίσημα αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξαίρεσή της από τις επίμαχες πρόνοιες του άρθρου 10 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Κατοικίδιων Ζώων.

Τέλος, στις 12 Ιουνίου 2013 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με νομοτεχνικές κυρίως βελτιώσεις, αλλά και τις ακόλουθες αλλαγές ουσίας:

1. Σε σχέση με τη σύνθεση της εθνικής επιτροπής, αφαιρείται το ένα άτομο που πρέπει να είναι νομικός, ενώ το ένα άτομο με γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες αντικαθίσταται από δύο άτομα με γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες.

2. Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, εξαιρούνται ρητά από τις σχετικές απαγορευτικές πρόνοιες του νομοσχεδίου οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί, οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμοί και οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για την Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμοί.

Κατά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προέδρου της επιτροπής που έγινε αποδεκτή και από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, προστέθηκε στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου εξαίρεση στην απαγόρευση θανάτωσης ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας, αν αυτή εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του δεύτερου αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων