Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους Κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Αριστοτέλης Μισός Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 16 και 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η ενοποίηση και η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Πτητικού Επιδόματος των Ιπταμένων και Τεχνικών Αεροσκαφών Αεροπορίας Κανονισμών.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στην επιτροπή πως οι υπό συζήτηση κανονισμοί ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Άμυνας για εκσυγχρονισμό διάφορων νομοθεσιών που αφορούν την Εθνική Φρουρά. Με τους κανονισμούς αυτούς, όπως ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή, διευρύνθηκε η κατηγορία δικαιούχων του πτητικού επιδόματος, έτσι ώστε να λαμβάνουν το επίδομα αυτό και οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου, οι οποίοι, με την απόκτηση από τη Δημοκρατία νέων πτητικών μέσων για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, συμμετέχουν στις πτήσεις αυτές. Η προτεινόμενη διεύρυνση της κατηγορίας των ληπτών του πτητικού επιδόματος κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πιο πάνω προσώπων με ανάλογα επαγγέλματα λόγω της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους. Περαιτέρω, με τους κανονισμούς αυτούς θεσμοθετείται η υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας.

Τέλος, σημείωσε πως, παρʼ όλο που το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ είχαν εισηγηθεί όπως παραχωρηθεί υψηλότερο ποσό ως πτητικό επίδομα στους δικαιούχους αυτού, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε όπως παραχωρηθεί το ύψος του ποσού που καθορίζεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με τους προτεινόμενους κανονισμούς συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους πτητικού επιδόματος και άλλες κατηγορίες ιπτάμενου προσωπικού, των οποίων η συμμετοχή στις πτήσεις είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής των νέων πτητικών μέσων που αποκτήθηκαν από την Εθνική Φρουρά, όπως είναι οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου. Περαιτέρω, στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες αντιμετωπίζονται και άλλα λειτουργικά θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

1. Στο ιπτάμενο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό που μετέχει στην υλοποίηση των πτήσεων των πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς και δικαιούται πτητικό επίδομα, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τους ιπτάμενους χειριστές των πτητικών μέσων και τους τεχνικούς αεροσκαφών, που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς, και άλλες κατηγορίες ιπτάμενου προσωπικού, οι οποίες επίσης συμμετέχουν στις πτήσεις και η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Συγκεκριμένα, στους προτεινόμενους κανονισμούς το ιπτάμενο προσωπικό διακρίνεται πλέον στις εξής τρεις κατηγορίες: Στους Ιπτάμενους Αξιωματικούς, στα Μέλη Πληρώματος Αέρος, στους οποίους περιλαμβάνονται, εκτός από τους τεχνικούς αεροσκαφών, και οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου, και στους Τεχνικούς Αεροσκαφών, που συμμετέχουν σε δοκιμαστικές πτήσεις, δηλαδή τους παρατηρητές χαρακτηριστικών πτήσης και τους αξιολογητές των μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους.

2. Η ενεργός υπηρεσία του ιπτάμενου προσωπικού διακρίνεται, όπως και στους ισχύοντες κανονισμούς, σε ενεργό πτητική υπηρεσία και σε αδρανή πτητική υπηρεσία. Το ιπτάμενο προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε ενεργό πτητική υπηρεσία, εφόσον συμπληρώνει τριάντα (30) ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο ή δεκαοκτάμηνο, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Το ύψος του πτητικού επιδόματος καθορίζεται, όπως και στους ισχύοντες κανονισμούς, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, και υπόκειται στις εκάστοτε αυξομειώσεις που επέρχονται στον τιμάριθμο μετά τον καθορισμό του.

4. Πτητικό επίδομα δικαιούνται ανά δεκαοκτάμηνο, εκτός από τους τεχνικούς αεροσκαφών, και οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου, καθώς και μία νέα κατηγορία προσωπικού, οι τεχνικοί δοκιμαστικών πτήσεων, δηλαδή οι παρατηρητές χαρακτηριστικών πτήσης και αξιολογητές των μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πτητικό επίδομα καταβάλλεται στους ιπτάμενους που συμπληρώνουν τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο και στους τεχνικούς αεροσκαφών που συμπληρώνουν τον ίδιο αριθμό πτήσεων ανά δεκαοκτάμηνο.

5. Όσοι από τους δικαιούχους πτητικού επιδόματος συμπληρώνουν εντός του πτητικού εξαμήνου ή του πτητικού δεκαοκταμήνου, ανάλογα με την περίπτωση, λιγότερο από τριάντα (30) ώρες αλλά τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πτήσεως, προβλέπεται, όπως προνοούν και οι ισχύοντες κανονισμοί, ότι θα λαμβάνουν το ήμισυ του επιδόματος.

6. Η πτητική καταλληλότητα του ιπτάμενου προσωπικού τίθεται υπό κρίση είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους πτητικής ανεπάρκειας σύμφωνα με τα πιο κάτω:

α. Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, η κρίση της πτητικής καταλληλότητας/ακαταλληλότητας για λόγους υγείας διενεργείται από ιατρικό συμβούλιο που διορίζεται από τον Υπουργό Άμυνας. Το εν λόγω ιατρικό συμβούλιο, στις ελάχιστες περιπτώσεις που συγκροτήθηκε, χρησιμοποίησε ως βάση της απόφασής του τα αποτελέσματα των ετήσιων και έκτακτων υγειονομικών εξετάσεων του ιπτάμενου προσωπικού στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας και της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής, που λειτουργεί στο κέντρο αυτό.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς θεσμοθετείται η πιο πάνω διαδικασία υγειονομικής εξέτασης και κρίσης του ιπτάμενου προσωπικού που ακολουθείται στην πράξη, η οποία σήμερα προβλέπεται μόνο σε Πάγια Διαταγή της Εθνικής Φρουράς. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το ιπτάμενο προσωπικό θα υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας σε τακτικές (μια φορά το χρόνο) και σε έκτακτες εξετάσεις, κατόπιν απόφασης του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Οι υγειονομικές εξετάσεις θα διενεργούνται σε ιατρικό κέντρο και από υγειονομική επιτροπή που έχουν κριθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό και θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Το ιπτάμενο προσωπικό χαρακτηρίζεται για λόγους υγείας ως πτητικά κατάλληλο υπό συγκεκριμένους περιορισμούς ή πτητικά ακατάλληλο με βάση τις υπό αναφορά υγειονομικές εξετάσεις και με απόφαση της προαναφερόμενης υγειονομικής επιτροπής.

β. Η πτητική καταλληλότητα του ιπτάμενου προσωπικού τίθεται υπό κρίση για πτητική ανεπάρκεια για λόγους μειωμένης πτητικής ικανότητας, μειωμένης πτητικής έφεσης ή μειωμένης πειθαρχικότητας, οι οποίοι αναφέρονται ειδικότερα σε σχετικές πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών. Στις περιπτώσεις αυτές η πτητική καταλληλότητα/ακαταλληλότητα των ιπταμένων θα αποφασίζεται από συγκεκριμένα υπηρεσιακά όργανα, δηλαδή από την τριμελή επιτροπή και από το Συμβούλιο Πτητικής Καταλληλότητας, τα οποία συντίθενται από αξιωματικούς.

7. Το πτητικό επίδομα των αλεξιπτωτιστών και των υποβρύχιων καταστροφέων του Στρατού της Δημοκρατίας θα μειώνεται στο ήμισυ, εάν για την ίδια χρονική περίοδο δικαιούνται ταυτόχρονα και πτωτικό ή καταδυτικό επίδομα, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τους οικείους κανονισμούς.

8. Ιπτάμενο προσωπικό που τίθεται σε αδρανή πτητική υπηρεσία λόγω τραυματισμού ή αποθάνει ευρισκόμενο σε διατεταγμένη υπηρεσία δικαιούται το ποσό του πτητικού επιδόματος που αντιστοιχεί στο πτητικό εξάμηνο ή δεκαοκτάμηνο, ανάλογα με την περίπτωση, εντός του οποίου επισυνέβη ο τραυματισμός ή ο θάνατος, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσεως του τραυματισθέντος ή αποθανόντος εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου ή δεκαοκταμήνου.

9. Οι ρυθμίσεις των κανονισμών που αφορούν την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους νέους δικαιούχους αυτού προβλέπεται ότι θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς για ορισμένες πρόνοιές τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή, στη βάση της ενημέρωσης που έτυχε από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς αναφορικά με το ύψος του πτητικού επιδόματος που χορηγείται στους δικαιούχους, ότι αυτό έπρεπε να ήταν υψηλότερο λόγω της επικινδυνότητας των καθηκόντων που ασκούν, ώστε να μην παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος προσέλκυσης προσωπικού, με αποτέλεσμα η Δημοκρατία να είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα σε αυτές που απορρέουν από τη σύναψη διμερών συμβάσεων με άλλα κράτη για σκοπούς έρευνας/διάσωσης, απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για αύξηση του πτητικού επιδόματος. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιστολή η επιτροπή κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών όπως επανεξετάσει αφενός την ανάγκη αύξησης του πτητικού επιδόματος που καταβάλλεται σήμερα στους δικαιούχους του και αφετέρου την καταβολή στα Μέλη Πληρώματος Αέρος, όπως αυτά καθορίζονται στους προτεινόμενους κανονισμούς, του 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο αντί ολόκληρου του ποσού του πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο, όπως προτείνεται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Οικονομικών με γραπτή επιστολή του ενημέρωσε την επιτροπή πως υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες δεν υιοθετεί αύξηση οποιουδήποτε επιδόματος. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών που παρευρέθηκαν στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής την ενημέρωσαν πως το υπουργείο τους, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής της επιτροπής Άμυνας, αντιμετωπίζει θετικά την αύξηση του ποσού του πτητικού επιδόματος μόνο για τους διασώστες και τους χειριστές βαρούλκου λόγω του αυξημένου κινδύνου που διατρέχουν τα εν λόγω πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι η πρόσθετη δαπάνη που συνεπάγεται η εν λόγω αύξηση ανέρχεται στα €14.500 περίπου το χρόνο, που δεν είναι απαγορευτική. Συναφώς, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν, το Υπουργείο Οικονομικών είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει θετικά το αίτημα αύξησης του πτητικού επιδόματος μόνο για τους διασώστες και τους χειριστές βαρούλκου, έτσι ώστε αυτοί να λαμβάνουν το 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο σε περίπτωση που το αίτημα αυτό επαναϋποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο το πιο πάνω αίτημα, το οποίο υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών, το συντομότερο δυνατό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να προωθήσει για ψήφιση τους πιο πάνω κανονισμούς και να επανέλθει, σε περίπτωση που κατατεθεί σχετική τροποποίησή τους σε σχέση με το ύψος του πτητικού επιδόματος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

5 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων