Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €10.784.350 και έσοδα ύψους €14.832.155.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού για το 2013 αφορούν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων, την αγορά γης και την αγορά κτιρίων με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης (€3.315.590), την εξυπηρέτηση των κυβερνητικών δανείων (€167.000), δαπάνη για την προώθηση του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων (€4.158.410) και διοικητικές δαπάνες (€3.113.350). Για τις μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό έχει προϋπολογιστεί το ποσό των €30.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού αναμένεται να προέλθουν από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων (€8.913.870) και από τόκους εισπρακτέους (€2.100.000). Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €3.735.000 θα προέλθει από κυβερνητική χορηγία, με σκοπό τη χρηματοδότηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβομένους.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ δήλωσε ότι, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης περί το τέλος του 2008 και σταδιακά για τα επόμενα χρόνια, ο οργανισμός αύξησε τους ρυθμούς ανάπτυξής του συμμορφούμενος με την κυβερνητική πολιτική για ενίσχυση και τόνωση του κατασκευαστικού τομέα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη κρίση έπληξε και πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις εισοδηματικές τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται δυσκολίες τόσο στην είσπραξη των οφειλόμενων δόσεων όσο και στη διάθεση των οικιστικών μονάδων, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές παρουσιάζεται μειωμένο.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι η μείωση του αριθμού των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανάγκασε τον οργανισμό να αναπροσαρμόσει το αναπτυξιακό στεγαστικό του πρόγραμμα. Στη βάση της αναπροσαρμογής αυτής, αριθμός έργων για τα οποία κατακυρώθηκαν προσφορές τα προηγούμενα χρόνια δεν περιλήφθηκε στον υπό αναφορά προϋπολογισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, ο οργανισμός έχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα 244 οικιστικών μονάδων, το οποίο παραμένει αδιάθετο, και συναφώς το συμβούλιο του οργανισμού μελετά την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που να διευκολύνουν ενδιαφερόμενους δικαιούχους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως μελετηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης των αδιάθετων μονάδων, όπως για παράδειγμα η διάθεσή τους για στέγαση προσφύγων οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ακατάλληλες κατοικίες.

Περαιτέρω, τέθηκε εισήγηση από βουλευτές μέλη της επιτροπής όπως ο οργανισμός εισπράττει από τους δικαιούχους ένα ποσό ως προκαταβολή προτού προχωρήσει στην ανέγερση οποιωνδήποτε οικιστικών μονάδων, ώστε να δεσμεύεται ο δικαιούχος για την αγορά της μονάδας και να μειώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η αχρείαστη ανέγερση κατοικιών.

Τέλος, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης, η οποία δυσχεραίνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των δικαιούχων, ο οργανισμός προχωρήσει σε μείωση των τιμών των διαθέσιμων κατοικιών. Εισηγήθηκαν επίσης ο οργανισμός να μην προβεί σε οποιαδήποτε νέα σύναψη συμβολαίου για ανέγερση οικιστικών μονάδων μέχρι να εξευρεθεί τρόπος διάθεσης των υφιστάμενων οικιστικών μονάδων.

Αναφερόμενος στις πιο πάνω εισηγήσεις μελών της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δήλωσε ότι ήδη μελετώνται από το συμβούλιο εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των υφιστάμενων οικιστικών μονάδων.

Περαιτέρω δήλωσε ότι οι τιμές διάθεσης των οικιστικών μονάδων έχουν μειωθεί σημαντικά, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν προτίθεται να προβεί στο παρόν στάδιο στη σύναψη οποιουδήποτε νέου κατασκευαστικού συμβολαίου, αποστέλλοντας παράλληλα στην επιτροπή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, στην οποία αναφέρεται ότι το τελευταίο κατασκευαστικό συμβόλαιο που υπογράφηκε ήταν στις 30 Ιανουαρίου του 2012 και αφορούσε την προμήθεια δέκα οικιστικών μονάδων στα Λειβάδια Λάρνακας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2013.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων