Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρία Κυριακού Στέλλα Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Γιώργος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Παιδίων με τη διαγραφή του εδαφίου (6) του άρθρου 54 αυτού στο οποίο γίνεται αναφορά στο «δικαίωμα κάθε γονέα, δάσκαλου ή άλλου προσώπου που έχει το νόμιμο έλεγχο ή την ευθύνη του παιδιού να του επιβάλει τιμωρία». Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το εν λόγω εδάφιο παραμένει ανενεργό, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990 έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία έχει αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση με την εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία ψήφισε τους περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους του 2000 και του 2004, σύμφωνα με τους οποίους η σωματική τιμωρία είναι παράνομη κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας, το περιεχόμενο του εν λόγω εδαφίου έγινε η αιτία να καταχωρισθεί προσφυγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιʼ αυτό και το υπό εξέταση νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι ο περί Παιδίων Νόμος θεσμοθετήθηκε αρχικά τον Αύγουστο του 1956 και χρήζει εκσυγχρονισμού, προσπάθεια την οποία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ευελπιστεί να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2013.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού χαιρέτισε την ενέργεια διαγραφής του εν λόγω εδαφίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, διατύπωσε τις θέσεις της επιτρόπου σε γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η διαγραφή του εδαφίου (6) του άρθρου 54 του περί Παιδίων Νόμου αποτελεί επιβεβλημένη ενέργεια, η οποία έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με πρωτοβουλία του κράτους και όχι ως συνέπεια προσφυγής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η ανάγκη διαγραφής του εν λόγω εδαφίου είχε επισημανθεί σε έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού που υποβλήθηκε στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στην έκθεση αυτή είχε γίνει αναφορά στο ότι η ύπαρξη της πρόνοιας αυτής, παρά το γεγονός ότι το υπό εξέταση εδάφιο παραμένει ανενεργό, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σωματικής τιμωρίας στα παιδιά λόγω νομικής αβεβαιότητας.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε συναφώς ότι συμφωνεί με τη διαγραφή του εν λόγω εδαφίου και πρόσθεσε ότι αποτελεί παράλειψη του υπουργείου η ύπαρξή του στον οικείο νόμο.

Η ΠΣΕΠΕΠ σε γραπτό σημείωμά της ανέφερε ότι είναι απόλυτα σύμφωνη με τη διαγραφή του υπό αναφορά εδαφίου και την τροποποίηση του περί Παιδίων Νόμου και διατύπωσε ειδικότερα τις ακόλουθες θέσεις:

1. Όλες οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί που αφορούν τα παιδιά πρέπει να τροποποιηθούν, για να συνάδουν με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

2. Το υπό αναφορά εδάφιο, παρʼ όλο που ήταν ανενεργό, προκαλούσε σύγχυση και θα έπρεπε να είχε διαγραφεί, ειδικά μετά την ψήφιση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου του 2000 όπως τροποποιήθηκε το 2004.

3. Στα πλαίσια της περιοδικής εξέτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2014, αναμένεται να εξετασθεί και η διάταξη αυτή και γιʼ αυτό η διαγραφή του εν λόγω εδαφίου επείγει, αφού στο συμβούλιο έχει ήδη γίνει αναφορά στην ύπαρξή του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

3 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων