Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου, καθώς και στις 3 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €34.600.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€27.000.000) και από άλλες δραστηριότητες (€7.600.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες του ΡΙΚ αφορούν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος (€11.681.655), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.465.600), έξοδα προγραμμάτων (€14.365.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€2.023.900), αποπληρωμή δανείων (€2.705.500), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2.060.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€298.345).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν οι πρόνοιες των σχετικών με τον καταρτισμό των προϋπολογισμών για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διαμορφωθεί ο τρόπος παρουσίασης και δομής του στη βάση των συστάσεων και παρατηρήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το έτος 2013 παρουσιάζει μείωση ύψους €8 εκατομ. σε σχέση με το 2012, η οποία αντιστοιχεί σε περικοπές στο εργατικό κόστος, στο ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ιδρύματος. Όπως ο ίδιος επισήμανε περαιτέρω, στα πλαίσια της προσπάθειας συγκράτησης των δαπανών του ΡΙΚ έχουν μειωθεί μεταξύ άλλων οι αμοιβές των συνεργατών του ΡΙΚ και η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επεξηγήσεις και στοιχεία για επιμέρους θέματα, που αφορούν μεταξύ άλλων την απασχόληση μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, καθώς και των συνεργατών, τη μισθοδοσία του διευθυντικού προσωπικού, το ταμείο ευημερίας και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού, τα ωφελήματα που λαμβάνει το προσωπικό του ΡΙΚ και την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεοπτικής μετάδοσης.

Τοποθετούμενος στα πιο πάνω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ κατέθεσε σε σχέση με την εργοδότηση και τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΡΙΚ τα πιο κάτω στοιχεία:

Κατηγορία προσωπικού Αριθμός υπαλλήλων κατά την 31η .12.2012 Μέσος όρος μηνιαίου μισθού το 2012
Μόνιμοι υπάλληλοι 121 €3.788
Ωρομίσθιο προσωπικό 41 €1.588
Συνεργάτες αορίστου χρόνου 281 €1.841
Συνεργάτες ορισμένου χρόνου 178 € 354

Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, στο οποίο περιλαμβάνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους βουλευτές.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε ανάμεσα σ’ άλλα και το θέμα των εσόδων του ΡΙΚ από διαφημίσεις. Σε σχέση με το θέμα αυτό, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι το ΡΙΚ, όντας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός που λαμβάνει κρατική χορηγία, δεν πρέπει ταυτόχρονα να έχει έσοδα από διαφημίσεις, σημειώνοντας ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται και στο εξωτερικό.

Συναφώς, τα ίδια μέλη δήλωσαν ότι το ΡΙΚ πρέπει να επικεντρωθεί στο ρόλο του, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι η αντικειμενική ενημέρωση του κοινού και όχι η αύξηση των εσόδων του από διαφημίσεις.

Ακολούθως, οι ίδιοι βουλευτές εισηγήθηκαν όπως ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος μαζί με σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία να προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ΡΙΚ δε θα λαμβάνει έσοδα από διαφημίσεις.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε σε σχέση με τις πιο πάνω θέσεις ότι το ίδρυμα δε στοχεύει στην αύξηση των εσόδων του από διαφημίσεις και επισήμανε ότι ενδεχόμενη περικοπή στα προϋπολογιζόμενα έσοδά του για το έτος 2013 από διαφημίσεις, τα οποία ανέρχονται σε €4,5 εκατομ., θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΡΙΚ.

Σε σχέση με την εισήγηση για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που να απαγορεύει στο ΡΙΚ να λαμβάνει έσοδα από διαφημίσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014, ο ίδιος αρμόδιος εξέφρασε την άποψη ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και εισηγήθηκε όπως αυτή εξεταστεί στα πλαίσια συζήτησης του ευρύτερου θέματος της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μέσα από την οποία θα τεθούν εκ νέου οι στόχοι, η αποστολή και οι δυνατότητες χρηματοδότησης του ΡΙΚ στη βάση ενός πλαισίου όμοιου με αυτό που ισχύει στις χώρες της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, με βάση τα πιο πάνω, κατέθεσε στη συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013 σχετική πρόταση νόμου, που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2013.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

4 Ιουνίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων