Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιαννάκης Γαβριήλ

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαΐου 2013.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και των συντεχνιών του προσωπικού της Αρχής ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΕΟΠΑΗ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ.

Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού της ΑΗΚ, έτσι ώστε να υπάρχει χρονικός περιορισμός (έξι εβδομάδες από την ημέρα υπερωριακής εργασίας και εν πάση περιπτώσει πριν την ημερομηνία έναρξης της προαφυπηρετικής άδειας του υπαλλήλου), καθώς και συγκεκριμένη διαδικασία ως προϋπόθεση καταβολής υπερωριακής αμοιβής για αποφυγή συσσώρευσης ποσών υπερωριακής αμοιβής και πιθανών καταχρήσεων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς τα αιτήματα για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή εργασία, όπως και τα ποσά για υπερωριακή εργασία, συσσωρεύονται και/ή απαιτούνται ακόμη και μετά την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων, επειδή δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς κανονισμούς, τροποποιείται ο Τρίτος Πίνακας (Κανονισμός 42), “Επιδόματα”, των βασικών κανονισμών, με την προσθήκη νέας σχετικής υποπαραγράφου, με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία την οποία οφείλουν να ακολουθούν υπάλληλοι και/ή υπάλληλοι βάρδιας, οι οποίοι καλούνται να διεξάγουν εργασία εκτός και επιπρόσθετα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους, για την καταβολή σε αυτούς αμοιβής μισθού ή πίστωσης για υπερωριακή εργασία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των τροποποιητικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων