Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Άριστος Δαμιανού
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €30.437.540 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, που για το 2013 ανέρχεται στα €28.000.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

Διαχειριστικά έξοδα €9.963.310
Χορηγίες €14.339.690
Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων €2.753.897
Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων €2.530.633
Αστυνόμευση/επιτήρηση αθλητικών εκδηλώσεων €590.010
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €260.000

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση κατά €3.797.802, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον οργανισμό για το ίδιο έτος κατά €3.280.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2013 έχει ετοιμαστεί μέσα σε πραγματικά πλαίσια λιτότητας και έχει σχεδιαστεί, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στην αθλητική ανάπτυξη από τη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ. Οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες:

1. Ομαδοποίηση των επιχορηγήσεων για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στήριξης περισσότερων αθλητικών εγκαταστάσεων μιας ομάδας στις περιπτώσεις που αθλητικές εγκαταστάσεις δεν κατορθώσουν να αντλήσουν κονδύλια που έχουν εγκριθεί λόγω εξωγενών παραγόντων.

2. Διατήρηση του αποθεματικού του οργανισμού στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης βασικών έκτακτων αναγκών που δυνατόν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του έτους.

3. Συνέχιση της στήριξης των εθνικών σχεδιασμών και των αθλητικών φορέων με ταυτόχρονη μείωση στους προϋπολογισμούς των ομοσπονδιών κατά €2.662.274, η οποία όμως αναμένεται ότι δε θα επηρεάσει τους βασικούς σχεδιασμούς αθλητικής ανάπτυξης.

4. Βελτίωση της διαχείρισης των ομοσπονδιών που χρηματοδοτεί ο ΚΟΑ με σύναψη συμφωνίας με ελεγκτικό οίκο για διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων, καθώς και ετοιμασία πρότυπου εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών για τις ομοσπονδίες.

5. Μείωση διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι αρμόδιοι του ΚΟΑ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό του 2013 έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν από το κράτος για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Σημείωσαν περαιτέρω ότι δεν προνοείται καμία νέα θέση και καμία προαγωγή για το 2013, ενώ έγινε κατάργηση κενών θέσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, παρά τη μείωση της τάξης του δέκα τοις εκατόν (10%) στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο ΚΟΑ θα συνεχίσει να στηρίζει τον κυπριακό αθλητισμό, για να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα. Στόχος του οργανισμού είναι η στήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού, μέσω των ομοσπονδιών και των εθνικών σχεδιασμών και παράλληλα του κοινωνικού αθλητισμού και του αθλητισμού μαζικής άθλησης, μέσα από τα εθνικά προγράμματα. Κρίνεται επίσης ως πολύ σημαντική η στήριξη του κοινωνικού-μαζικού αθλητισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στην κοινωνική ανέχεια και τα προβλήματα που αυξάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σημείωσαν επίσης ότι το κόστος διαχείρισης των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων αποτελεί δυσβάστακτο βάρος για τον οργανισμό και επιβάλλεται η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στη διαχείρισή τους, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού που θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος. Όσον αφορά τις χορηγίες στο χώρο του ποδοσφαίρου αναφέρθηκε ότι γίνονται σχεδιασμοί για βοήθεια προς τα προσφυγικά και τα αγροτικά σωματεία, ενώ υπάρχει πρόθεση για οικοδόμηση μικρών γηπέδων σε συνεργασία με τις αγροτικές ομοσπονδίες και τα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια.

Τέλος, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο ΚΟΑ προχωρεί με εσωτερική διαδικασία στη δημιουργία νέας, σύγχρονης και ευέλικτης διοικητικής δομής στον οργανισμό. Συναφώς, αναμένεται σχετική έκθεση από επαγγελματικό οίκο και το όλο θέμα θα παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πριν το τέλος του έτους.

Στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ την κατάθεση στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάγκη για αύξηση των εσόδων του οργανισμού, το διαχειριστικό έλεγχο των ομοσπονδιών και τα σχέδια συντάξεως του προσωπικού, για τα οποία αποστάληκε σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2013.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τροπολογίες επί του κειμένου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων