Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Απριλίου 2013 και στις 15 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 26 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου [Νόμος αρ. 66(Ι) του 2012], ώστε να αυξηθεί από το ένα έτος στα δύο έτη το μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγείρονται οι αγωγές των οποίων η βάση συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, προκειμένου να μην παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το άρθρο 26 του πιο πάνω νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2012, παρέχεται προθεσμία ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013, για καταχώριση αγωγών των οποίων η βάση συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου. Εξαίρεση στην πιο πάνω πρόνοια αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο χρόνος μεταξύ της ημέρας που συμπληρώθηκε η βάση της αγωγής μέχρι την πιο πάνω μεταβατική ημερομηνία, δηλαδή την 30ή Ιουνίου 2013, είναι μικρότερος από το χρόνο παραγραφής που προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο αγώγιμο δικαίωμα, οπότε η προθεσμία επεκτείνεται ανάλογα.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλότερη ροή καταχωρίσεων αγωγών, δεδομένου ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της παραγραφής και ότι αναμένεται πως μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013 θα καταχωρισθεί τεράστιος όγκος αγωγών, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αγώγιμα δικαιώματα, γεγονός που θα επιδεινώσει την ήδη δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος δεν εμποδίζει την ανά πάσα στιγμή μαζική καταχώριση αγωγών.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Το κατά πόσο η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο πρόνοιες του μνημονίου που σχετίζονται με την επίσπευση των διαδικασιών εκποίησης υποθηκών για είσπραξη του λαβείν των τραπεζών ή άλλες σχετικές με το θέμα πρόνοιες.

2. Το κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομία, η επέκταση του μεταβατικού διαστήματος να περιοριστεί μόνο στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για οφειλές προς το κράτος οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου μόνο, εφόσον οι οφειλές προς το κράτος που ανάγονται στη σφαίρα του δημόσιου δικαίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση νόμου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανταποκρινόμενο σε σχετική παράκληση της επιτροπής, διαβίβασε τα πιο πάνω ερωτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο απέστειλε στην επιτροπή γραπτώς τις απόψεις του, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 του μνημονίου, η σχετική νομοθεσία για εκποίηση υποθηκευμένης περιουσίας πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε η εκποίηση να πραγματοποιείται σε ενάμιση χρόνο από την έναρξη των νομικών/διοικητικών διαδικασιών, ενώ στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας η εκποίηση να πραγματοποιείται σε δυόμισι χρόνια. Η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή στα μέσα του 2014 και να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του 2014, νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι μακροοικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος σε δύο έτη δεν επηρεάζει την προαναφερόμενη πρόνοια του μνημονίου, δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2014.

2. Καθόσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, ο περιορισμός της επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος μόνο στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για οφειλές προς το κράτος οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου θα βοηθήσει την εργασία καταχώρισης αγωγών, δεδομένου ότι υπάρχει σωρεία υποθέσεων που πιθανόν να μην μπορούν να καταχωρισθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013. Η επέκταση του μεταβατικού διαστήματος μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 θα δώσει αρκετή ευχέρεια χρόνου για διεκπεραίωση της εργασίας αυτής. Το Υπουργείο Οικονομικών δε φέρει ένσταση στον περιορισμό της επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος μόνο στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για οφειλές προς το κράτος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής σε σχέση κυρίως με το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε την επιτροπή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέβη στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Όλοι όσοι έχουν αγώγιμο δικαίωμα πρέπει, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να καταχωρίσουν αγωγές μέχρι τον Ιούνιο του 2013, ενώ ενδεχόμενη διαφορετική μεταχείριση κράτους και τραπεζών, στη βάση του προβληματισμού που εκφράστηκε, θα θέσει τις τράπεζες και το κράτος σε προνομιακή βάση, αφού θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα καταχώρισης αγωγών μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014.

2. Όσοι έχουν αγώγιμο δικαίωμα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου για διεκδίκηση του λαβείν τους και δε χωρεί διαφοροποίηση, αν δεν υπάρχει αντικειμενική βάση. Η παροχή της δυνατότητας με νόμο να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο πρόσωπα που έχουν αγώγιμο δικαίωμα είναι αντισυνταγματική λόγω προνομιακής μεταχείρισης χωρίς να υπάρχει αντικειμενική βάση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού συμφώνησε απόλυτα με τις πιο πάνω θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υποστήριξε την ανάγκη άμεσης προώθησης του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υιοθετώντας τα πιο πάνω, δήλωσε πως είναι ορθότερο ο νόμος να εφαρμοστεί για όλους χωρίς διακρίσεις. Περαιτέρω, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη όπως επιμέρους διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας μελετηθούν από την επιτροπή, γιατί χρήζουν ουσιαστικών τροποποιήσεων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες της προτεινόμενης ρύθμισης. Πρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών επεσήμαναν ότι, μετά από μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας, προέκυψαν κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο αναφορικά με την παραγραφή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις, επιφυλάχθηκε να μελετήσει το ζήτημα της βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά ή και ασάφειες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

 

21η Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων